လၢႆးထွၼ်ပႅတ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ ၼႂ်းFacebook

မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး တေမႃးၼႄလွၵ်းလၢႆးဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း facebook ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်း Facebook ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ် တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈမီးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇလိူဝ် 5,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၼႃႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းမၢင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်လၢႆဢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းလွၵ်းလၢႆးၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ >Web Store
ပေႃးယဝ်ႉႁႂ်ႈတႅမ်ႈသွၵ်ႈႁႃဝႃႈ>facebook friend remover
ပေႃးယဝ်ႉၼႆႉၼဵၵ်းပၼ်ထႅင်ႈ>တီႈၼႆႈ
လၢၵ်ႈလူင်းမႃးတၢင်းတႂ်ႈသုတ်းသေ လိူၵ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။
တူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။
ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉမိူဝ်ႈ 26/july/2018
မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.