တီႈပွင်ႇ “မ” ႁႃႈတူဝ်

ပေႃးမႃးၶွၵ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈတီႈပွင်ႇလိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် ၼႆၸိုင် 1)မေႃၼပ်ႉ၊ 2)မေႃတႅမ်ႈ၊ 3)မေႃလူ၊ 4)မေႃသွၼ်၊ 5)မေႃပွင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။


သင်သိုပ်ႇၶွၵ်းၶဝ်ႈ တီႈပွင်ႇၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ မၼ်းသမ်ႉ
  1. မေႃၼပ်ႉ- ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶိုၼ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵၼ်းႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈမေႃၼပ်ႉၵူၺ်း။
  2. မေႃတႅမ်ႈ- ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼပ်ႉသွၼ်ႇမေႃယဝ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းမေႃ ၽိုၵ်းတႅမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ် ပဵၼ်တူၼ်ႈထႅဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်။
  3. မေႃလူ- ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၽိုၵ်းတႅမ်ႈမေႃယဝ်ႉၸိုင် ႁူႉၵႃႈတေလႆႈ မေႃလူဢၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၼႆႉႁွင်ႉသင် ၼၼ်ႉပွင်ႇသင်။
  4. မေႃသွၼ်- ၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်း မေႃၼပ်ႉ မေႃတႅမ်ႈ မေႃလူ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်း မေႃႁဵၼ်းသွၼ် ပွၼ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႅတ်းၵႃ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
  5. မေႃပွင်- ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶိုင်ပွင်ၼႃႈၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းႁိုဝ် ၸုမ်း/ၵေႃလႂ် ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႂ် ၸဵမ်ဝတ်ႉ(ၵျွင်း)၊ ဝၢၼ်ႈ/ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ/ဝဵင်း/ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႅင်ႇၼင်ႇႁဝ်းပူၵ်းတင်ႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉဝႃႈ မေႃပွင် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

        လိူၼ်တႆး 
      01-03-2016
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.