ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ1-99

သဵၼ်ႈမၢႆၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈလႄႈယွမ်းႁပ်ႉၸွမ်းပိူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉမီးယူႇ 195 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃးမိူင်းဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပေႃးယွမ်းႁပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေမီးယူႇ200+ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼႆႉႁဝ်းတေၼပ်ႉတေႇဢဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသုတ်း ၵႂႃႇၸူးၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လဵၵ်ႉသုတ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ လႄႈ တေဢဝ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈလိၼ်တၢင်းမူတ်းၼႄဝႆႉပႃးၼႂ်းလွၵ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။
ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶပ်ႉၸွမ်းတၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ်

မၢႆၶပ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း / မိူင်းႁူမ်ႈတင်းမူတ်း km² (mi²)တီႈၼွၵ်ႈၼမ်ႉ km² (mi²)မၢႆတွင်း
 File:The Earth seen from Apollo 17 with transparent background.png လုမ်ႈၾႃႉ510,072,000148,940,000လူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပႃႇရိဝႃႈ loka ၊ ဢင်းၵိတ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ world တၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ်  148,940,000 km.2 (29.2%) ၊ တၢင်းၵႂၢင်းၼႂ်းၼမ်ႉ 361,132,000 กม.2 (70.8%)။
-196,940,000-57,510,000
1  လသ်းသျႃး (Russia)17,098,24616,377,742(ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈဢေးသျႃး (Asia) တင်းမူတ်း၊ မီးတီႈလိၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႈ( Europe) 3,960,000 km² (1,530,000 sq mi)
-6,601,670-6,323,482
2  ၶႅၼ်းၼႃးၻႃး(Canada)9,984,6709,093,507ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူရ်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ် ဢမေႇရိၵႃးႁွင်ႇလႄႈ ဢမေႇရိၵႃး တင်းမူတ်း၊ မီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  (1,600,000 km²)ယူႇယဝ်ႉ
-3,855,100-3,511,023
3  ၶႄႇ (China)9,596,9619,326,410ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ််ၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈမၢႆသွင်ၼႂ်းဢေးသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႆႇ ၼပ်ႉပႃး ထႆႇဝၼ်ႇ၊ ႁွင်ႇၵူင်ႇ၊ မႃးၵဝ်း၊ မီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ    (137,296 km²)။
-3,705,407-3,600,950
4  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States)9,525,0679,147,593ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင် ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃး (ၵႅမ်ၶႅၼ်းၼႃးၻႃး) ၼပ်ႉပႃးတင်းမူတ်းၼႂ်း 50 မိူင်း၊ လႄႈမီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ  (9,826,630 km²)
(3,677,649) –(3,531,905) –
9,833,5179,147,643
-3,796,742-3,531,925
5  ပရႃႉၸိလ်း (Brazil)8,515,7678,460,415ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်းဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း ။
-3,287,956-3,266,584
6  ဢွသ်တေရယႃး (Australia)7,692,0247,633,565ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်း Oceania ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇၵုၼ်ၼိုင်ႈႁင်းၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸပ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်။
-2,969,907-2,947,336
7  ဢိၼ်တီးယႃး (India)3,287,2632,973,190ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ် ၼႂ်းဢေးသျႃး။
-1,269,219-1,147,960
8  ဢၵျဵၼ်ႇတီးၼႃး (Argentina)2,780,4002,736,690ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်းသပဵၼ်ႇ  လႄႈယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း။
-1,073,500-1,056,640
9  ၶၸ်ၶဵသ်ႉထၢၼ်(Kazakhstan)2,724,9002,699,700ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၸပ်းတင်းမႄႈၼမ်ႉ။
-1,052,100-1,042,400
10  ဢႅလ်ၵျီးရေးယႃး (Algeria)2,381,7412,381,741ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ၼႂ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa) ။
-919,595-919,595
11  ၸိုင်ႈမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶွင်းၵူဝ်း (Democratic Republic  of the Congo)2,344,8582,267,048မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇသၢႆး သႃးႁႃးရႃး(ၼ်)(Saharan ) ။
-905,355-875,312လႄႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး( Africa)။
  ၵရိၼ်းလႅၼ်း (Greenland(Denmark)2,166,0862,166,086မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၻႅၼ်းမၢၵ်ႇ(ၶ်) (Denmark.)။
-836,330-836,330
12  သႃႇဢုၻီႇဢရႃးပီးယႃး  (Saudi Arabia)2,149,6902,149,690ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇပွတ်းၵၢင်။
-830,000-830,000
13  မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်း (Mexico)1,964,3751,943,945မိူင်း Clipperton  [ 8.9 km², ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၾႃႉရင်ႇသဵတ်ႈ ( France )  ]
-758,449-750,561
14  ဢိၼ်းတူဝ်းၼီးသျႃး (Indonesia)1,910,9311,811,569ပဵၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်း ဢေးသျႃးတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ။
-737,815-699,451
15  သူးၻၢၼ်း (Sudan)1,886,068NAယၢမ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa.) ဝၢႆးသေသူးၻၢၼ်းၸၢၼ်း  လႆႈၽႄ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ၊ ၶိုၼ်းတူၵ်းပဵၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ်ၼႂ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa.)။
-728,215
16  လီးပေးယႃး (Libya)1,759,5401,759,540
-679,360-679,360
17  ဢီႇလၢၼ်ႇ (Iran)1,648,1951,531,595
-636,372-591,352
18  မွင်ႇၵူဝ်းလေးယႃး (Mongolia)1,564,1101,553,556
-603,910-599,831
19  ပေးရူး (Peru )1,285,2161,279,996
-496,225-494,209
20  ၶျၢတ်း (Chad)1,284,0001,259,200
-496,000-486,200
21  ၼႆးၵိူဝ်ႉ(ရ်) (Niger)1,267,0001,266,700
-489,000-489,100
22  ဢႅင်ႇၵူဝ်းလႃႉ (Angola)1,246,7001,246,700
-481,400-481,400
23  မႃးလီး (Mali)1,240,1921,220,190
-478,841-471,120
24  ဢႅပ်ႉၾရိၵႃးတႂ်ႈ(South Africa)1,221,0371,214,470
-471,445-468,910
25  ၶူဝ်းလွမ်းပေးယႃး (Colombia)1,141,7481,038,700
-440,831-401,000
26  ဢေထီဢူဝ်ပေးယႃး(Ethiopia)1,104,3001,000,000ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃး  Ilemi Triangle
-426,400-390,000
27  ပူဝ်းလီးဝေးယႃး (Bolivia)1,098,5811,083,301
-424,164-418,265
28  မူဝ်းရိတႃႉၼီးယႃး (Mauritania)1,030,7001,025,520
-398,000-395,960
29  ဢီႇၵျိပ်ႉ (Egypt)1,002,450995,450
-387,050-384,350
30  ထႅၼ်းသၼီးယႃး(Tanzania)945,087885,800
-364,900-342,000
31  ၼႆးၵျီးရေးယႃး (Nigeria)923,768910,768
-356,669-351,649
32  ဝႅၼ်းၼႅၸ်ၸူးဢီးလေး (Venezuela)916,445882,050
-353,841-340,560
33  ပႃႇၵဵသ်ႉထၢၼ်(Pakistan)881,912881,912
-340,508-340,508
34  ၼႃးမီးပေးယႃး ( Namibia )825,615823,290
-318,772-317,870
35  မူဝ်းသမ်းပိၵ်ႇ (Mozambique)801,590786,380
-309,500-303,620
36  ထူး(ရ)ၵေး(ၶ) (Turkey)783,562769,632
-302,535-297,157
37  ၶျီးလီ (Chile)756,102743,812
-291,933-287,187
38  ၸျႅမ်းပေးယႃး(Zambia)752,612743,398
-290,585-287,028
39  မျၢၼ်ႇမႃႇ (Myanmar)676,578653,508ၼပ်ႉပႃး မိူင်းတႆး၊  155,801.3 km2 (60,155.2 sq mi)
-261,228-252,321မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ
40  ဢပ်ႉၵႃႉၼိသ်ႉထၢၼ်(Afghanistan)652,230652,230
-251,830-251,830
41  ၾရင်ႇသဵတ်ႈ (France)640,679640,427ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ (Europe) ပွတ်းတူၵ်း၊ ဢမ်ႇပႆႇၼပ်ႉပႃး ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈၽွင်းငမ်းဝႆႉ တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း (overseas regions.)၊
-247,368-247,270
42  သူဝ်းမႃးလေးယႃး (Somalia )637,657627,337
-246,201-242,216
43  မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵႃးၵၢင် (Central African Republic)622,984622,984
-240,535-240,535
44  သူးၻၢၼ်းၸၢၼ်း (South Sudan)619,745NAမိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢွၵ်ႇၸူးပၢင်ႇလၢႆႇ၊ လႆႈၽေဢွၵ်ႇမႃးတီႈ မိူင်းသူးၻၢၼ်းပီ2011။
-239,285
45  ယူးၶရဵၼ်း (Ukraine)603,500579,300ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ယူႇၼႂ်းယူးရူပ်ႉ (Europe) တင်းမူတ်း ။
-233,000-223,700
46 မႃးၻႃၵႃႉသၵႃ(ၶ်) (Madagascar)587,041581,540
-226,658-224,530
47  ပွတ်း(သ်)ဝႃႉၼႃး (Botswana)581,730566,730
-224,610-218,820
48  ၶႅၼ်းယႃး ( Kenya )580,367569,140
-224,081-219,750
49  ယေးမႅၼ်း (Yemen)527,968527,968
-203,850-203,850
50  ထႆး (Thailand)513,120510,890
-198,120-197,260
51  သပဵၼ်ႇ (Spain)505,992498,980
-195,365-192,660
52  တိူၵ်ႉမီးၼိသ်ထၢၼ်                (Turkmenistan)488,100469,930
-188,500-181,440
53  ၶႅမ်းမႄးရူၼ်း (Cameroon)475,442472,710
-183,569-182,510
54  ပႃႇပူဝ်ၼိဝ်ၵီၼီ  (Papua New Guinea)462,840452,860
-178,700-174,850
55  သဝီၻဵၼ် (Sweden)450,295410,335
-173,860-158,431
56  ဢု(သ်)ပႃႇၵိသ်ႉထၢၼ် (Uzbekistan)447,400425,400
-172,700-164,200
57  မူဝ်းရွၵ်ႉၵူဝ်(ၶ်) (Morocco)446,550446,300
-172,410-172,300
58  ဢီႇရၵ်ႉ (Iraq)438,317437,367
-169,235-168,868
59  ပႃႇရႃႇၵူၺ်း (Paraguay)406,752397,302
-157,048-153,399
60  ၸိမ်းပပ်းဝေး (Zimbabwe)390,757386,847
-150,872-149,362
61  ၵျႃႇပၢၼ်ႇ (Japan)377,930364,485
-145,920-140,728
62  ၵျႃႇ(ရ်) မႃႇၼီႇ (Germany)357,114348,672
-137,882-134,623
63  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွင်းၵူဝ်း  (Republic of the Congo)342,000341,500
-132,000-131,900
64  ၾိၼ်းလႅၼ်း (Finland)338,424303,815
-130,666-117,304
65  ဝႅတ်ႉၼၢမ်း (ၵႅဝ်) Vietnam331,212310,070
-127,882-119,720
66  မႃးလေးသျႃး (Malaysia)330,803329,613
-127,724-127,264
67  ၼေႃႇဝေး (Norway)323,802304,282
-125,021-117,484
68  ဢၢႆဝူဝ်ရိ ၶူတ်ႉ(ၶထ) Ivory Coast322,463318,003
-124,504-122,782
69  ပူဝ်းလႅၼ်း (Poland)312,679311,888
-120,726-120,421
70  ဢူဝ်မၢၼ်း (Oman)309,500309,500
-119,500-119,500
71  ဢိတ်ႇတလီႉ (Italy)301,336294,140
-116,346-113,570
72  ၽိလိပ်ႉပိၼ်ႇ(သ်) (Philippines)300,000298,170
-120,000-115,120
73  ဢေးဝႃးၻေႃး (Ecuador)276,841256,369
-106,889-98,985
74  ပူဝ်ၵီၼႃႉ ၾသူဝ်း (Burkina Faso)274,222273,602
-105,878-105,638
75  ၼိဝ်ၸီးလႅၼ်း (New Zealand)270,467262,443
-104,428-101,330
76  ၵေးပွၼ်း (Gabon)267,668257,667
-103,347-99,486
သႃႁႃႇရႃႉ ပွတ်းတူၵ်း (Western Sahara)266,000266,000
-103,000-103,000
77  ၵီးၼီး (Guinea)245,857245,717
-94,926-94,872
78  ဢင်းၵိတ်ႉ (United Kingdom)242,495241,930
-93,628-93,410
79  ယူၵၼ်းၻႃး (Uganda)241,550197,100
-93,260-76,100
80  ၵႃၼႃႉ (Ghana)238,533227,533
-92,098-87,851
81  ရူဝ်းမႃးၼျႃး (Romania)238,397231,291
-92,046-89,302
82  လၢဝ်း (Laos)236,800230,800
-91,400-89,100
83  ၵၢႆးယၼႃး (Guyana)214,969196,849
-83,000-76,004
84  ပေးလႃႉရုတ်း ( Belarus )207,600202,900
-80,200-78,300
85  ၶေ(ရ်)ၵိၸ်ႉသထၢၼ် (Kyrgyzstan)199,951191,801
-77,202-74,055
86  သေၼေးၵလ် (Senegal)196,722192,530
-75,955-74,340
87  သီးရေယႃး (Syria)185,180183,630
-71,500-70,900
88  ၵမ်ႇပေႃးၻျေး (Cambodia)181,035176,515
-69,898-68,153
89  ဢူႇရုဝႆး (Uruguay)176,215175,015
-68,037-67,574
90  သူရိၼႃးမေ (Suriname)163,820156,000ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉသေပိူၼ်းၼႂ်း ဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း (South America.)
-63,250-60,000
91  ထူၼီးသျႃး (Tunisia)163,610155,360
-63,170-59,980
92  ပင်းၵႃလႃႉၻဵသ်ႉ(Bangladesh)147,570130,168
-56,980-50,258
93  ၼီပၢလ်း (Nepal)147,181143,351
-56,827-55,348
94  ထႃၸိၵိသ်ထၢၼ် (Tajikistan)143,100141,510
-55,300-54,640
  သူဝ်မႃးလီႉလႅၼ်း (Somaliland)137,600
-53,100
95  ၵရိၵ်ႉ(ၶျ်)Greece131,990130,647
-50,960-50,443
96  ၼီၵႃ(ၶ)ရႃးၵူး(ဝ်) (Nicaragua)130,373119,990ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ၼႂ်းဢမေႇရိၵႃးပွတ်းၵၢင်( Central America.)
-50,337-46,330
97  ၵူဝ်းရိယႃး ႁွင်ႇ (North Korea)120,540120,538
-46,540-46,540
98  မႃးလႃးဝီး (Malawi)118,48494,080
-45,747-36,320
99  ဢေရိတ်ႉထရီ (Eritrea)117,600101,000
-45,400-39,000


သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈၼႃႈသွင်>>
မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.