• မိူင်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉဢေႇ

  ပေႃႈၶႆႈလူၺ်ႈ ပိုၼ်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉမႃးၸိုင် ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်းႁူႉဝႃႈ တႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ ဝဵတ်ႉၼမ်း လႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပူႇမွၼ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃးၵွၺ်းၵွၺ်း။ တႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ယၢမ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းဢၢႆႈလၢဝ်း၊…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • လိၵ်ႈလူင်

  ၼမ်ႉမိုၵ်ႉတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင် ပေႃးဝႃႈ“လိၵ်ႈလူင်’ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉထိုင် ၵဵၼ်လိၵ်ႈလူင်ႁဝ်းပပ်ႉလိၵ်ႈတူပ်ႉ(ပပ်ႉ လၢၼ်း)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေၵမ်းၵမ်းလႆႈႁၼ်လႄႈ တေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။ ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းဝႆႉတေႉ ယဝ်ႉ။ ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဢေႇမၼ်းႁိုင်မႃးၸဵတ်းပႅတ်ႇသိပ်းပီႊ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ပၢၵ်ႇ ပီႊလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈႁိုင်မႃးတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • လၢႆးထွၼ်ပႅတ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း fcaebook

  မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး တေမႃးၼႄလွၵ်းလၢႆးဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း facebook ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်း Facebook ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ် တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈမီးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇလိူဝ် 5,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၼႃႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းမၢင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်လၢႆဢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းလွၵ်းလၢႆးၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ >Web…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • HOTKEYS ၶီးတၢင်းလတ်း

  မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သၢင်သၢမ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇထူပ်းၺႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းထၢမ်ဝႃႈ “ၸွင်ႇမီး လွၵ်းမိုဝ်း တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းတၢင်းလတ်းႁႃႉ”ၼႆဝႃႈ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး လႄႈပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႈၵႃႈလႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ ၼင်ႇၵႃႈၶႃႈႁူႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်သေ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉမႃး လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉ…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ပၢင်ႇဢူ

  ပၢင်ႇဢူ ပဵၼ်မိူင်းႁၢင်ႊလီဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်သၼ်လွႆမိူင်းတႆး ဢၼ်ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းၵႂုႇ တၢင်းလဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ မိူင်းၼိုင်ႈ။ ယၢၼ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 42 လၵ်း၊ တၢင်းသုင်ပူၼ်ႉၼႃႈၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ 3,506 ထတ်း။ မီႈယူႇၵႄႈၵၢင် လွင်ႇၵျီတုတ်ႉ 96 ° – 97° ၊ လၢတ်ႉၵျီတုတ်ႉ 22° ၊…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • ပိုၼ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

  ၸိုဝ်ႈ              –ꩡၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ။ ၸိုဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း – ꩡၢႆးသၢႆမၢဝ်း။ (ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈလႆႈၵိၼ်/ဢၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁႄႇၸႃႇတိ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ထုင်ႉမၢဝ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။) ဢူႈ+မႄႈ .      –လုင်းပၶႅင်ႇ…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸၢႆးမူး

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • Keyshot for Win 8 – 8.1 – 10

  Windows + Ql = ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Everywhere Windows + W= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Settings Windows + E= ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႃႈၶွမ်းၶိုၼ်ႈမႃး Windows + R= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃတီႈ Run…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

  တႄႇဢဝ်ပီ1947 ၼၼ်ႉမႃး ၵူႈပီမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃး “ဝၼ်းတႆး”ၼႆသေ ဝၢႆးမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃး “ဝၼ်းမိူင်းတႆး”၊ “ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။“ဝၼ်းတႆး”၊ “ဝၼ်းမိူင်းတႆး”ၼႆၼၼ်ႉလႅပ်ႈဝႃႈၶိူဝ်းတႆးလႄႈ မိူင်းတႆးၸင်ႇတႄႇမီးမႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈမီးမီး။ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းၶႂ်ႈလူင်လိုမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသွၼ်ႈတႂ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ဝၼ်းတႄႇႁဵတ်းၶႃႈမၢၼ်ႈ ၼႆသေ ၸင်ႇၸင်ႈၸႂ်လိုမ်း ၸိုမ်းႁၢႆၵႂႃႇလႄႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်းလီလီသေ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ယုမ်ႇယမ်မၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းငၢႆႈလူင်လိုမ်းၵႂႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။…

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
 • မိူင်းၵုတ်ႈ

  ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ တေႇတင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ1,000ပီပၢႆပၢႆၼၼ်ယဝ်ႉ၊ တင်ႈယူႇဝႆႉၼိူဝ်သၼ်လွႆမိူင်းတႆး ဢိူင်ႇမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉသေ၊ တၢင်းသုင်မၼ်း ယၢၼ်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ (4,000)ထတ်း လိူဝ်ꧦ၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး (3)လၵ်းပၼ်ႇမူၼ်း ယဝ်ႉ။ ။ “မိူင်းၵုတ်ႈ”ၼႆႉႁူဝ်ပိုင်း ႁွင်ႉဝႃႈ “မိူင်းၵတ်း”၊ ဢမ်ႇၼၼ်“မိူင်းၵူတ်ႉ” ၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ“မိူင်းၵုတ်ႈ” ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီး ၼမ်ႉႁွင်ႈလႆၽႃႇၵၢင်မိူင်းသေ မီးဢုမ်ႇ မႆႉယႂ်ႇမႆႉလူင် ႁူမ်ႈမၼ်း ပေႃးၵတ်းငၢၼ်းငၢၼ်း၊ ၵၢင်ဝၼ်းလူင်တႅင်ႈတႅင်ႈ ယင်းပၢႆလႆႈၼုင်ႈ သိူဝ်ၼႃလႂ်လူးၵွၼ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ၸင်ႇ ႁွင်ႉ “မိူင်းၵတ်း”ၼႆယဝ်ႉ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈမီး မေႃႇသႅင်ပေႃႇမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် သၢင်ႈဝၢၼ်ႈပူၵ်းႁိူၼ်း ယူႇ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ၽႂ်မၼ်းသေ မီးႁိူၼ်းၶပ်ႉယႆၵၼ်ငွၵ်းၸွမ်း ၵႄးၼမ်ႉ ၵူတ်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႉမႃးလႄႈႁွင်ႉဝႃႈ“မိူင်းၵူတ်ႉ” ၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ၊ ယူႇႁိုင်ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သႅင်သေ မၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉၸွမ်းသဵင်တႆးဢမ်ႇပီႇလႄႈ ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ “မိုးကုတ်”ၼႆ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉႁွင်ႉၸွမ်းသဵင်မၢၼ်ႈသေ ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ “Mogok”ၼႆယဝ်ႉ ၊ တႆးႁဝ်းသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ႁွင်ႉ ဝႃႈ “မိူင်းၵတ်း”ဢမ်ႇၼၼ် “မိူင်းၵူတ်ႉ’’ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁွင်ႉယဝ်ႉသေ ၸူးႁွင်ႉၸွမ်းသဵင်ပိူၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းၵုတ်ႈၼႆ မႃးတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ၊ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈတႆး ၵဝ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢႆတူဝ်လႄႈ တႅမ်ႈၼိုင်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈပဵၼ်ႁႃႈသဵင် လႂ်၊ မိူဝ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထွင်ၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႃႈ (မိုင်ၵုတ်) ၼႆသေတႃႉ မၢင်ၵေႃႉၸူးဢဝ်တီႈပွင်ႇငၢႆႈမၼ်းသေႁွင်ႉဝႃႈ “မိူင်းၵုတ်ႈ” ၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

  သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
Close