ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ၵေႇသီႇ

  • ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ပၢင်ႇဢူ

    ပၢင်ႇဢူ ပဵၼ်မိူင်းႁၢင်ႊလီဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်သၼ်လွႆမိူင်းတႆး ဢၼ်ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းၵႂုႇ တၢင်းလဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ မိူင်းၼိုင်ႈ။ ယၢၼ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 42 လၵ်း၊ တၢင်းသုင်ပူၼ်ႉၼႃႈၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ 3,506 ထတ်း။ မီႈယူႇၵႄႈၵၢင် လွင်ႇၵျီတုတ်ႉ 96 ° – 97° ၊ လၢတ်ႉၵျီတုတ်ႉ 22° ၊…

    သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
Close