ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်


မိူဝ်ႈၽွင်းၶီႇႁိူဝ်းၵႂႃႇႁူမ်ႈASEAN FESTIVALတီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thammasat University မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/08/2012။
   
ၶႅပ်းႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးASEAN FESTIVALတီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thammasat University မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/08/2012 ။

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆး ASEAN ႁူမ်ႈၸႂ်၊ ၼႂ်းႁူင်းၼႄၸိူင်း၊တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် - Chulalongkorn University ဝၼ်းထိ-23/01/2013။
ၼႄတၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ တူဝ်း၊ ၼႂ်းႁူင်းၼႄၸိူင်း၊တီႈၸၼ်ႉၸွမ် - Chulalongkorn University ဝၼ်းထိ-23/01/2013။
ဝၢႆးသေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉထႆး၊မွၼ်း၊တီႈ Chulalongkorn University ဝၼ်းထိ-23/01/2013။
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢၼ်ၶတ်း တၢင်းပဵၼ် AIDS လုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် Queen Sirikit National Convention Center မိူဝ်ႈ 26/11/2013 

ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢၼ်ၶတ်း တၢင်းပဵၼ် AIDS လုမ်ႈၾႃႉ တီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် Queen Sirikit National Convention Center မိူဝ်ႈ 26/11/2013 


[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.