ဝွၵ်းသၢမ်တူဝ်


(တႅမ်ႈ) မေႃလိၵ်ႈလူင် လုင်းတၢင်းၵႄး

ငိၼ်းလီလီ၊ 
ပီႈၼွင်ႉတႆး၊
 ၶႆးငိူၼ်ႈလဵဝ်၊ 
ႁဵဝ်ဝွတ်ႈၵႂႃႇ၊ 
ယႃႇၶႂ်ႈၸႃႉ၊ 
ၽႃႉဢမ်ႇၽၢႆ၊ 
ၸၢႆးဢမ်ႇလပ်ႉ၊ 
ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး၊ 
တႆးဢမ်ႇဢၢမ်း၊ 
ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်း၊ 
ႁဝ်းဢမ်ႇလၢတ်ႈ၊
 ၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်း၊
ႁဝ်းဢမ်ႇယွင်ႈ၊ 
ၵွပ်ႈလွင်ႈၼႆႉ၊ 
ႁဝ်းဝႆႉမဝ်၊ 
ၵဝ်မႂ်းငိူဝ်ႈ၊ 
သိူဝ်ႈၸင်ႇယွၵ်း၊ 
ဢွၵ်းၸင်ႇတိုၼ်ႈ၊ 
ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈသင်ႉ၊ 
ႁိူၼ်းၾင်ႉမွတ်ႈ၊ 
ယွတ်ႈသဝ်ၶၢတ်ႇ၊ 
ၵၢတ်ႇလႅဝ်ၵၢၼ်ႉ၊ 
ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူၵ်ႉ၊ 
ၼၢမ်ၸူၵ်ႉတပ်း၊ 
ၼွၼ်းလပ်းယၢပ်ႇ၊
 ႁၢပ်ႇတၢင်းၶီ၊ 
လၢႆပီလႃႇ၊ 
ဢၼ်ၽႃႇမႃး၊ 
ပႃးၵၼ်ဝွတ်ႈ၊ 
ၶွတ်ႈၵူၼ်ႈၵွၵ်း၊ 
ၼွၵ်းၶီႈယႃႈ၊ 
ၶႃႈလၢႆပၢၼ်၊ 
ၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉ၊ 
ပေႉလီၵူဝ်၊ 
ၼင်ႁူဝ်ပွၵ်ႇ၊ 
ပိူၼ်ႈလွၵ်ႇႁဝ်း၊
 ၵဝ်းၵၼ်လု၊ 
ဝႆႉၸုလၢႆ၊ 
ၵႂၢမ်းၶၢႆၶႃႉ၊ 
ၵဝ်ယႃႉမႂ်း၊ 
မႂ်းၵဝ်းၵဝ်၊ 
ဢဝ်တႆးလုၼ်ႈ၊ 
ၶဵဝ်ႈငုၼ်ႈၸီး၊ 
ၶီးဢၢမ်းပိူၼ်ႈ၊ 
သိူၼ်ႈသုတ်းသၼ်၊ 
ပၼ်ပိူၼ်ႈပေႉ၊ 
ၶႄႉတၢင်းငိူဝ်ႈ၊ 
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ၊ 
တႆးႁဝ်းၼႆႉ၊ 
လီၵႆႉသွၼ်၊ 
ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃ၊ 
လၢႆးတႃလႅင်း၊ 
ႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်၊ 
ၸၼ်မိုဝ်းလုၵ်ႉ၊ 
တုၵ်ႉႁူမ်ႈၶီ၊ 
လီႁူမ်ႈပူၺ်ႈ၊ 
လူၺ်ႈႁူမ်ႈၸၢတ်ႈ၊ 
လၢတ်ႈႁူမ်ႈသဵင်၊ 
ထဵင်ႁူမ်ႈၶေႃႈ၊ 
လေႃႉႁူမ်ႈသိူင်း၊ 
မိူင်းႁူမ်ႈလိၼ်၊ 
တိၼ်ႁူမ်ႈယၢင်ႈ၊
 ဢၢင်ႈႁူမ်ႈႁွႆး၊ 
ပွႆးႁူမ်ႈတၢၼ်း၊ 
ဢၢၼ်းႁူမ်ႈတီႈ၊ 
ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁၵ်ႉၵၼ်တႃႉ။

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ | လိူၼ်တႆး
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.