ဝွၵ်းသီႇတူဝ်

(တႅမ်ႈ) မေႃလိၵ်ႈလူင် လုင်းတၢင်းၵႄး

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း၊
သဝ်းၼႂ်းမိူင်းလွႆ၊
လီၶွႆၸူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ 
ပူႇမွၼ်ႇၶိင်းၼၢႆး၊
ၵေႃႉၸၢႆးဢၢႆႈၶုၼ်၊ 
မီးမုၼ်ၵမ်ယႂ်ႇ၊ 
မႂ်ႇသုင်တႄႉတႄႉ၊ 
ပေႉပိူၼ်ႈလၢႆမိူင်း၊ 
ၵိူင်းႁူဝ်ၸူးတႆး၊ 
ၾႆးလႅင်းၼိူဝ်ႁေႃ၊ 
မေႃပွင်ၽွင်းငမ်း၊ 
ႁေႃၶမ်းၸီးဝၼ်း၊ 
ၽၼ်းၶုၼ်လၢႆးလူး၊ 
ၽူးမႃးၸဵမ်ႁိုင်၊ 
ၶိုင်ပႆၶိုင်မႃး၊ 
ႁဝ်းႁႃးၽိတ်းၵၼ်၊ 
ႁိမ်ၵၼ်ၵိၼ်မိူင်း၊ 
ဢမ်ႇၵိူင်းၸူးၽႂ်၊ 
ဢဝ်ၸႂ်လဵဝ်ပွင်၊ 
ၶွင်ၵဝ်ၶွင်မႂ်း၊ 
ၵႂၢမ်းယႂ်းသူပ်းၼမ်၊ 
ၸႂ်လမ်ၽိတ်းမေႃး၊ 
တေႃးသပဵၼ်သိုၵ်း၊ 
တိုၵ်းၵၼ်ၽၼ်းတႅင်း၊ 
မႅင်းမူၼ်းမႃးၸဵမ်၊ 
ႁိမ်ႁွမ်ၽိုတ်ႉသဝ်း၊ 
ၵဝ်းၵိဝ်းႁဵတ်းၶုၼ်၊ 
မုၼ်တႆးယွမ်းလူင်း၊ 
ငဝ်သူင်းပဵၼ်ၶႃႈ၊ 
ၵူမ်ႈၼႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်၊ 
ၵွတ်းၽၢၼ်ႈငိူဝ်ႈငႃႇ၊ 
သႂ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇမႃး၊ 
ၵလႃးသမ်ႉၶဝ်ႈ၊ 
ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းၸွမ်၊ 
လွမ်လူၵုမ်းယိပ်း၊ 
ႁူၵ်းသိပ်းသီႇပီ၊ 
လီလီငၢမ်းငၢမ်း၊ 
မိူင်းႁၢမ်းၽဝ်တိုၵ်း၊ 
ပဵၼ်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ 
ၵျပၢၼ်ႊသမ်ႉထႃႉ၊ 
ယႃႉဝၢၼ်ႈႁိမ်မိူင်း၊ 
လႆႈၵိူင်းႁူဝ်ပၼ်၊ 
ၸၼ်ယွႆးပေႃႉၼႃႈ၊ 
ႁဵတ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၽၵ်း၊ 
ယေႈၼၵ်းယေႈထႅင်ႈ၊ 
သၢမ်ႁႅင်ႈသၢမ်ၾူၼ်၊ 
မိူင်းဢူၼ်ၸၢင်ႇၸၢင်ႇ၊ 
ၵျပၢၼ်ႊသမ်ႉပၢႆႈ၊ 
ဢၢႆႈၶႄႇၶဝ်ႈမႃး၊ 
ၵလႃးမေႊရိၵၢၼ်ႊ၊ 
မေႃၺၢၼ်ႇတၢင်းၵတ်ႉ၊ 
ၵွင်ႈဝတ်ႉမျွၵ်ႈတူပ်ႇ၊ 
ၼွၼ်းမူပ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ၊ 
သဵင်ယႂ်ႇၵႂင်ႈႁူၺ်ႈ၊ 
ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈမေႃႇထႃႇ၊ 
ၵေႃႇပႅင်ႇမၢၵ်ႇၾႆး၊ 
မႃးဝႆးႁိူဝ်းဝိၼ်၊ 
ၼင်လိၼ်ပေႃးသၼ်ႇ၊ 
ႁူၼ်ႈပၼ်ႇပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ 
ပိၼ်ႈတၢၵ်ႇယိုဝ်းၼၢၵ်ႈ၊ 
ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈမၢၵ်ႇပုင်း၊ 
ၼၼ်းဢုင်းဢူၼ်ဢိုၵ်း၊ 
ပၢင်သိုၵ်းမိူင်းတႆး၊ 
ၵႂၼ်းၾႆးပေႃးတဵမ်၊ 
ၸဵမ်ၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၶႃႈ၊ 
ၵူမ်ႈၼႃႈတဵတ်ႇယွမ်ႇ၊ 
ထွမ်ႇသၢႆႉထွမ်ႇၶႂႃ၊ 
လွမ်ႁႃတၢင်းပၢႆႈ၊ 
ဢၢႆႈလႂ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ၊ 
ယေႈၶႅၼ်းပၢႆႈၵႆ၊ 
ပဵၼ်ၼႆပူၼ်ႉၽၢၼ်ႇ၊ 
မိူင်းၸၢင်ႇၶိုၼ်းလီ၊ 
သိပ်းပီထိုင်မႃး၊ 
ႁဝ်းႁႃးၸဝ်ႈၶႃႈ၊ 
ၵဝ်ဝႃႈဢၼ်လမ်၊ 
မႂ်းဝႃႈဢၼ်လႅင်၊ 
သူပ်းၶႅင်ၵႂၢမ်းၸၼ်း၊ 
ၽႂ်မၼ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ၊ 
ပိူၼ်ႈယွမ်ႉသၢႆႁႄႇ၊ 
ယႃႉသႄႇၸူင်ၶဝ်ႈ၊ 
ၸဝ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၶႃႈ၊ 
ၶႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၶုၼ်၊ 
ၸဝ်ႈမုၼ်ပေႃးမဝ်း၊ 
ႁဝ်းႁႃးၶတ်းၵၼ်၊ 
ပဵၼ်ၼၼ်ႁိုင်ယၢဝ်ႈ၊ 
ၵမ်ႈၽွင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢၼ်၊ 
ပၢႆႈၽၢၼ် မူၵ်းယုမ်း၊ 
ႁဵတ်းၸုမ်းပဵၼ်မုၵ်ႉ၊ 
ဢူတ်းတုၵ်ႉဢူတ်းယၢပ်ႇ၊
ပႃလၢပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ၊ 
ၶိုင်လွင်ႈတၢင်းႁၢႆႉ၊ 
ၶၢႆႉၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး၊ 
ယၢၼ်မေးၵႆလုၵ်ႈ၊ 
တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၸွမ်းၵၼ်၊ 
ဢၢၼ်းႁၼ်မိူဝ်းၼႃႈ၊
ၵိူဝ်းဝႃႈတၵ်းလီ၊ 
ပီၼႆႉႁဵင်သၢမ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းသွင်၊ 
မိူင်းမွင်ယူႇယၢပ်ႇ၊ 
တႂ်ႈလၢပ်ႇတႂ်ႈၵွင်ႈ၊ 
ၵမ်ႈၽွင်ႈၶိုင်ၸူၼ်၊
ၽူႈဢူၼ်ၵူၼ်းၵဝ်း၊ 
ၸိူဝ်းႁဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ 
သဝ်ႈၸႂ်ၶိုၵ်ႉတႄႉ၊ 
ပေႉမႃးမွင်းထၢင်ႇ၊
ၾႃႉပၢင်ႇမိူင်းလီ၊ 
ယၢၼ်ၶီပူၼ်ႉမႆႈ၊ 
လႆႈၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ၊
ဢၢႆႈပီႈလုင်းဢၢဝ်၊ 
မၢဝ်ႇသၢဝ်လဵၵ်ႉႁၢႆး၊ 
ၸၢႆးယိင်း ၶဝ်ဢူၺ်း။

ၶူးမေႃတႆး | လုင်းတၢင်းၵေး
သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ | လိူၼ်တႆး
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.