ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၸုတ်ႇတဵၼ်းဝၼ်းပေႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05/12/2015 ဝၼ်းသဝ်၊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်း မိူင်းထႆး 300 ၵေႃႉပၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸုတ်ႇတဵၼ်း ဝၼ်းပေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း (မိူင်းထႆး) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 88 ပီ၊ ဢွင်ႈတီႈသၼၢမ်လူင်၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၸုတ်ႇတဵၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး

တူဝ်တႅၼ်း ၶိုၼ်ႈဝၢင်း"ၽၢၼ်းၽုမ်ႉ" ၼိူဝ်ၶဵင်ႇသုင်

တူဝ်တႅၼ်း ၶိုၼ်ႈဝၢင်း"ၽၢၼ်းၽုမ်ႉ" ၼိူဝ်ၶဵင်ႇသုင်

တူဝ်တႅၼ်း ၶိုၼ်ႈဝၢင်း"ၽၢၼ်းၽုမ်ႉ" ၼိူဝ်ၶဵင်ႇသုင်

တူဝ်တႅၼ်း ၶိုၼ်ႈဝၢင်း"ၽၢၼ်းၽုမ်ႉ" ၼိူဝ်ၶဵင်ႇသုင်

မိူဝ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၸုတ်ႇတဵၼ်း ယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး

တၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူဝ်ႈဝၼ်းပေႃႈ

တၢင်းႁၢင်ႈလီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃၵႂၢမ်း ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး
လိူၼ်တႆး
႐7-12-15

-->
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.