လွင်ႈIT

Keyshot for Win 8 – 8.1 – 10

လွၵ်းလတ်း

 • Windows + Ql = ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Everywhere
 • Windows + W= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Settings
 • Windows + E= ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႃႈၶွမ်းၶိုၼ်ႈမႃး
 • Windows + R= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃတီႈ Run
 • Windows + T= လိူၵ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈ Bar
 • Windows + U= ၽုၺ်ႇၼႃႈ Ease of Access Conter ၶိုၼ်ႈမႃး
 • Windows + I= ပိုတ်ႇၼႃႈ Settings Desktop ၵႂႃမိုဝ်း
 • Windows + P= ၽုၺ်ႇၼႃႈ Project ၶိုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉသွင်ၼႃႈ
 • Windows + D= ယေႃႈၼႃႈလူင်း+ၶိုၼ်ႈ
 • Windows + F= ပိုတ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Files
 • Windows + H= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Screenshot
 • Windows + K= ၽုၺ်ႇၼႃႈ Devices
 • Windows + L= ၽုၺ်ႇၶိုၼ်းၼႃႈမိူဝ်ႈၽုၺ်ႇၶိူင်ႈ
 • Windows + X= ၽုၺ်ႇၼႃႈၶိူင်ႈမိုဝ်းလၢႆပိူင်
 • Windows + C= ၽုၺ်ႇၼႃႇပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းလႄႈ
 • Windows + B= ၽုၺ်ႇ-ဢိုတ်း-ပူၵ်းမၢၵ်ႉၼႃႈဝႅပ်ႉ
 • Windows + M = ယေႃႈၼႃႈလူင်း
 • Windows + ,= ၼဵၵ်းၶၢင်ႉဝႆႉ-ၼႃႈၶွမ်းတေပၢင်ႇသႂ်
 • Windows + .= ၼဵၵ်းၶၢင်ႉဝႆႉ-ၼႃႈၶွမ်းတေယေႃႈလဵၵ်ႉ
 • Windows + ▼= ယေႃႈၼႃႈလဵၵ်ႉလူင်း
 • Windows +▲= ၽုၺ်ႇၶိုၼ်းၼႃႈတဵမ်
 • Windows + ► = ယေႃႈၼႃႈဝႆႉတၢင်းၵႂႃ
 • Windows + ◄ =ယေႃႈဝႆႉတၢင်းသၢႆႉ

လိူၼ်တႆး 09/February/2018

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၼႄထႅင်ႈ

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈၵေႃႇတင်ႈ Website www.luentai.info ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး။
Close