ဢုတုၾႃႉၾူၼ်


မိူင်းတႆးၼႆႉ မီး 3 ဢုတု - ၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၶၢဝ်းၾူၼ် လႄႈ ၶၢဝ်းၵတ်း။ ၶၢဝ်းမႆႈ ယူႇၼႂ်းၽွင်းလိူၼ်မၢတ်ၶျ်ႉ ထိုင် လိူၼ်ၵျူၼ်ႊ။ လူမ်းမႆႈမီးၵႄႈ 70ံ လႄႈ 80ံ ၾရႅၼ်ႊႁၢႆႉ (F)။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸလွင်း ၼႂ်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉ လူမ်းမႆႈထိုင်100ံ တေႃႇ 104ံ(F)
ၶၢဝ်းၾူၼ်သမ်ႉ တႄႇလိူၼ်ၵျူၼ်ႊ လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊရ် ၼမ်ႉၾူၼ်တူၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈ 40 – 60 ၼိဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၵတ်းတႄႉ တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊရ် ထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ လူမ်းမႆႉ တူၵ်းထိုင် 60 တေႃႇ 40 (F) တီႊၵရီႊ ၾရႅၼ်ႊႁၢႆႉ၊ ၼိူဝ်လွႆသုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူမ်းၵတ်းတူၵ်းထိုင်တႂ်ႈ 30 (F)။ 
ဝဵင်းဢၼ်ယူႇၼိူဝ်လွႆလႄႈ ဝဵင်းဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉပဵင်းၼႆႉ ၸမ်ၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢုတု ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ (မေႇမဵဝ်ႉ)၊ ၵလေႃး၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ တူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီး)၊ လွႆလႅမ်၊ လွႆမူၺ် (ၵဵင်းတုင်) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ၊ ဝဵင်းလၢင်ၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႆႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။

 လိူၼ်တႆး
02-03-2016
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.