ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ၶ


 1. ၶၶိူဝ်းပိူၼ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်-ၶလုၵ်ႈလၢၼ်ၽႂ်ဢမ်ႇယွင်ႈ
 2. ၶ ပေႃႈမႄႈ ၸၢင်ႈၽၢၼ်-ၶ လုၵ်ႈလၢၼ် ဢမ်ႇမီးသလေႇ
 3. ၶပိူၼ်ႈ ယႃႇဝႃႈၸေး-ၼႄးပိူၼ် ယႃႇဝႃႈၸွတ်ႇ
 4. ၶႃႁၵ်းမီးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၶႃႁၢၼ်ႈမီးၵူႈမိူင်း
 5. ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႆႉ ၽႆးမႆႈယဝ်ႉ ၸင်ႇလႅတ်း
 6. ၶႃဢမ်ႇၶႅင် ယႃႇၶတ်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈ
 7. ၶႃႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈ ႁိုၼ်းၶၼ်း ၽႂ်တိုဝ်းမၼ်း လူႉၵွပ်ႈ
 8. ၶႃႈတင်းၶုၼ် လိူတ်ႈတႅၵ်ႇ သိုၵ်းၶႅၵ်ႇ ၸၢင်ႈတေႃးမိူင်း
 9. ၶႃႈၽႆႈလႆႈႁဵတ်းၽွင်း ယိူင်ႈၼင်ပွင်း ပုမ်ႇတႅၵ်ႈ
 10. ၶႃႈၽႆႈဢဝ်ႁဵတ်းၶုၼ် ၽုင်းမုၼ် ဢမ်ႇမီးၵႃႈ
 11. ၶီႇၸၢင်ႉ ယႃႇၶီႇၸမ်ငူင်း တူၵ်းတၢႆႁၢတ်ႇသၢႆးၶူင်း ဢမ်ႇမီးၽူႈတၵ်းႁႆႈ
 12. ၶီႇၸၢင်ႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃ ပိၵ်ႈသမ်ႉမေႃ ယႃႇယၢမ်ႈ
 13. ၶီႈၵေႃႈထုၵ်ႇမႃ ႁၢၵ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇမႃ
 14. ၶီႈၵႆႇယဵၼ်းပဵၼ်သႅင် ၶမ်းလႅင် ယဵၼ်းပဵၼ်ထၢၼ်ႇမီႈ
 15. ၶီႈၵၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၼမ်ႉထၢၼ် ၵႂၢႆးငၢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵေႃၵူၺ်ႈ
 16. ၶီႈၵူၼ်းထဝ်ႈ လီၶဝ်ႈၽ ၵူၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ လီၶဝ်ႈၸႂ်
 17. ၶီႈၸၢမ်ၵိုတ်း ၶႅၼ်းသေ ၶီႈလိုတ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်သၢမ်
 18. ၶီႈၸိုင်း ပႄႉၵၢပ်ႇၼႃ ၶီႈမႃ ပႄႉၵၢပ်ႇၵူၺ်ႈ
 19. ၶီႈတႃပိူၼ်ႈ တၢၼ်ႇမဵတ်ႉငႃး ၶီႈတႃႁႃႈ တၢၼ်ႇမဵတ်ႉပၵ်ႉ
 20. ၶီႈပေႃႈတေမဵၼ် ဢမ်ႇတၢပ်ႈ ၵွၼ်ႈယႂ်ႇ
 21. ၶီႈမူ လပ်ႉတႃ ၶီႈမႃ လပ်ႉၼႃႈ
 22. ၶီႈယႃႈ ၸၢင်ႈလၵ်ႉ ၶီႈလဝ်ႈ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈ
 23. ၶီႈယႃႈ ပႄႉၵမ်းၶဝ်ႈ ၶီႈလဝ်ႈ ပႄႉၽၵ်းဝၢၼ်
 24. ၶီႈယႃႈလၵ်ႉႁၢႆႉ ၶီႈၽၢႆႉယွၼ်းၸႃး
 25. ၶီႈလဝ်ႈ ၶီႈယႃႈ ယေႈလႃႈ ယေႈပႅတ်ႈလၢႆ
 26. ၶီႈလဝ်ႈ ၸၢင်ႈသူပ်းၼမ် ၶီႈယႃႈယမ် ၸၢင်ႈလၵ်ႉ
 27. ၶီႈႁႅင်ႈ ထုၵ်ႇတႃမႃ ၶီႈတႃ ထုၵ်ႇၸႂ်ႁိၼ်ႉ
 28. ၶႄႇထဝ်ႈ ၸၢင်ႈၵႃႉ ဝထဝ်ႈ ဢွမ်ႇၽႆး တႆးထဝ်ႈ ၸၢင်ႈပွင်ႉ
 29. ၶႄႇပၢၵ်ႇၸၢင် ၶၢင်ပၢၵ်ႇၸ ဝပၢၵ်ႇၵျၢမ်း
 30. ၶႄႇလီတီႈတၢင်း ၶၢင်လီတီႈႁိူၼ်း
 31. ၶႄႇလီ ၸွမ်းတၢင်း ယၢင်းလီ ၸွမ်းႁိူၼ်း
 32. ၶူႈလင်တၼ် ထူၺ်ႈၸႂ်ၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပႄႉၵိၼ်ၵၼ် ၸၢင်ႈႁွင်ႉဢိုတ်ႇ
 33. ၶူႉၶိလၢတ်ႈ ၸၢင်ႈၵႂင် ၶုၶိမင် ၸၢင်ႈၽိတ်း
 34. ၶေႃႈၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ
 35. ၶေႃႈမဝ်ႇထုၵ်ႇ ၵႂၢမ်းၶၢၼ် ပႅတ်ႈဝၢင်းယၢၼ် ယႃႇလၢတ်ႈ
 36. ၶႅၵ်ႇၵိၼ်ၶႅၵ်ႇၵူႈ ဢမ်ႇသူႈမႃးၶႅၼ်းလီ
 37. ၶႅၵ်ႇၵိုၼ်းၵေႃႈငိုၼ်းၵွၼ်ႈ ၶႅၵ်ႇၶွၼ်ႈၵေႃႈငိုၼ်းၼွင်း
 38. ၶႅၵ်ႇၶၢႆ ၶႅၵ်ႇၵႃႉ မႃႉပၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမီး
 39. ၶႅၵ်ႇငိုၼ်းၶႅၵ်ႇတွင်း ၼွင်းမႃးယေႈၶႅၼ်းၶႅမ်ႉ
 40. ၶႅၵ်ႇၸဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇၶုၼ် ၶႅၵ်ႇၸဝ်ႈမုၼ် လုမ်းလႃးယၢပ်ႇ
 41. ၶႅၵ်ႇသူႇတဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမဝ်း
 42. ၶႅၵ်ႇသိုဝ်ႉ ၶႅၵ်ႇၶၢႆ မႃးလၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈ ၵျႃႉ
 43. ၶႅၵ်ႇတဝ်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမဝ်း
 44. ၶႅၵ်ႇထင်ႁိုင်ၼၢၼ်းပွၵ်ႈ လွၵ်ႈၽႃႈသၵ်ႉပေႃးမဝ်း
 45. ၶႅၵ်ႇထင်ႁိုင် ၼၢၼ်းမိူဝ်း လၢႆးတၢၼ်းသိူဝ်း ပေႃးႁၢႆ
 46. ၶႅၵ်ႇထဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇဢူဝ်ႇ လႆႈၵုသူဝ်ႇၵေႃႈ ၶၢၼ်ႉလုမ်းလႃး
 47. ၶႅၵ်ႇမႃး ပႃးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၶႅၵ်ႇတဝ်ႈ ပႃးငိုၼ်းၸူး
 48. ၶႅၵ်ႇမႃး ပၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵမ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းမၢၵ်ႈမီး
 49. ၶႅၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးၽႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းထီႇ
 50. ၶႅၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးၽႃႈ ယၢပ်ႇတၢၼ်ႇ ၶႃႈလိပ်းၶဝ်
 51. ၶႅၵ်ႇလီ ၶႆႈတြႃး ၶႅၵ်ႇၸႃႉ မႃးၶႃႉပိူၼ်ႈ
 52. ၶႅၵ်ႇလီမီးၶွင်ၽၢၵ်ႇ ၶႅၵ်ႇၸႃႉပၢၵ်ႇသဵင်ၸၢင်
 53. ၶႅၵ်ႇလၢဝ်းတွၼ် ၸွၼ်ၵိၼ် ၸွၼ်ၼွၼ်း သမ်ႉပၢႆယွၼ်း ႁေႃႇၶဝ်ႈ
 54. ၶႅၵ်ႇလၢဝ်းမႃႉ ၵႃႉမျၢတ်ႈ တွၼ်ႈငိုၼ်းၸၢႆႇ
 55. ၶႅၵ်း ၵမ်ႉ တွင်ႇ ႁွင်ႈ ၵမ်ႉ ပၼ်း
 56. ၶိင်ႇဢမ်ႇသႃႇ ၶႃႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ယႃႇလႅၼ်ႈၵႂႃႇ လႅၼ်ႈမႃး
 57. ၶိင်းၵူၼ်း ဝူင်ႈ သွင်ပႄႇ သမ်ႉယၢဝ်းသႄႇ ၼိုင်ႈဝႃး
 58. ၶဵင်ႈတိင်းတိင်းၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႇ ယၢၼ်းထၢင်ႈယၢင်ႈယွႆႉယၢတ်ႇ ၸၢင်ႈပုတ်း
 59. ၶႅင်တေႃႇၶႅင် တွင်းလႅင် လႄႈ လဵၵ်းလႅမ်ႈ
 60. ၶွင်ၵႃႈ ၸင်ႇလီ ၶွင်ပေႃး ၶီႈႁေႈ
 61. ၶွင်ၵႃႈပေႃႇမီးလိူၼ် ဢၢႆႈဢိူၼ်လိူၼ်ဢမ်ႇမၵ်ႉ
 62. ၶွင်ၶၢႆၼင်ႇၶွင်လူႇ တီႈယူႇၼင်ႇႁေႃၶမ်း
 63. ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူဝ်ၶဝ်ႇၶွၼ်း
 64. ၶွင်တႆးၵေႃႈတႆးၵျႃႉ ၶွင်ဝႃႉၵေႃႈ ဝႃႉယွင်ႈ ၶွင်ပလွင်ႈၵေႃႈပလွင်ႈဢၢမ်း
 65. ၶွင်ပႅင်း မႅင်းသႆႉ ၶွင်ဝႆႉ မႅင်းလေး
 66. ၶွင်ပႅင်း မႅင်းသႆႉ ပေႃးသိမ်းဝႆႉ ၸၢင်ႈပႅတ်ႈလၢႆ
 67. ၶွင်ပႅင်း မႅင်းသႆႉ ပေႃးသိမ်းဝႆႉ ၸၢင်ႈတၢႆပဵၼ်ၽဵတ်ႇ
 68. ၶွင်ပႅတ်ႈလၢႆ ပိူၼ်ႈဝၢင်း တူၵ်းၵၢင်တၢင်း ယႃႇၵဵပ်းဢဝ်
 69. ၶွင်ပိူၼ်ႈ သမ်ႉၶႂ်ႈတႅၵ်ႇ ပႅၵ်ႉသၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထူၵ်း
 70. ၶွင်ၽႄ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸႅၵ်ႇ ၶွင်တႅၵ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမႄး
 71. ၶွင်မဝ်ပိူၼ်ႈၸင်ႇပႅတ်ႈ ယႃႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵဵပ်းဢဝ်
 72. ၶွင်လီ သမ်ႉဢမ်ႇၵႃႈ ဝႃႈဢမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႅၵ်း
 73. ၶွင်လီပေႃႇမီးမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈဢမ်ႇမေႃၵိၼ်
 74. ၶွင်လီ ပေႃႇမီးမိူဝ်ႈ ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယုမ်ႇ
 75. ၶွင်လီ မီးတီႈတႃ ၶွင်ဝၢၼ် မီးတီႈသူပ်း
 76. ၶွင်လီ မီးတီႈတႃ လိူၵ်ႈတူၺ်းႁႃ ယဵမ်ႈမုင်ႈ
 77. ၶွင်လီဢမ်ႇၵႃႈယႂ်ႇ သႂ်ႇတႄႉၺႃးၶွင်ပွမ်
 78. ၶွင်လီ ဢမ်ႇၵႃႈယႂ်ႇ သႂ်ႇတႄႉ ၺႃးၶွင်ၽၢင်း
 79. ၶွင်လီ ဢမ်ႇသူႈပေႃး ၶွင်ပေႃး ဢမ်ႇသူႈလီ
 80. ၶွင်လီ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၼမ် ၶီႈယႃႈ ပႄႉၵမ်းၶဝ်ႈ
 81. ၶွင်လီ ဢမ်ႇတၢပ်ႈၼမ် တေတၢႆ ဢမ်ႇတၼ်းၵမ်
 82. ၶွင်လီ ဢမ်ႇပေႃး ၶွင်ပေႃး ဢမ်ႇလီ
 83. ၶွင်ဝႃႉၵေႃႈ ဝႃႉယွင်ႈ ၶွင်ပလွင်ႈၵေႃႈ ပလွင်ႈဢၢမ်း
 84. ၶွင်ဢမ်ႇၼမ် ယႃႇၵိၼ်ၸမ် ႁူးလွင်ႈ
 85. ၶွင်ဢမ်ႇမီး လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵိၼ် ၼေႃႇၸႄႈတႃႈ လိူၼ်သၢမ်
 86. ၶွင်ဢမ်ႇလီ ပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ ဢၢႆႈမၢၵ်ႇတႅတ်ႇ ၵဵပ်းဢဝ်
 87. ၶွင်ဢမ်ႇလီ ပိူၼ်ႈဝၢင်း တူၵ်းၵၢင်တၢင်း ယႃႇၵဵပ်းဝႆႉ
 88. ၶိုင်ပွင် ႁႂ်ႈၵျွင်းယႂ်ႇ ၼႃႈမိူင်း မႂ်ႇသိူင်ႁိူင်
 89. ၶိုင်ႈလိူၼ် တပႄးၽၢတ်ႇ ၵျၢင်ႉလူႉယၢတ်ႇ လႅဝ်ပင်း
 90. ၶိူင်ႈၶွင် ၶုၼ်ရႃႇၸႃႇ ပဵၼ်သိုၵ်းပႃႇ ႁႅင်းၵိုၼ်း
 91. ၶိူင်ႈၶွင် ၽူႈၸၢႆးၵျႃႉ ပဵၼ်လၢႆၸႃႉ တၢင်းမေႃ
 92. ၶိူင်ႈၶွင်လီ ၼၢင်းယိင်း ပဵၼ်ၽၢင်ၶိင်း ႁၢင်ႈၶႅၼ်ႈ
 93. ၶိူင်ႈလီ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ပဵၼ်သိၼ်သၢၼ်း မႅတ်ႇမၼ်ႈ
တွၼ်ႈ-ၶ သုတ်းယဝ်ႉ
လုၵ်ႉတီႈဢဝ်မႃး ¶  wikimedia.org/wiki/Wp/shn/ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

03/July/2017

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.