ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ၵေႇသီႇ

  • ပိုၼ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

    ၸိုဝ်ႈ              –ꩡၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ။ ၸိုဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း – ꩡၢႆးသၢႆမၢဝ်း။ (ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈလႆႈၵိၼ်/ဢၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁႄႇၸႃႇတိ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ထုင်ႉမၢဝ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။) ဢူႈ+မႄႈ .      –လုင်းပၶႅင်ႇ…

    သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
Close