ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်


                  မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉ မီးလိင်းတူဝ်ၼိူင်ႈ၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽွင်းငမ်းလိင်းတင်းလၢႆ။ ၶဝ်ယူႇသဝ်းတီႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလူင် တိၼ်လွႆသဝ်မိူင်း။ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉမႄႈၼိူင်ႈ။ ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉသမ်ႉမီးတူၼ်ႈ မၢၵ်ႇမူင်ႊလူင်တူၼ်ႈၼိူင်ႈ။ မၢၵ်ႇမူင်ႊတူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉလႅမ်ႉ(ဢရသႃႇ)မၼ်းဝၢၼ်တွၼ်းတေႉ တေႉ။ ၶိင်ႇမၢၵ်ႇမူင်ႊသုၵ်းမႃး ၽုင်လိင်းၶဝ်မိူဝ်းၵိၼ်တႃႇသေႇ။ မီးၶႃႊမၢၵ်ႇမူင်ႊၶႃႊၼိူင်ႈ၊ ၵွမ်းလိူၼ်းၸမ် ၽႅဝ်ၵႄႈၵၢင်ၵႄးၼမ်ႉ။ မၢၵ်ႇမူင်ႊသုၵ်း ႁူင်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ လႆမိူဝ်းထိုင်မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇၵႂႃႇ။ ၽူႈၸၢင်ႊသၵ်ႉ တၢဝ်းၵဵပ်းလႆႈသေ ဢဝ်မိူင်းသၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း။

                    ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႆႈၵိၼ်ၸိမ်း ႁူႉၼမ်ႉလႅမ်ႉ(ဢရႃႉသႃႇ)မၢၵ်ႇမူင်ႊသေလႄႈ၊ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၵၢင်ႇ လႃႊထိူၼ်ႇ(မူးသိူဝ်း)ၶဝ် ၼႄတၢင်းသေ သွၵ်ႈႁႃတူၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႊၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းသိူဝ်း ပိတ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႊ ဢိမ်ႇဢိမ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ၊ ဢွၼ်လပ်းၼွၼ်းလိုဝ်ႈမွႆႈၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႈမူင်ႊၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၽုင်လိင်းၶဝ် ၸင်ႇဢွၼ်လၵ်ႉလွမ် ၶိုၼ်ႈၵိၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႊယူႇယဝ်ႉ။

                   ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၽႅတ်းတိုၼ်ႇမႃး လႆႈႁၼ်ၽုင်လိင်းသေလႄႈ၊ ႁွင်ႉၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵၢင်ႇၶဝ် လွမ်ႉႁွပ်ႈတူၼ်ႈ မၢၵ်ႇမူင်ႊဝႆႉ။ လိင်းတင်းလၢႆၵေႃႈ ၵူဝ်ႁေသေဢွၼ်ၵႂႃႇၸူးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉၸင်ႇ ဝႃႈ “ၵဝ်တေတၢႆတၢင်ၸိူဝ်းသူ-ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်”ၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇတႆႇၸွမ်းၶႃႊ မၢၵ်ႇမူင်ႊဢၼ် ၵွမ်းလိူၼ်းၸူးၵႄးၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢဝ်မႃႇဢဝ်ႁႅင်းသေ၊ ၶုၼ်ႇႁုၵ်ႉၵျွၵ်းဝႅၼ်ၽႅတ်းထိုင် တူၼ်ႈမႆႉလူင် ၽၢၵ်ႇပုၼ်ႉၼမ်ႉယဝ်ႉ။ သမ်ႉၼႅတ်ႈလူင်းတူၼ်ႈမႆႉၼၼ်ႉသေ၊ ႁႃဢဝ်ၸိူၵ်ႈၶိူဝ်း၊ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်း မတ်ႉၸပ်း ပၢႆၶႃႊမႆႉၽၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈၽၢႆႇၼိူင်ႈ သမ်ႉမတ်ႉၸပ်းတီႈဢႅဝ်မၼ်းသေ ၶုၼ်ႇ ႁုၵ်ႉၽႅတ်းဝႅၼ် ၶိုၼ်းၸူးၶႃႊမၢၵ်ႇမူင်ႊၽၢၵ်ႇၼႆႉ။
ၵွႆးၵႃႈၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈၸိူၵ်ႈၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွတ်းၵႂႃႇဢိတ်းၼိူင်ႈလႄႈ၊ မိုဝ်းမၼ်းတေႃႉတႄႉတၢဝ်းဝၵ်ႉလႆႈၶႃႊ မၢၵ်ႇမူင်ႊၵူၺ်း။ မၼ်းၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ“လိင်းတင်းလၢႆဢိူၺ်း-ဢွၼ်ၵၼ်တႆႇ ယဵပ်ႇၵွင်းလင်ၵဝ်သေ၊ ၵႂႃႇၸွမ်း ၸိူၵ်ႈၶိူဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽႅဝ်ၽၢၵ်ႇပုၼ်ႉၼမ်ႉၽႂ်းၽႂ်းတႃႉ”...ၼႆယဝ်ႉ။

                 လိင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ထွမ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ လိဝ်းဝၵ်ႉၸုင်ၸၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁႂ်ႈလွတ်ႈ ၽႄး ၽႅဝ်ထိုင်ၽၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉ တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းဝႆႉလိင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉတူဝ်လဵဝ်။ ၵွပ်ႈမၼ်း ႁိူဝ်ႉ ၼူၼ်းဢူၼ်ႈၸႂ်ၼႃႇလႄႈ၊ လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ။

                 ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸင်ႇထၢမ်ဝႃႈ “ၵွပ်ႈသင်လႄႈဝမ်ႉပွႆတူဝ်ၸႂ်သေ ၶၢမ်ႇတၢႆတၢင်လိင်းတင်း လၢႆလႃႇ?”ၼႆ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ“ၵွပ်ႈၵဝ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽွင်းငမ်းလိင်းတင်း လၢႆလႄႈဢိူဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ယိူင်ႈဢဝ်ၵဝ်လိင်းသေ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈ လႆႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်သေတႃႉ”... သင်ႇသွၼ်ၼင်ႇၼႆသေ-ဢဝ်သၢႆၸႂ်မူတ်း ပူတ်းၸႂ်ၶၢတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉ။

                  ၸင်ႇဝႃႈ-ၵူၼ်းၵူႊၵေႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လူင်ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ။ လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိုင် တေပွင်ႁဵတ်းလႆႈ၊ ၽႅဝ်ထိုင်ယွတ်ႈ ႁူတ်ႈထိုင်တီႈလႆႈယူႇၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ။
ၽိုၼ်ဢိင်- ပပ်ႉလူႁဵၼ်း(မၢႆ-႑) ၼႃႈလိၵ်ႈ4-5
                  ✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.