ႁဵတ်း Password Root phpmyadmin


ၼႃႇၶိုင်သၢင်ႈ Password တႃႇ Root ၼႂ်း phpmyadmin ၼၼ်ႉတေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Command တႃႇႁဵတ်း Password  ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတီႈတိုၵ်ႉသႂၢင်းသႂ်ႇ XAMPP ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈႁဝ်းလူင်း XAMPP ယဝ်ႉၼၼ်ႉ Password ၼႂ်း user root တေပႆႇမီး password ၵွပ်ႈၼၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁဵတ်းသၢင်ႈ Password ပၼ် User Root သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈလီတႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆၶႃႈ။

1. ႁႂ်ႈႁဝ်းၽုၺ်ႇ Command Prompt လႄႈတႅမ်ႈသႇဝႃႈ-
C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root mysql ဢမ်ႇၼၼ် C:\xampp\mysql\bin\mysql  (သင်ၽႂ်သႂၢင်း xampp ၵႂႃႇတီႈ Drive D / E ၵေႃႈလၢႆႈၸွမ်း Path တီႈႁဝ်းလႆႈသႂၢင်းဝႆႉ) ယဝ်ႉၼဵၵ်း Enter ၼိုင်ႈၵမ်း။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉတႅမ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ :  set password for root@localhost = password('Your Password');

တီႈ Your Password ႁႂ်ႈသႂ်ႇပဵၼ်မၢႆလပ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ

2.ၵႂႇတီႈ Folder xampp > phpmyadmin လႄႈႁႂ်ႈႁဝ်းၽုၺ်ႇFile config.inc.php
သေလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တီႈ   $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';  > $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';     ၵမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ Save သေ ၶိုၼ်း Stop / Start Service Apache , Mysql သေၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ


မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.