လၢႆးသႂ်ႇၵွၵ်း COMMENT ၼႂ်းပလွၵ်ႉ/ဝႅပ်ႉ


<div id="fb-root">
</div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) {return;}
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/th_TH/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>

<!-- တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉႁႂ်ႈသႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း COMMENT ၸိူင်ႉၼႆ-
data-href ပဵၼ် URL ၼႃႈဝႅပ်ႉၾဵတ်ႇတီႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၵွၵ်းတႃႇ Comment
data-num-posts တၢင်းၼမ် Comment တေႃႇၼႃႈ 
data-width တၢင်းၵႂၢင်ႈ Comment  
-->
<center>
<div class="fb-comments" data-href="http://luentai.blogspot.com/2015/10/comment.html" data-num-posts="20" data-width="500">
</div>
</center>မူႇလိၵ်ႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.