ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ဝ

 1. ဝႃႈတီႈပိူၼ်ႈ လိူၼ်ႈၸူးႁဝ်း
 2. ဝႃႈၽၢႆႇလင် ယင်းၵူဝ်လိူဝ်သေ ထၽၢႆႇၼႃႈ
 3. ဝႃႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇထွမ်ႇ လမ်သွမ်ႇႁင်းႁဝ်း
 4. ဝႃႈယၢၵ်ႈသွၼ်ယၢပ်ႇ တၢပ်ႇၵႂႃႇၵူႈပိူင်
 5. ဝႃႈယဝ်ႉပႆႇၸႂ်ႈ ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈၶူဝ်ႁဝ်း
 6. ဝႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူၼ် ၵူၼ်းလီ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ
 7. ဝႃႈဝႆႉၶႅၼ်းသေ ဝႆ့ဝႃႈ
 8. ဝႃႈဝႆႉလီသေ ဝႆ့ဝႃႈ
 9. ဝႃႈဝႆႉယၢမ်းလဵဝ် ယဵဝ်လီမိူဝ်းၼႃး
 10. ဝႃႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ၶႅၼ်းသေသၢင်းလၢင်းၵၼ်ဝၢႆးလင်
 11. ဝႃႈႁိုဝ် ဝႃႈၼင်ႇၶႄႇ ဝႃႈဢမ်ႇမႄႇ ဢမ်ႇလိူဝ်
 12. ဝထဝ်ႈဢွမ်ႇၽႆး တႆးထဝ်ႈၸၢင်ႈပွင်ႉ
 13. ဝိရိယ ၵိုၵ်းႁွမ်း ၸင်ႇပဵၼ်ၸွမ်း ယႂ်ႇမူႈ
 14. ဝိရိယ သိၼ်ထမ်း ထွမ်ႇတွင်းၵႂၢမ်း ယႃႇပႅတ်ႈ
 15. ဝီႇရိယႃႉသိူဝ်ႈႁၢႆ ပိင်ႇၺႃႇႁၢပ်ႇၽိုၼ်းၶၢႆ
 16. ဝၵ်ႉပႃႈသၢႆႉၵေႃႈမႃး ဝၵ်ႉပႃႈၶႃၵေႃႈလႆႈ
 17. ဝၵ်ႉပႃႈသၢႆႉ ဢမ်ႇမႃး ဝၵ်ႉပႃႈၶႂႃ ဢမ်ႇလႆႈ
 18. ဝဵၵ်ႉလိၼ်မိူင်း ၸၢင်ႈလႆႈ ဝႆႉလိၼ်မိူင်း ၸၢင်ႈႁၢမ်း
 19. ဝႆႉၵေႃႈႁူၵ်ႉ ၽဵဝ်ႈၵေႃႈ ၸူၵ်ႉ
 20. ဝႆႉၸမ်ၵေႃႈ မဵၼ်ၼဝ်ႈ ဝႆႉၵႆၸဝ်ႈၵေႃႈ သတ်းၵဝ်း
 21. ဝႆႉၸမ်ၵေႃႈ မဵၼ်ၼဝ်ႈ ဝႆႉၵႆၸဝ်ႈၵေႃႈ မႃၵိၼ်
 22. ဝႆႉတီႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ဝႆႉတီႈၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇပေႃး
 23. ဝၢႆးၵူၼ်းမိူၵ်ႈ သဵင်ႈၵၢမ်ႇ လႆႈတူၵ်းၶၢမ်ႇ ၶမ်ၶီ
 24. ဝၢႆးၼႆႉဢမ်ႇလူဝ်ႇထႃႈ ပီၼႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇမွင်း
 25. ဝၢႆးပွႆး ၼုင်ႈၶူဝ်းမႂ်ႇ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၽႂ်ႇ ဢၢမ်းႁဝ်း
 26. ဝၢႆးဝၼ်း ၸင်ႇတၢၵ်ႇၶဝ်ႈ ပိၵ်ႉမၼ်းႁၢဝ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းတမ်
 27. ဝူတ်ႈၵၢင်ႇတၢင်ႇပိုၼ် ၶိုၼ်မိုဝ်းဢမ်ႇလႆႈ
 28. ဝူတ်ႈၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းပႃး
 29. ဝူတ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢႆး ငရၢႆးဝႄႈလႆႈ
 30. ဝူတ်ႈဢမ်ႇႁၢႆ ငရၢႆးဢမ်ႇၸေႇ
 31. ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတွင်း ဝၼ်းၵျွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ
 32. ဝၼ်းပိူင်း လုၵ်ႈထွင်ႇႁိူဝ်ႈ ယႃႇယူႇငိူဝ်ႈ သဝ်းမိုင်
 33. ဝၼ်းယၢမ်း ပူၼ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း
 34. ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝၼ်းလၢႆ ၸမ်တၢႆထႅင်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ
 35. ဝၼ်းလင် ဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်ၼႆ
 36. ဝၼ်းလႅင်းယဝ်ႉ ဝၼ်းၶမ်ႈ ဢုပ်ႇပမ်ႈပမ်ႈ ၵၢၼ်ႁၢမ်း
 37. ဝၼ်းဝၼ်း ယႃႇဝၼ်းလၢႆ သွၼ်ႇသၢႆမၢႆ ဢၢၼ်ႇဝႃႈ
 38. ဝၢၼ်ၵႃႈပၢၵ်ႇ ယၢၵ်ႈၵႃႈပုမ်
 39. ဝၢၼ်ၵေႃႈဢူမ် ၶူမ်ၵေႃႈၶၢႆး
 40. ဝၢၼ်ၵိၼ်တၢႆ ထၢင်ႇဢမ်ႇၽၢႆသမ်ႉမၢတ်ႇလိုၵ်ႉ
 41. ဝၢၼ်တီႈၶေႃး မေႃးတီႈတွင်ႉ
 42. ဝၢၼ်တီႈသူပ်း ၶူပ်းတီႈတွင်ႉ
 43. ဝူၼ်ႉၵႂႃႇပႃႈၼႃႈ ၽၵ်းႁႃႈမေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး
 44. ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းတၢင်းလင် ၽိတ်းသင် ၸၢင်ႈၼႅင်ၶိုၼ်း
 45. ဝူၼ်ႉၶိုၼ်းတၢင်းလင် မီးသင်ဢမ်ႇလီဝႆႉ
 46. ဝူၼ်ႉၸႂ်တေႃးသႃႉ ယႃႉၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ
 47. ဝူၼ်ႉၼမ် ၶဝ်ႈထမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ
 48. ဝူၼ်ႉၼမ် ၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ မႆႈၸႂ် ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း
 49. ဝူၼ်ႉၼမ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၸႂ်ၸပ်းၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ
 50. ဝူၼ်ႉပႃႈၼႃႈပႃႈလင် ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇသုမ်းပိူၼ်ႈ
 51. ဝူၼ်ႉပႃႈၼႃႈပႃႈလင် ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇလူမ်ႉပိူၼ်ႈ
 52. ဝူဝ်းၵႂၢႆးဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈ ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈလိူဝ်သေၵူၼ်း
 53. ဝူဝ်းၶဝ်ႈသူၼ် ပိူၼ်ႈတဵၵ်းလႆႈ တူဝ်လိုၼ်း
 54. ဝူဝ်းတဝ်ႁႆႈ ပိူၼ်ႈတဵၵ်းလႆႈတူဝ်လိုၼ်း
 55. ဝူဝ်းထဝ်ႈဢမ်ႇၵူဝ်ၶႂၢၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ်ဢမ်ႇၵူဝ်ၼီႈ
 56. ဝူဝ်းၽၢတ်ႇၽုင်ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉ ၵူၼ်းၽၢတ်ႇၸိူဝ်ႉပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 57. ဝူဝ်းမႄႈ ၼိုင်ႈတူဝ်လီ သၢမ်ပီ ဢမ်ႇတဵမ်ၶွၵ်ႈ
 58. ဝူဝ်းမႄႈလီ သိပ်းၼိုင်ႈ သၢမ်ၶူပ်ႇၶိုင်ႈ တဵမ်ႁဵင်
 59. ဝူဝ်းလီ ၵိၼ်ယွတ်ႈယႃႈ မလီ ၵိၼ်ယွတ်ႈၽိူင်း
 60. ဝႂ်ႁူမႆႈ ပိူၼ်ႈၶ
 61. ဝႂ်ႁူမႆႈ ပိူၼ်ႈၸူမ်း ဝႂ်ႁူၶူမ်း ပိူၼ်ႈလႃႇ
တွၼ်ႈ-ဝ သုတ်းယဝ်ႉ
လုၵ်ႉတီႈဢဝ်မႃး ¶  wikimedia.org/wiki/Wp/shn/ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

03/July/2017

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.