ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း(ၸဝ်ႈၶူးသုၶမိၼ်ႇတ)တၢင်ႉယၢၼ်း

 • ၸိုဝ်ႈ              – "ꩡဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း" (ဢၵ်ႉၵမႁႃႇ ၵမ်ႇမထႃႇၼႃႇၸရိယ၊ သႃႇသၼတႅၵ်ႉၵသီႇလမႁႃႇတမ်ႇမၸရိယ။
 • ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ  -  "ဢၢႆႈၸၢႆး ၸၢႆးတဵင်းလုၼ်ႇ"
 • ၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်      – ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင် တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ။
 • ဢူႈ+မႄႈ .      – ၸဝ်ႈမၢဝ်းလူင် + ပႃႈၶမ်းသႂ် ။
 • ပီႈၼွင်ႉ           – ၼၢင်းၵျီႇတဵင်း ၼၢင်းသႂ်သႂ်သႅၼ်။
 • ပီၵိူတ်ႇ            – ပီၶရဵတ်ႈ 26/05/1961။
 • တီႈၵိူတ်ႇ         – တမ်ႈတီႈ ပွၵ်ႉ ႔ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ ။
 • ပၢႆးႁူႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း - ဢွင်ႇၸၼ်ႉ 7 တီႈတၢင်ႉယၢၼ်းသေ ၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉ 8,9,10 တီႈ မေႇမဵဝ်ႉ။ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်ၸႄႈတွၼ်ႈ College ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပီၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ 1980 သေ မႃးၶိုၼ်ႈပဵၼ်ရႁၢၼ်း တီႈဝတ်ႉ ဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်ႈ 1980.11.22  ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ႁွင်ႈဝႃႈ "ၸဝ်ႈသုၶမိၼ်ႇတ"။ ဝၢႆးသေပဵၼ်ၸၢင်းယဝ်ႉ ၽိုၵ်းႁဵၼ်းဢဝ် ၵၢၼ်ၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝိပတ်ႉသၼႃႇ တမ်ႈတီႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၸဝ်ႈမၢဝ်းလူင်။ သမ်ႉလႆႈ လူႁၼ် လုမ်းလႃး ၸဝ်ႈသြႃႇထဝ်ႈလွႆႁၢင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃႈပီ။ ဝၢႆးၸဝ်ႈသြႃႇလွၼ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ လေႃးၵုတ်ႉတရႃႇ တမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉသူၺ်ႇၵူႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃႈပီ၊ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉမူႇလ၊ ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉလူင်သေ ၵွႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း တီႈတႃႈၵုင်ႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ႘ ပီ ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ တၵ်ၵသီႇလထမ်ႇမႃႇၸရိယ B.A (Buddhism), တၵ်ႉၵသီႇလမႁႃႇထမ်ႇၼႃႇၸရိယ M.A (Buddhism)ယဝ်ႉ။, ပီ 1999-2000 ၵႂႃႇသိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တမ်ႈတီႈ မိူင်းသီရိလင်ႇၵႃႇသေ ႁပ်ႉဢဝ် ၸုမ်ႈ M.A ၼွၵ်ႈမိူင်း။
 • ၶၢဝ်းတၢင်းၸူဝ်ႈပၢၼ်လႄႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ
 • 2001 မႃးၼင်ႈၵျွင်းလွႆတိုင်ၶမ်းသေ သိုပ်ႇပွင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇ ၵႂႃႇႁႃႁေႃးတြႃး ၵူႈမၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၼႄတြႃးဝိပတ်ႉသၼႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ႁူႉႁၼ်ထမ်းတြႃးတင်းၼမ်။

 • 2007-2016 ႁၢပ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈမၢႆလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းၼုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ႁဵတ်းပၼ် ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ပၢင်တၢၼ်ႈၶၺ်ႈ ယုၵ်ႉပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်ၼုမ်ႇ လၢႆလၢႆတီႈ။လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်ဝႃႈ "ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင် တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၸဝ်ႈသုၶမ်း တၢင်ႉယၢၼ်း" ၼၺ်သေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိူင်းပၢၼ်မႂ်ႇ 9 ပပ်ႉ၊ ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ 4 ပပ်ႉ၊ ပပ်ႉထမ်း 9 ပပ်ႉ၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸဵင်ၶမ်းလႅင်း 24 ပပ်ႉ၊ သၢႆၼႅင်ႈ2 ပပ်ႉ၊ ဝွၵ်း 5 ပပ်ႉ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၽိင်ႈငႄႈ ပၢၼ်မႂ်ႇ 100 ပၢႆ၊ ၶႅပ်းတြႃးတင်းၼမ်။ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈတႆး ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၼႂ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ၊ ၼႂ်းၽူင်း လႄႈၶွမ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃး Ours-Unicode,ZawGyi Tai လႄႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၶိုင်သၢင်ႈမႃး Wikipedia တႆး။
 • 2012 တႄႇတင်ႈ ၸုမ်းၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇသေ ၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းမႃး ၵူႈပီ။ ၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။
 • 2007 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼွပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈ ၵမ်ႇမတ်ႉထႃႇၼႃႇၸရိ၊
 • 2013 လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ မႁႃႇၵမတ်ႉထႃႇၼႃႇၸရိယဝ်ႉ။
 • 07/04/2017 လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ ဢၵ်ႉၵမႁႃႇ ၵမ်ႇမထႃႇၼႃႇၸရိယ။
 • ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၼၺ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼမ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ထိုင်တီႈ ၼႃႈၵီႈမဵတ်ႉတႃႇ ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇသေ မီးၵုင်ႇမုၼ်ယႂ်ႇၼမ်တႄႉတႄႉလႄႈ ပီႊမႂ်ႇတႆး 2111 ၼီႈ တမ်ႈတီႈမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းလုမ်းဝိတ်​ႉၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်း မူႇၸုမ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင်​ ၸင်ႇလႆႈ ၼွပ်ႇဢၢပ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၶူး "ၽူႈၵတ်ႉၵႃႊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး" ၼၺ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
 • ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉပႅင်း လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ ၵွႃႇႁဵတ်းမေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး မႁႃႈတူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ပေႃးတေ ၶဝ်ႈၸႂ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလူလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း သႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်ဝႃႈ ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်ၼႆသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပပ်ႉၸိူင်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ႘ ပပ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢႆၵမ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ၽၢႆၼႃႇလႄႈ ၽႂ်လႆႈယိပ်းပပ်ႉသေ လူဢၢၼ်ႇၵေႃႈ ၵႃႈဢမ်ႇပႆႇလူယဝ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဝၢင်းပပ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ဢွၼ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆးလႄႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ပေႃးတေမီးတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉ လိၵ်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႂ်၊ လိၵ်ႈထမ်းတြႃးလႂ်၊ ပပ်ႉဝွၵ်းလႂ် မူႇလိၵ်ႈဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။
ၶႅပ်းႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ေၽႈထမ်းတြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ေၽႈထမ်းတြႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ
ၼႃႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ လွင်ႈပရိယတ်ႉတိၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းပဵၼ် ၽူႈမၢႆလူင် ငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး၊ လွင်ႈၵၢၼ် ပတိပၢတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း ပိုတ်ႇပၢင်ြတႃးဝိပတ်ႉသၼႃႇမႃး ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ဢမ်ႇၵိုတ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇယႂ်ႇသေၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇႁေႃးတြႃးၼႆၵေႃႈ မေႃလိူၵ်ႈဢဝ် ၶေႃႈတြႃးလီ ပွၼ်ႈပၼ်သွမ်ပၼ် ၽူႈထွမ်ႇတြႃးၶဝ်တႄႉတႄႉလႄႈ ၽႂ်လႆႈထွမ်ႇတြႃးၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမီးတၢင်းႁူႉၼႂ်းထမ်း ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇသေၶမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ပီယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်သေ သိုပ်ႇၸုင်မိူဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇႁဝ်းၵွႃႇထႅင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ။

မႄးတႅမ်ႈမႂ်ႇ 23/10/2018


[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.