ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ၸ

 1. ၸၵေႃႈယႃႇၽူမ်ႈၶီ လီၵေႃႈယႃႇၽူမ်ႈၸူမ်း
 2. ၸၵေႃႈ ဢမ်ႇၶီ လီၵေႃႈဢမ်ႇၸူမ်း
 3. ၸၵေႃႈဢမ်ႇၶီ လီၵေႃႈဢမ်ႇသိူဝ်း
 4. ၸၶူတ်းငေႃး ၶႅၼ်းသေ ၼႃႈႁိူၼ်းမေႃးသူင်ႈသူင်ႈ
 5. ၸၸပွင်ႉပွင်ႉ သွင်ႉမေႃႈတွႆႇဝၢၼ်ႇ
 6. ၸၸၢင်ႈပွင်ႉ ၶႅၼ်းသေၸႃႉသွင်ႉပၢႆႈ
 7. ၸၸၢင်ႈပွင်ႉ ၶႅၼ်းသေၼွင်ႉတွႆႇဝၢၼ်ႇ
 8. ၸၸၢင်ႈလႃႇ သႃႇသေၸႃႉၸၢင်ႈႁႅမ်
 9. ၸၸိတ်ႈမၢၼ်ႇတေႃးသႃး ယႃႇဢဝ်မႃး ၸပ်းႁၢင်ႈ
 10. ၸၸဵဝ်းလီ ၶီၸဵဝ်းသိူဝ်း
 11. ၸတေႃႇၸႃႉ သႃႉယွၵ်း လႅၵ်ႈၵိူဝ်သၢႆး
 12. ၸတေႃႇၸႃႉ မၢၵ်ႇၼႃႉၵပ်းၶဝ်ႈယဵၼ်
 13. ၸတိုပ်ႈၽၢင်ႈ ႁၢႆ့သေ ၸႃႉၸၢင်ႈမေႃး
 14. ၸၼႃႈၵူတ်ႉ ၶႅၼ်းသေ ၸႃႉၶူတ်းၼွၼ်း
 15. ၸၼႃႈၵူတ်ႉ ၶႅၼ်းသေ ၸႃႉသူတ်ႉလဝ်ႈ
 16. ၸၼႃႈသူမ်ႈ ဢမ်ႇတၢၼ်ႇ ၸႃႉၵူမ်ႈၼႃႈ ဢမ်သဵင်
 17. ၸၼွၼ်းထူ ၶႅၼ်းသေ ၸႃႉသူပ်းမူတိုပ်ႈၽၢင်ႈ
 18. ၸၼွၼ်းဝၼ်း ၶႅၼ်းသေ ၸႃႉမေႃးပၼ်း ၸင်ႇၸင်ႇ
 19. ၸပႃးလီ ၶီပႃးၸူမ်း
 20. ၸပႃးဝွၼ်း ယွၼ်းပႃးလၵ်ႉ ႁၵ်ႉပႃးမိုတ်ႈ
 21. ၸမႄႈလႅၼ်ႈႁႆႇမေႃႈ ၸႃႉပေႃႈလေႃႈၽၢင်ႈဝၢၼ်ႇ
 22. ၸမေႃႈ ၸႃႉႁႆ ပႆပေႃးယွပ်ႇယင်ႇယင်ႇ
 23. ၸယွႆႈၸႃႉယႅမ်း ႁႃလႅမ်းတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ
 24. ၸႁဵတ်းၵၢၼ် လီသေ ၸႃႉၶၢၼ်တွပ်ႇ
 25. ၸႁၢပ်ႇၶူဝ်းပၢႆႈ ႁၢႆႉလိူဝ် ၸႃႉထဵင်ၸႃး
 26. ၸႁူမ်ႈၶီ လီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ
 27. ၸဢမ်ႇမီး လီဢမ်ႇသဵင်ႈ
 28. ၸဢမ်ႇမီး လီဢမ်ႇပေႃႇ
 29. ၸဢမ်ႇမီး လီဢမ်ႇမႃး
 30. ၸႃၸီႁဵတ်း ၼင်ႇၵွၵ်းၵဵတ်းၼႄပိူၼ်ႈ
 31. ၸီႉၸူးပိူၼ်ႈ သွင်ဢၼ် လၼ်ၸူးႁဝ်း သၢမ်ၼိဝ်ႉ
 32. ၸူႇၸီႈလႄႈမႅင်းပူႈ လိူတ်ႈဢမ်ႇသူႈမိူၼ်ၵၼ်
 33. ၸူးငၢႆႈမႆႉၵၢႆႇတေႃ မဝ်ႇၼပ်ႉမေႃပိူၼ်ႈၵႃႈ
 34. ၸူးၸႂ်ၵူဝ်ၸႂ်ဢၢႆ ၶႂ်ႈယူႇလၢႆမူၵ်းႁိူၼ်း
 35. ၸူးၸႂ်ၶၢၼ်ႇၸႂ်ၼၵ်း တၵ်းႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇဢွင်ႇ
 36. ၸူးၸႂ်ငိူဝ်ႈၸႂ်ငဝ် ၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်တႅတ်ႈၽႃႈ
 37. ၸူးၸႂ်သဝ်ႈၸႂ်သႅဝ်း ထၢမ်ႁႃလႅဝ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ
 38. ၸူးၸႂ်တိုမ်ၸႂ်ၼၵ်း လိုမ်းလၵ်းလီၵူႈမိူဝ်ႈ
 39. ၸူးၸႂ်ၼၵ်းၸႂ်တိုမ် လိုမ်းတၢင်းလီတႃႇသေႇ
 40. ၸူးၸႂ်ၼိုၵ်းၸႂ်ၼူၵ်ႇ ပိူၼ်ႈလႆႈတူၵ်ႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း
 41. ၸူးၸႂ်ပွတ်းၸႂ်ၶၢတ်ႇ ၵူၺ်းၶႂ်ႈပၢတ်ႇၶႂ်ႈထိူဝ်
 42. ၸူးၸႂ်မိူၵ်ႈၸႂ်ယွင်ႇ လတ်းႁႃထွင်ႇၵွႆးၵွႆး
 43. ၸူးၸႂ်မူၼ်ႈၸႂ်ၵျေႃႇ ၶႂ်ႈၶူဝ်တေႃႇမိူင်းလႅင်း
 44. ၸူးၸႂ်ႁႄၸႂ်ၵူဝ် ၶႂ်ႈဢဝ်တူဝ်မူၵ်းတိူၵ်ႈ
 45. ၸူးၸႂ်ႁၢဝ်ႈၸႂ်ၵျၢမ်း ယၢမ်းလႂ်ၵေႃႈထၢမ်တႅၼ်ႇ
 46. ၸူးၸႂ်ဢူၼ်ႈၸႂ်ဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်
 47. ၸေႃႉၼမ်ႉလႆႈပႃးတူဝ် လႃႇၽူဝ်တိူဝ်ႉပႃးမေး
 48. ၸၢၵ်ႇၵျွင်းလႆသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ သုၵ်ႉသၢၼ်ႈတႅၵ်ႇၵႂၢမ်းၼမ်
 49. ၸၢၵ်ႇၵျွင်းလႆသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ တၵႃႇသၢၼ်ႈၵႂၢမ်းၼႄး
 50. ၸၢၵ်ႇၼႃးလႆသႂ်ႇႁႆႈ တၵ်းလႆႈၶဝ်ႈတဵမ်ယေး
 51. ၸၢၵ်ႇဝၢၼ်ႈလႆသႂ်ႇၵျွင်း သဵင်ၵွင်မွင်းဢိုတ်ႇႁူၼ်ႈ
 52. ၸၢၵ်ႇႁႆႈလႆသႂ်ႇၼႃး လိူၼ်သၢမ်ပႆႇတၼ်းမႃး ဢဝ်ၶဝ်ႈႁႃးသဵင်ႈ
 53. ၸုၵ်းလပ်ႉလႅတ်ႇ ၵႅတ်ႇလပ်ႉလူမ်း
 54. ၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႇၵေႃႈႁိူဝ်းလႆ မႆလုတ်ႈၵေႃႈၶဵမ်ဢွၵ်ႇ
 55. ၸိူၵ်ႈသၢမ်ၵိဝ် ယေႈလိဝ် ယေႈၶႅၼ်းမၼ်ႈ
 56. ၸိူၵ်ႈသၢမ်ဝႃး မႃးႁႃၵႃႈဝွင်ႇ လုၵ်ႈႁႃႈတွင်ႇ မႃးႁႃ ၽၢင်ယွႆး
 57. ၸၢင်ႈၶမ်းဢမ်ႇၽၢၼ် ၸၢင်ႈသၢၼ်ဢမ်ႇမီး
 58. ၸၢင်ႈၸွပ်ႇၸၢင်ႈထၢမ် ၼၢင်းဢၢမ်ပေႃးႁႆႈ
 59. ၸၢင်ႈသွၵ်ႈၸၢင်ႈၺႃး သိုဝ်ႉမႃးၶၼ်ထုၵ်ႇ
 60. ၸၢင်ႈတွပ်ႇထဵင်ၸႃး ၵႂၢမ်းႁႃးဢမ်ႇယမ်
 61. ၸၢင်ႈထၢမ်ၸၢင်ႈသွပ်ႇ ၸွပ်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇလီ
 62. ၸၢင်ႈၼႄးၸၢင်ႉပွင်ႉ ၵႆႉသွင်ႉပၢႆႈၵၼ်
 63. ၸၢင်ႈပဵၼ်ၸၢင်ႈဝႃႈ လႆႈၼႃႈၺႃးၵမ်းသၢင်ႇတေႃႇ
 64. ၸၢင်ႈယွင်ႈၶွင်ၶၢႆ လႆႈငိုၼ်းလၢႆမိုၼ်ႇ
 65. ၸၢင်ႈယွင်ႈၸၢင်ႈယေႃး ၶွင်ပေႃးလႆႈၶၢႆၵႃႈ
 66. ၸၢင်ႈယွၼ်းၸၢင်ႈလႆႈ ၸၢင်ႈၶႆႈၸၢင်ႈပွင်ႇ
 67. ၸၢင်ႈယွမ်းပိူၼ်ႈၵုမ်ႉ ၸၢင်ႈယုမ်ႉပိူၼ်ႈၸူမ်း
 68. ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈလႆႈဢၼ်လီ ၸၢင်ႈသီလႆႈဢၼ်ၵဵင်ႈ
 69. ၸၢင်ႈလႆႈဢမ်ႇမေႃၵိၼ် လုတ်ႈတူၵ်းလိၼ်ႁၢမ်းပႅတ်ႈ
 70. ၸၢင်ႈလၢတ်ႈယွမ်ႉၸႂ် ၽႂ်ငိၼ်းၵေႃႈယုမ်ႉ
 71. ၸၢင်ႈဝွၼ်းပိူၼ်ႈၵုမ်ႉ ၸၢင်ႈယုမ်ႉပိူၼ်ႈၸူမ်း
 72. ၸၢင်ႈႁႃၸၢင်ႈမိုဝ်ႉ သိုဝ်ႉလႆႈၼမ်ၼမ်
 73. ၸၢင်ႈႁႃဢမ်ႇလိုဝ်ႈ သိုဝ်ႉလႆႈၼမ်ၼမ်
 74. ၸၢင်ႈႁၵ်ႉၸၢင်ႈပႅင်း ဝၼ်းလႅင်းၸႂ်ၵျေႃႇ
 75. ၸၢင်ႈဢုပ်ႇၸၢင်ႈယေႃး သိုဝ်ႉပေႃးၶၢႆၵႃႈ
 76. ၸၢင်ႈဢုပ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၸွမ်း ၸၢင်ႈၼွမ်းသမ်ႉလႆႈတႄႉ
 77. ၸၢင်းၽၢၵ်ႈသၢမ်ဝိႁႃႇ လိင်ႉမႃႇယႃႇၼမ်တွၼ်း
 78. ၸၢင်ႉသီႇတိၼ် ယင်းၸၢင်ႈပလၢတ်ႈ ၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ယင်းလိုမ်း
 79. ၸၢင်ႉသီႇတိၼ်သွင်ငႃး တၢင်ႇသင်မႃးႁႂ်ႈႁူႉ
 80. ၸၢင်ႉတၢင်းတူဝ် လႆႈႁၢင်မၼ်းၶိုၼ်း သဵၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈလီ
 81. ၸၢင်ႉပၢႆးယႂ်ႇထူးပျႃး လီပိူဝ်ႈငႃးမၢႆႇၵႅမ်ႈ
 82. ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇပႄႉၸၢင်ႉလမ် ပႆႇၺႃႇၼမ်ပႄႉပိူၼ်ႈ
 83. ၸိုင်ၶႂ်ႈလႆႈၽူဝ် သမ်ႉၵူဝ်မီးလုၵ်ႈ
 84. ၸွႆႈၵၼ် ၸင်ႇလႆႈ မႆႈၵၼ်ဢမ်ႇလီ
 85. ၸွႆႈၵၼ်ႁၢမ်ၸင်ႇမဝ် ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၸင်ႇပႄႉ
 86. ၸၵ်းၸႃႈၸပ်းပၢႆႁွၵ်ႇ ၵႃၽၢၼ်ႈပွၵ်ႇၶီႈလၼ်
 87. ၸၵ်းတွၵ်ႇၸၵ်းတၢင်းပၢႆ ၸၵ်းဝၢႆၸၵ်းတၢင်းငဝ်ႈ
 88. ၸင်းၵၼ်ပိူဝ်ႈၽွၵ်ႇဝႃႈ ၸႃႉၵၼ်ပိူဝ်ႈၵႆႉၼႄး
 89. ၸင်းၵၼ်ယူႇႁူမ်ႈတီႈ ၼႃႈဢမ်ႇၵီႈသေယၢမ်း
 90. ၸင်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈ ၽူႈၶဵၼ်လေႃႈမႃးၸမ်
 91. ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉၸင်ႇပဵၼ်ၼႆ
 92. ၸၢတ်ႈၼႆႉဢမ်ႇႁဵတ်းထႃႈ ၸၢတ်ႈၼႃႈမႃးၶႅၼ်းၼႃႇ
 93. ၸၼ်းၵူးႁႅင်ႈၵေႃႈယႃႇ မဝ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇဢၢႆႁွမ်
 94. ၸၼ်ႉၽဝၢၵ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် လီပိူဝ်ႈလၢဝ်သွင်ႇႁိူဝ်ႈ
 95. ၸဵပ်းၵေႃႈၸဵပ်းၼင်ႇၵၼ် ယႃႇပၼ်ပိူၼ်ႈတၼ်းၸွႆႈ
 96. ၸဵပ်းတူဝ်ပၢႆႈလွတ်ႈလႆႈ မႆႈၸႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႄႈ
 97. ၸဵပ်းတူဝ်ယႃႇၸဵပ်းၸႂ် ၽႂ်ဝႃႈသင်ယႃႇယုမ်ႇ
 98. ၸဵပ်းမီးတီႈလႂ် ၸႂ်မီးတီႈၼၼ်ႈ
 99. ၸမ်တေလီတေလီ လူမ်းၼႃႈႁီမႃးပဝ်ႇ
 100. ၸၢမ်ႇတႅၵ်ႈယိူင်ႈပိုၼ်ယမ် တဵမ်ၵမ်ႁၵ်းမဝ်ႇလႆႈ
 101. ၸဝ်ႈၵိၼ်ဝႃႈၸဝ်ႈမၵ်ႉ ၶႃႈၵိၼ်ဝႃႈၶႃႈႁိတ်ႉ
 102. ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈၶူဝ်း သိုဝ်ႉယူဝ်းၵေႃႈၶၢႆလႅၼ်
 103. ၸဝ်ႈၵုပ်းတိုဝ်းတွင် ၸဝ်ႈၵွင်ႁႆႇမူၵ်ႇ
 104. ၸဝ်ႈၶူဝ်းလၢတ်ႈလႅပ်ႈ ၸဝ်ႈဢႅပ်ႇလၢတ်ႈၶျေႃး
 105. ၸဝ်ႈၶူဝ်းလၢတ်ႈလႅပ်ႈ ၸဝ်ႈဢႅပ်ႇလၢတ်ႈလိူမ်ႈ
 106. ၸဝ်ႈၼႃးၶႆႈၶိူဝ်းၶဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၶႆႈၶိူဝ်းၸိုၵ်း
 107. ၸဝ်ႈၼႃးၸူမ်းၽုၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸူမ်းပွႆး
 108. ၸဝ်ႈၼႃးမွင်းၽူၼ် ၵူၼ်းၵႃႉမွင်းလႅတ်ႇ
 109. ၸဝ်ႈပႅၵ်ႇတၢမ်တႃ ၸဝ်ႈပႃၵိၼ်ၶီႈ ၸဝ်ႈၼီႈၵိၼ်လူမ်း
 110. ၸဝ်ႈၽၵ်းပႄႉတွၵ်ႇ ၸဝ်ႈမွၵ်ႇပႄႉတွင်
 111. ၸဝ်ႈမႆႉဢမ်ႇပွၵ်ႇ ၸဝ်ႈတွၵ်ႇဢမ်ႇမႅၼ်း
 112. ၸဝ်ႈမေႃႈၸႂ်ႉမေႃႈမၢင်ႈ ၸၢင်ႈၶမ်းတိုဝ်းၵႂၢင်းတွင်း
 113. ၸဝ်ႈမုၼ်ၸႂ်ၵူတ်ႉ လႆႈၵျွင်းႁၢမ်း မုၼ်ၸၢင်းၸႂ်ၵူတ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇပၢႆႈ
 114. ၸဝ်ႈမုၼ်လၢၵ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း မႄႈမၢၼ်းလၢၵ်ႈၽႃႈဢွမ်ႈ
 115. ၸဝ်ႈလႆႈၼႃႈ ၶႃႈတေတၢႆ
 116. ၸဝ်ႈလႄႈၶႃႈ ႁႂ်ႈဝၢႆႇၼႃႈၸူးၵၼ်
 117. ၸဝ်ႈလႄႈၶႃႈႁွမ်းၸႂ် ၼႃႈမိူင်းသႂ်ပၢင်ႇၸိုၼ်ႈ
 118. ၸဝ်ႈလဝ်ႈၸၢင်ႈသူပ်းၼမ် ၸဝ်ႈယႃႈလမ်ၸၢင်ႈလၵ်ႉ
 119. ၸဝ်ႈယႃႈလႄႈၸဝ်ႈလဝ်ႈ ယေႈထဝ်ႈယေႈပႅတ်ႈလၢႆ
 120. ၸဝ်ႉၶႄႇတႆႈၽႆး ၸဝ်ႉတႆးလႅတ်ႇဢွၵ်ႇ
 121. ၸဝ်ႉၶႄႇတႆႈၽႆး ၸဝ်ႉတႆးတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ
 122. ၸဝ်ႉပဵၼ်ၽႃႈ လႃႈပဵၼ်ၶုၼ်
 123. ၸဵဝ်းမႃးသမ်ႉလႃႇ ၵႂႃႇႁိုင်သမ်ႉၼႄး
 124. ၸဵဝ်းမီးၸဵဝ်းၽၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ
 125. ၸူဝ်ႈပႆႇထိုင်ၶၢဝ်းၶႃႇ ၶဵၼ်တၢင်ႇမႃႇႁဵတ်းဢူၺ်း
 126. ၸိုဝ်ႈၵေႃႈဢဝ် မဝ်ၵေႃႈပႅတ်ႈ
 127. ၸိုဝ်ႈၸၢင်ႉႁၢင်ႈမႅဝ်း ထၢင်ႇၵိူဝ်းႁွမ်သမ်ႉၶႅဝ်း
 128. ၸိူဝ်းထဝ်ႈၵႄႇမဵဝ်းၵၼ် လူႁၼ်ယႃႇပိၼ်ႉပႅတ်ႈ
 129. ၸိူဝ်းပေႃႉဢမ်ႇတွင်းဝႆႉ ၵေႃႉၸဵပ်းၼႆႉဢမ်ႇလိုမ်း
 130. ၸိူဝ်းႁႃလႆႈဢမ်ႇယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၼၵ်းတေတၢႆ
 131. ၸိူဝ်းပေႃႉဢမ်ႇတွင်းဝႆႉ ၵေႃႉၸဵပ်းၼႆႉဢမ်ႇလိုမ်း
 132. ၸိူဝ်ႉၽႂ်ၵေႃႈလႆႈမၼ်း မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶၼ်းလႆႈတူၼ်ႈ
 133. ၸႂ်ၵူၼ်းၵႂႃႇလၢႆလွင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢုပ်ႇၵူဝ်းတူဝ်
 134. ၸႂ်ၵူၼ်းလီႁိုဝ်ၸႃႉ ႁူမ်ႈတၢင်းၵႃႉၸင်ႇႁၼ်
 135. ၸႂ်ၵူၼ်းဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ ၶႂ်ႈမၵ်ႉသူမ်ႈႁိုဝ်မၵ်ႉဝၢၼ်
 136. ၸႂ်ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူမ်ႈထူၺ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈၵိၼ်ၵူၺ်ႈၵပ်းၵိူဝ်
 137. ၸႂ်ၵျေႃႇၸၢင်ႈပီး မီးငိုၼ်းၸၢင်ႈၵႆႉ
 138. ၸႂ်ၸႃႉပေႃးလီ ၸႂ်ၶီပေႃးသိူဝ်း
 139. ၸႂ်သတ်းဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ ၶႂ်ႈႁၢႆႉႁိုဝ်တေလီ
 140. ၸႂ်သွၼ်ၸႂ်ၸင်ႇမျၢတ်ႈ ယိူင်ႈၼင်ႇပၢတ်ႈႁေႃးမႃး
 141. ၸႂ်ၽိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလီ ၸႂ်မီၵေႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇ
 142. ၸႂ်မူၼ်ႈၸင်ႇပီး မီးငိုၼ်းၸင်ႇၵႆႉ
 143. ၸႂ်ယႂ်ႇလုၵ်ႈပႄႉၵၢၼ် ၸႂ်ယႂ်ႇလၢၼ်ပႄႉၶူၵ်ႉ
 144. ၸႂ်လီ ႁီၵႂၢင်ႈ
 145. ၸႂ်လမ်ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၸႂ်ၸပ်းၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ
 146. ၸႂ်လမ်ဢမ်ႇဢွၼ်ၵျႃႉ တေႃးသႃႉဢမ်ႇဢွၼ်လီ
 147. ၸႂ်ႁၢႆႉမႄးႁႂ်ႈလီ ၸႂ်ၶီမႄးႁႂ်ႈသိူဝ်း
 148. ၸႂ်ဢူၼ်ႈ ၵူၼ်ႈၵႂၢင်ႈ
 149. ၸႂ်ဢွၼ်ႇမီးတီႈထူင် ၸႂ်လူင်မီးတီႈတိူၵ်ႈ
 150. ၸႂ်ႈၵေႃႈဢဝ် မဝ်ၵေႃႈပႅတ်ႈ
 151. ၸႂ်ႈတႄႉၸင်ႇၶႆႈ လႆႈတႄႉၸင်ႇဢုပ်ႇ
 152. ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈယႃႇၸႂ်ႉလၢႆ ၶွင်ၶၢႆယႃႇဢဝ်တွၼ်ႈပီႈၼွင်ႉ
 153. ၸႂ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈႁၢမ်းၽဝ်ႇ တၢမ်တူဝ်ထဝ်ႇၸင်ႇဝႆး
 154. ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်း ဝၢႆးလိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈထႅင်ႈ
 155. ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်း ဝၢႆးလိုၼ်းဢမ်ႇမႃးထႅင်ႈ
တွၼ်ႈ-ၸ သုတ်းယဝ်ႉ
လုၵ်ႉတီႈဢဝ်မႃး ¶  wikimedia.org/wiki/Wp/shn/ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

03/July/201

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.