ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၸိုဝ်ႈ              –ꩡၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ။
ၸိုဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း – ꩡၢႆးသၢႆမၢဝ်း။ (ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈလႆႈၵိၼ်/ဢၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁႄႇၸႃႇတိ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ထုင်ႉမၢဝ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။)
ဢူႈ+မႄႈ .      –လုင်းပၶႅင်ႇ + ၼၢင်းဢေးၸိင်ႇ ။
ပီႈၼွင်ႉ           –
1. ၸၢႆးၵျေႃႇၸၢမ်ႇ ‘ဢၢႆႈ'(ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်)။
2. ၸၢႆးသူၺ်ႇလႃႉ’ယီႈ'(ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း)။
3. ၸၢႆးသၢမ်။
4. ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ̒̒သၢႆႇ'(ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း)။
5. ၸၢႆးတႃး (ၸၢႆးလႅင်းသႂ်)။
6. ၼၢင်းတဵင်းႁၢၼ်ႇ။
ပီၵိူတ်ႇ            –1949 လိူၼ်ၽေႇ ၽေႃႇဝရီႇ 18 ဝၼ်း၊ ။
တီႈၵိူတ်ႇ         –ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ။
ပၢႆးႁူႉမေႃ  -ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈမူႇၸေႈ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉႁႃႈ၊ ထိုင်မႃးပီ 1958-1959 တင်းꩡၢႆးလၢဝ်သႂ်သေ လႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်း လုင်းထမ်းယွတ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ၊ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈႁွတ်ႈတူၼ်ႈတီး ပေႃႈၸၢႆးထီးသႅင် လႆႈဢဝ်ၸၢႆးထီးသႅင်မႃးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းလုင်းထမ်ႈယွတ်ႈလႄႈ လႆႈယူႇ၊ ၵိၼ် ၊ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။
ၼႃႈႁိူၼ်း       –
1. ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းဢေး ၊  တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းဢႃႇယုလႆႈ 18 ပီ (1967) မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ”ၼၢင်းၶမ်းမႆႇ”။
2. ၼၢင်းမူၺ်ၼုမ်ႇၽွင်၊ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ် ပီ1978-1990 မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (3) ၵေႃႉ (1) ၸၢႆးလႅင်း (2) ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ၊ (3) ၸၢႆးမိူင်း။
3. ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း၊   တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းပီ 1991 မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (1) ၵေႃႉ ၼၢင်းသႅင်ၽူၼ်ၶမ်း။
4. ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်၊       တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းပီ 1998 မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (1) ၵေႃႉ ယိင်းဢွမ်ၸၢမ်တိပ်ႉ။
လုၵ်ႈလၢင်း      –ၼၢင်းၶမ်းမႆႇ ။ ၸၢႆးလႅင်း ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ ၸၢႆးမိူင်း။ ၼၢင်းသႅင်ၽူၼ်ၶမ်း။ ယိင်းဢွမ်ၸၢမ်တိပ်ႉ။
ၵၢပ်ႈပၢၼ်ထိုင်မႃး ပိူၼ်ႈႁဵတ်း Live Show ၵေႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁဵတ်းပဵၼ် Live Show သေ ၼႄပၼ်ပီႈၼွင်ႉ ပရိသတ်ႈလႄႈ ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမုၼ်းမႂ်ႇမႃးတင်းၼမ်ယူႇ။ ဢၼ်ပိူၼ်ႈ ၶဝ်ႈၸ်ႂၼမ်တႄႉ ပဵၼ် ဘ၀မှတ်တိုင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးထီးသႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း Live Show ၸၢႆးသွင်ၸၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်ဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးထီးသႅင်ၼႆႉ ၶႃဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ တိုၼ်းယူႇၸွမ်းၵၼ်၊ ၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉယူႇတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်း”ၼူၼ်းႁၢင်ႈလီ”ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵေႃႉတႅမ်ႈသေ ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸၢႆးထီးသႅင်ယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်း “ၵေႃႉထုၵ်ႇတႃပီႈ”ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးထီးသႅင်တႅမ်ႈသေ ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းလိုၼ်း ၽ်ႂၶႂ်ႈဝႃႈသင်ဝႃႈ ဢၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၶိုၼ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလူၺ်ႈၵၼ် ၸၢႆးသွင်ၸၢႆးၼၼ်ႉ ၼႄပၼ်လွင်ႈဝႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ မိူၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၽႂ်တေဢမ်ႇထဵင်လႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉၵွႆဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ၼႆယူႇ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်လိၵ်ႈတႆး တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ မိုတ်ႈၵၼ်သေ မိူဝ်ႈၽိုၵ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃၸၢႆးထီးသႅင် ယူႇႁိူၼ်းလဵဝ် ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းမႃးၵူၺ်း။ ၵႂၢမ်းဢၼ် ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢဝ်ႁွင်ႉဝႆႉ မီးတင်းၼမ်ယူႇ။ ပေႃးတေႃႉတႃႉၶႆႈၶိုၼ်း ငိူၼ်ႈၶိူဝ်းပိုၼ်ႈမႃးၸိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မေး ပူႇထမ်းယွတ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼၢႆးၸိုၼ်ႈ (သေးၶုၼ်ႇ)ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းႁိူၼ်းပႅတ်ႈလႄႈ တင်းဢူႈၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ယင်းၵၢႆႇၵွင်ႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းပီႈၶိူဝ်းၼွင်ႉၵၼ်ၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ် တီႈတႄႉမၼ်း ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း၊ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း၊ ၸၢႆးထီးသႅင် ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂ ပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်းၶဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁူႉတၵႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈပႃးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်။ ၵႂၢမ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင်ႉႁႂ်ႈ တႆးၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။
ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း (ၶမ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး တီႈပၢင်လူင်)
ၵၢင်ၸႂ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးပုတ်ႈႁၢင်ႈတၢင်တူဝ်မၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ် လွင်ႈႁႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး တေငၢႆႈၸ်ႂ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး တႃႇဢတ်းၵႂၢမ်း တေဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇသေ သဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၶတ်းၸ်ႂမႃးယူႇ။ ပီ 2005, 2006 ၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းၶႂ်ႈမႃးပၵ်းတင်ႈ ႁွင်ႈဢတ်းသဵင်တီႈပၢင်လူင် (ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် မိူင်းတႆး) ဢၢၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸ်ႂမုင်ႈမွင်းဝႆႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေၵႂႃႇပဝ်ႇၵႂၢမ်းသေပိူင်ပိူင်ႁိုဝ်။ ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇလၢႆးႁိုဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၵႂႃႇ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႆ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇ ပေႃးႁူႉၸၵ်းၵႃႈႁိုဝ်သေတ ပေႃးၵႂႃႇႁွတ်ႈဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဝဵင်းဢိတ်းတႄႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ႁူႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢူၼ်ပၼ်းၸွမ်း ပေႃးတၢၼ်ႇမႅင်းမူၼ်းၶဵဝ် မိၼ်ၸွမ်းမေႃးပၼ်းယူႇ သႃႈသႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႆႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် မႅတ်ႉတေႃးၼ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ The most famous the most freeless ယိုင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ယိုင်ႈလွင်ႈလႅဝ်းဢေႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇတေၵႂႃႇတေပႆၼႆႉ တိုၼ်းလႆႈဝႆႉသတိမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉၽႂ်လႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လ်ႂ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢွၵ်ႇၸ်ႂၶႂ်ႈၵႂႃႇယူႇ တီႈၵတ်းတီႈယဵၼ် တီႈဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ် ၶဵၼ်ၽႂ်သေ ယင်းလၵ်ႉႁေႃႈၵႃးဢွၼ်ႇမၼ်း ပၢႆႈၵႂႃႇၼွၼ်း ၼႂ်းပႃႇပႅၵ်ႇ ႁင်းၵူၺ်း၊ တီႈၸိုၼ်ႈသ်ႂ တီႈၸ်ႂယဵၼ်၊ တီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢူၼ်မေႃး တီႈမႅင်းမူၼ်း ၶဵဝ်ဢမ်ႇမႃးသွပ်ႇဢၢႆမဵၼ်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းတီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်း တၢင်ႇၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းၼႄႁၢင်ႈၽၢင်ပၼ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆသေ ၵႆႉႁွင်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ ရှမ်းပဲပုပ်လေး ကျွန်တော် ၼၼ်ႉသေ ၼႄပၼ် လွင်ႈၸႃႇတိငိူၼ်ႈၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ ၼႂ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းၵႆႉသႂ်ႇပႃး ၵႂၢမ်းတႆးၸိမ်လေႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်တႆးၽႄႈၸွတ်ႇထိုင် ၵူႈတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈသိူဝ်ႈ ၶႅပ်းၵႂၢမ်း၊ ၶႅပ်းဝီႇၸီႇတီႇ မၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈၽၢင် တႆးထူဝ်ႇၼဝ်ႈယူႇသေပိူင်ပိူင်သေ ၼႄပၼ်လွင်ႈၸ်ႂ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးယူႇ။ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ၊ လိုဝ်းလင်၊ ထင်ႁိုင်၊ ၶိုင်ပွင်ၵၢၼ်ၽိင်ႈငႄႈပၢႆးမွၼ်း ၽၢႆႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တီႈၸမ်ဢိၵ်ႇတီႈၵႆ လႆႈသိူဝ်းၸ်ႂမႃးၸွမ်း သဵင်ဝၢၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၼ်းမႃးလႄႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸင်ႇၼွပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး (ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း) မိူဝ်ႈပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း ပရိယတ်ႉတိ သတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈ 1370 တဵမ် လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ တမ်ႈတီႈ ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵေႃႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁပ်ႉဢဝ်သေ သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸူမ်းသိူဝ်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း သၢႆပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း သိုပ်ႇၶတ်းၸ်ႂ ႁႂ်ႈလီသေဢွၼ်ႇ တွၼ်းသေၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉၶိုၵ်ႉ တွၼ်းတိူဝ်း ပူၼ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေၵမ်းၼႆယူႇ။ ၽွင်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၸုမ်ႈၵႅဝ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးပွႆး ဢွၼ်ၵၼ်တူပ်းမိုဝ်း လိုဝ်းလင် သမ်ႉပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵွင်ႈႁူဝ်ႇထိုင်ပၢႆၾႃႉၵႂႃႇယူႇ။ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈတႃႈၵုင်ႈသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဝႃႇသၼႃႇယိူင်းဢၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ် တီႈၵႆ တီႈလ်ႂၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ၶတ်းၸ်ႂ ၵႂႃႇလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸ်ႂပၼ် ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ။ မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၵႂၢမ်းၵႂႃႇမူၼ်ႈပၼ်သေ ဢမ်ႇၵႃး တမ်ႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၶၢင်ၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၶတ်းၸ်ႂ ၵႂႃႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸ်ႂပၼ်ၶဝ်သေ ဢဝ်သဵင်ၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း ပူၵ်းပၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸ်ႂတႆး ၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈၵႃႈ သၢႆၸႂ်တိုၵ်ႉယင်း၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တိုၵ်ႉပၼ်ႁႅင်းယူႇၼႆႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸ်ႂ ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတင်းၼမ်ယူႇ။
ဢွၵ်ႇၶႅပ်းၵႂၢမ်း
ၶႅပ်းၵႂၢမ်းတႆးဢွၵ်ႇမႃး မွၵ်ႈ (40)ၶႅပ်းလိူဝ်။ ၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႈ (40)ၶႅပ်းလိူဝ်။ ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇတႅမ်ႇ (200) ပုၵ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇတႅမ်ႇ (100)။
ၶႅပ်းၵႂၢမ်းတႆး
  • 001
  • 002
  • 003
  • လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်
  • ၵူၼ်းသီႇၶႃ
  • မူၺ်ၼုမ်ႇၽွင်
  • ႁၵ်ႉၽၢတ်ႇယၢပ်ႇ
ၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ
  • ချစ်သောနန်းနှင့်ရှမ်းမောမြေ
  • ကျွန်တော်ရဲ့စိမ်း
  • မောင့်မလွမ်းပို

လိူၼ်တႆး-29/10/2018

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.