ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉမိူင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸွမ်းလွႆသုင် 4,000 ထတ်းပၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးထိူၼ်ႇပႃႇ မႆႉပႅၵ်ႇ၊ မႆႉၵူင်ၵူႈသႅၼ်း၊ တီႈတႅမ်ႈတီႈမႆႈသမ်ႉ မီးထိူၼ်ႇ ပႃႇ မႆႉသၵ်း မႆႉတိုင်း မႆႉပဝ်း။ တီႈပၢင်ႇတီႈပဵင်းၸွမ်းထုင်ႉၶူင်ႈၼႅမ်း မၢင်တီႈ မီးပၢင်ႇယိူဝ်ႈယႃႈ။

မႆႉဢွၵ်ႇမိူင်းတႆးဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် ပဵၼ်မႆႉသၵ်း၊ မႆႉပႅၵ်ႇ၊ မႆႉတိုင်း၊ မႆႉပဝ်း၊ မႆႉငႄႉ၊ မႆႉတီးတွၵ်ႈ၊ မႆႉၸလၢၼ်း၊ မႆႉမၢၵ်ႈပိၼ်းၽူႈ (သၼၢပ်ႈၶႃး)၊ မႆႉႁွမ်ၵူႈသႅၼ်း။ ထိူၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႆႉလီၼႆႉ မီးယူႇ 42,210 လွၵ်းၶႂႆႇလၵ်းပၼ်ႇမူၼ်း။

မိူင်းမိတ်ႈ၊ တူင်ႇလၢဝ်း၊ ပၢင်ႇၵေႇတု၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ မိူင်းပၼ်၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၵဵင်းၶမ်း၊ မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ ပႃႇလႅဝ်း၊ ၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႆႉသၵ်းဢွၵ်ႇၼမ်။


မၢၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၵတ်း တီႈမႆႈ တင်းသွင်တီႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ်။ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ၸွမ်းထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉ - မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၵ်ႉ၊ သၵ်းၸေး၊ ၼမ်ႉၽိုင်ႈ၊ ၶီႈၸိုင်း၊ဝၢၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇၶမ်း၊ မႆႉႁွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼမ်ယဝ်ႉ။

 လိူၼ်တႆး
01-03-2016

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.