ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ၵ

 1. ၵၵ ၶၢႆၶၢႆ-ငိၼ်းႁၢႆ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၼပ်ႉ
 2. ၵ ၵႅမ်ၵျွင်း-တွင်းတွင်းႁွမ်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ
 3. ၵ ၵိူဝ်းတွၼ်း ၼွၼ်းၵိူဝ်းဢုၼ်ႇ
 4. ၵ ၵိူဝ်းလႆႈ-ၶႆႈ ၵိူဝ်းၶိုတ်း-ပိုတ်း ၵိူဝ်းတိူဝ်ႉ
 5. ၵ ၶိုၼ်ႈ ၵလွင်ႈ-ငိုၼ်းယေႈႁွင်ႈ ၵိုတ်းသၢမ်ပႄး
 6. ၵ ၸဵဝ်းပွၵ်ႈ-ၵၢမ်ႇ မျွၵ်ႈပၼ်
 7. ၵ ၸဵဝ်းမႃး-ၺႃးၵမ်းသုၼ်ႇ
 8. ၵ ၸဵဝ်းမီး-ၵႂၢမ်းပီးၼႃႇ
 9. ၵ ၸဵဝ်းမိူဝ်း-ၸူမ်းသိူဝ်းၼႃႇ
 10. ၵ ၸဵဝ်းယဝ်ႉ-ၶဝ်ႈ ၸဵဝ်းသုၵ်း
 11. ၵ ၸဵဝ်းလႆႈ-ဢမ်ႇမႆႈၸႂ်
 12. ၵ ၸဵဝ်းဝၢႆႇ-မႅၼ်ႈၽၢႆႇမၼ်း
 13. ၵ သုမ်းတိုၼ်း-ၶႅၼ်းသေ ဢိုၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈ
 14. ၵ သုမ်းပိူၼ်ႈၼႃႈတူႇ-ၵ မႅတ်ႈၶႂ်ႈယူႇၸမ်
 15. ၵ တွၵ်ႇတၼ်-ၶၢႆၶၼ်ပေႃးသေပိူၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ
 16. ၵ ထင်ႁိုင်-ၵိုတ်းမိုင်ယူႇ မိူင်းပိူၼ်ႈ
 17. ၵ ပုတ်းတိုၼ်း-ၶႅၼ်းသေ ၵူႈ ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ
 18. ၵ မီးသုၼ်ႇ-ၵုၼ်ႇ ၺႃးပွႆး
 19. ၵ မျၢတ်ႈ ယႃႇၸၢႆႇလူင်-ၸိုဝ်ႈႁူင် ယႃႇယွင်ႈၶိုၼ်ႈ
 20. ၵ မျၢတ်ႈ ယႃႇၸူမ်း-ၵသုမ်း ယႃႇၶၢၼ်ႉ။
 21. ၵ မျၢတ်ႈဢႄႇ-ၶႅၼ်းသေ လေႇၸၢႆႇလူင်။
 22. ၵ ယေႈပွၵ်ႈၵိၼ်ယေႈဝၼ်း-ဢမ်ႇတၼ်းမီးမိူဝ်ႈလိုဝ်ႈ
 23. ၵ ၵယေႈလိူၼ် ၵိၼ်ယေႈပီ-ဢမ်ႇလူဝ်ႇၶီၸႂ်ၵွပ်ႈ
 24. ၵ ယေႈလိူၼ် ၵိၼ်ယေႈလိူၼ်-ဝၢႆးလိုၼ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ
 25. ၵ ယေႈဝၼ်း ၵိၼ်ယေႈၶူပ်ႇ-ၵႃႈပႄႉတူပ်ႇဢမ်ႇမူတ်း
 26. ၵ ယေႈဝၼ်း ၵိၼ်ယေႈလိူၼ်-ၼွၼ်းဢိူၼ်လိူၼ်ၵေႃႈလႆႈ
 27. ၵ ယေႈဝၼ်း ၵိၼ်ယေႈဝၼ်း-ႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇတၼ်းပိူၼ်ႈ
 28. ၵ ယေႈဝူဝ်ႈ ၵိၼ်ယေႈလိူၼ်-ႁဵတ်းႁိူၼ်းလူင်မိူၼ်ပိူၼ်ႈ
 29. ၵ ယွၵ်းယွၵ်းၵယွင်ႇယွင်ႇ-ငိုၼ်းႁွႆႉၼိုင်ႈတဵမ်တွင်ႇလွႆးလွႆး
 30. ၵ ဢႄႇ ၸၢင်ႈၶေးႁူင်-ၵလူင်ၸၢင်ႈၶႄးသုမ်း
 31. ၵႃ လူၼ်ႇႁိုဝ်ၼၵႃး ႁၼ်မႃးၸင်ႇၵွႆႈယုမ်ႇ။
 32. ၵႃ လူၼ်ႇႁိုဝ်ၼၵႃး ႁၼ်မႃးၸင်ႇၵွႆႈႁူႉ။
 33. ၵႃ လူၼ်ႇႁိုဝ်ၼၵႃး ႁၼ်မႃးၸင်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။
 34. ၵႃလမ်ယႃႇပေပၼ်ပႂ်ႉပုင်းႁၵ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉယႃႇပေပၼ်ပႂ်ႉတိူၵ်ႈငိုၼ်း။
 35. ၵႃဢမ်ႇလူဝ်ႇၼႄးၵဝ်ႉ လဝ်ႉဝဝ်ႉဝႆႉၼင်ႇၵၼ်။
 36. ၵႃႈၵၢမ်ႇၽၢၼ်ႇဝၢင်းပၼ် ဢမ်ႇလီဢၢၼ်ၸႂ်လဵၵ်ႉ။
 37. ၵႃႈၸၢင်ႉသၢမ်ႁဵင် ၵႃႈၼၢင်းသၢမ်ပၢၵ်ႇ။
 38. ၵႃႈပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းသွၼ် ၶျၢင်းတွင်းမွၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ။
 39. ၵႃႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ယႃႇထွမ်ႇ ၵႃႈပိူၼ်ႈထွမ်ႇ ယႃႇလၢတ်ႈ။
 40. ၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင် ပေႃးႁူင်လႆႈၵိၼ်ဢိမ်ႇ။
 41. ၵႃႈလႆႈၵႃႈၵိၼ် ၶိၼ်ၸႂ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈ။
 42. ၵႃႈလႆႈၵႃႈသႆ့ ၵႆ့ၵွတ်းတၢႆၽၢၼ်။
 43. ၵႃႈလႆႈၵႃႈတၢပ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ်မိူဝ်းၶႆႈၼၢဝ်။
 44. ၵႃႈလႆႈမႃးၵႃႈတၢပ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ်မိူဝ်ႈႁဝ်းထဝ်ႈ။
 45. ၵႃႈလႆႈၵႃႈၵိၼ် ၵိၼ်းၸႂ် မိူဝ်ႈထဝ်ႈ။
 46. ၵႃႈလႆႈၵႃႈသႆႉ ၵႆႉၵွတ်းတၢႆၽၢၼ်။
 47. ၵႃႈလႆႈ ၵႃႈတၢပ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ် မိူဝ်ႈၶႆႈၼၢဝ်။
 48. ၵႃႈဢႄႇၸၢင်ႈၶႄးႁူင် ၵႃႈလူင်ၸၢင်ႈၶႄးသုမ်း။
 49. ၵႂႃႇၵၢတ်ႇဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ပွၵ်ႈဝၢႆႇၶိုၼ်း ဢမ်ႇမူၼ်ႈ
 50. ၵႂႃႇၸူးၶုၼ် ယႃႇၵႂႃႇပႃႈၼႃႈ ၵႂႃႇၸူးၶႃႈ ယႃႇၵႂႃႇပႃႈလင်
 51. ၵႂႃႇထိူၼ်ႇဢမ်ႇပႃးၽ ၸႂ်လိူတ်ႇၸသုမ်းဝၼ်း
 52. ၵႂႃႇၼႃႈႁႂ်ႈလူလင် ၶူဝ်းသင်တူၵ်းၶိုၼ်းလႆႈ
 53. ၵႂႃႇၼႃႈ ႁႂ်ႈလူလင် ၶူဝ်းသင်တူၵ်း လႆႈငၢႆႈ
 54. ၵႂႃႇပၢင်ၸႃႉ ဢမ်ႇလီဢဝ်ၽၵ်း ၶိူင်ႈၶူဝ်းၼၵ်း ဢမ်ႇလီပၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ
 55. ၵႂႃႇလႄႇၸၢင်ႈၶမ်း ၵမ်းၵမ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼဵင်ႈ
 56. ၵႂႃႇလႄႈၸဝ်ႈၼႃး ၵႆႉၺႃးၶဝ်ႈပုၵ်းၸီႇ
 57. ၵႂႃႇလႄႇၸဝ်ႈႁႆႈ ၵႆႉလႆႈၵိၼ်တႅင်
 58. ၵႂႃႇလႄႇဢမ်ႇပႃးၽ ပိူၼ်ႈတ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်သင်ၽၼ်း
 59. ၵႂႃႇလႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်မူႇ ယူႇလႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃ
 60. ၵႂႃႇႁိမ်းမႃ ယႃႇၵႂႃႇပႃႈၼႃႈ ၵႂႃႇႁိမ်းမႃႉ ယႃႇၵႂႃႇပႃႈလင်
 61. ၵႂႃႇဢမ်ႇထုၵ်ႇ ယေႈတိၼ် ၵိၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ယေႈၵမ်း
 62. ၵႄႇဝၢၼ်ႈမိူၵ်ႈ ၸႂ်ႁိုၼ်း လွၵ်ႇငိၼ်ငိုၼ်း လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈ
 63. ၵႄႈၵၢင်ပႃႇသိုၵ်းၶတ်း ၵူၼ်းႁတ်း မဝ်ႇၽၢတ်ႇၶိူင်ႈ
 64. ၵႄႈႁၢင်းသႃႇၶူၼ်ၼူၼ်း ၼူၵ်ႉယၢင်းၶူၼ်း မဝ်ႇလႅပ်ႈ
 65. ၵူႈမိူဝ်ႈၵႅၼ်း တႅၼ်းမိူဝ်ႈသႃႇ
 66. ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေၽၢၼ် ၵႂၢႆးငၢၼ်လႅၵ်ႈၵႂၢႆးမႄႈ
 67. ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေၽၢၼ် ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶေႃႉယႂ်ႇ
 68. ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေမီး လဵၵ်းၸီးလႅၵ်ႈ သၢၵ်ႇၵွင်ႈ
 69. ၵေႃႇၸမိူဝ်ႈတေႁဵဝ် ၶၢႆၶဵဝ် သိုဝ်ႉသိၼ်ႈလၢႆႈ
 70. ၵေႃႉၵတ်ႉယူႇယၢၼ်ၵႆ ၵေႃႉဢမ်ႇၶႆယူႇၵႂ်ႈ (ၸမ်)
 71. ၵေႃႉၵူဝ် ပေႃးၽၢၼ် ၵေႃႉႁၢၼ် ပေႃးမီး
 72. ၵေႃႉၶႂ်ႈၵူႈမေႃၼွမ်း ၵေႃႉၶႂ်ႈၸွမ်းမေႃယွင်ႈ
 73. ၵေႃႉၸၢႆးမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၸင်ႇသေႇၶျႃႇလီတွၼ်း
 74. ၵေႃႉၸၢႆး ဢိုၼ်ၼမ်ႉလၢႆး ၸင်ႇလၢတ်ႈ
 75. ၵေႃႉသိုဝ်ႉၶႂ်ႈလႆႈလၢႆ ၵေႃႉၶၢႆၶႂ်ႈလႆႈၵႃႈ
 76. ၵေႃႉတၢင်းႁူႉယႂ်ႇၼႅၼ်ႈ လၢတ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသေႁူၺ်း
 77. ၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈ ႁွင်ႈၶူး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွင်ႇ ႁူးၵူၼ်ႈ
 78. ၵေႃႉပေႃႉယူႇၵႂ်ႈ ၵေႃႉၶႄ ယူႇၵႆ
 79. ၵေႃႉပႂ်ႉၵိၼ် မီးၵၢမ်ႇ ၵေႃႉၵျၢမ်ႇႁႃ လႆႈငၢႆႈ
 80. ၵေႃႉပႂ်ႉၵိၼ် ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ ၵေႃႉႁႃ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈ
 81. ၵေႃႉၽူႈၼွၼ်းၵႆႉတိုၼ်ႇ ထၢင်ႇလိုၵ်းလိုၼ်ႇ ၶိုၼ်းယၢဝ်း
 82. ၵေႃႉၽူဝ်ႁၢမ်လႅမ်ႈသဝ် ၵေႃႉမေးဢဝ် တႅပ်းၶႃး
 83. ၵေႃႉမီးၸႂ်လမ်ႇမၢၵ်ႈ မဝ်ႇႁွၼ်ႇၽၢၵ်ႈတၢင်းဢၢႆ
 84. ၵေႃႉမီးမေႃပႆႇၺႃႇ လီၵႆႉၵႂႃႇႁွမ်းသဝ်း
 85. ၵေႃႉမိုတ်ႈဢိၵ်ႇဢူၺ်းလီ ပေႃးပၼ်ၶီ ယႃႇၽၢၵ်ႈ
 86. ၵေႃႉယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶူဝ် ၵေႃႉယူႇၼိူဝ်ႁူဝ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁႆႈ
 87. ၵေႃႉယွင်ႈပဵၼ်တပႄး ၵေႃႉၼႄးပဵၼ်သြႃႇ
 88. ၵေႃႉလႂ်လီ ၽီၼိူဝ်ႁူဝ်တူၺ်းယူႇ
 89. ၵေႃႉလႂ်ႁၢႆႉ ၸိူၵ်ႈတေပၢႆႉၶေႃးမၼ်း
 90. ၵေႃႉလၢတ်ႈၸတေမီး ၵေႃႉလၢတ်ႈလီတေပႃး
 91. ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းယႃႇၵႂႃႇ ၼၢမ်ၸူၵ်ႉၽႃႇ ၽႂ်ဢမ်ႇႁၼ်ၸွမ်း
 92. ၵေႃႉလဵဝ်ယႃႇလၢမ်းပႆ ၶၢဝ်းမိူင်းၵႆၼၢၼ်းပွင်ႇ
 93. ၵေႃႉလဵဝ် လၢမ်းလိမ်းၵႂႃႇ ၽႃႇပူပ်ႉၸ တၢႆလၢႆ
 94. ၵေႃႉလူဝ်ႇပၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ် ၵေႃႉလူဝ်ႇလႆႈ
 95. ၵေႃႉလူဝ်ႇလႆႈ ၶႂ်ႈႁၼ်ၵေႃႉလူဝ်ႇပၼ်
 96. ၵေႃႉလိုမ်းလႆႈ ဢမ်ႇမႆႈၼင်ႇ ၵေႃႉၸႂ်ၸပ်း
 97. ၵေႃႉလႂ်ၼင်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ယႃႇဢဝ်ၽၼ်ႉလေႃးၵၼ်
 98. ၵေႃႉႁၵ်ႉယေႈၽိုၼ်ၼင် ၵေႃႉၸင်းယေႈၽိုၼ်သၢတ်ႇ
 99. ၵေႃႉႁၵ်ႉ ယူႇၵႆၵၼ် ၵေႃႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ် သမ်ႉယူႇၵႂ်ႈ
 100. ၵေႃႉႁိတ်ႉၼိူဝ်ႉပႃမူ ၸႂ်ဢေးလူ ၽၢတ်ႇႁၢင်ႈ
 101. ၵေႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉၼႃႇၼႃႇ ၸၢင်ႈႁတ်းလႃႇႁဝ်းၶိုၼ်း
 102. ၵေႃႉဢီးလိုမ်းၵေႃႈ ၵေႃႉလူမ်ႉ ဢမ်ႇလိုမ်း
 103. ၵေႃႉဢူႈ ႁၢမ်လႅမ်ႈသဝ် ၵေႃႉမႄႈ ဢဝ်တႅပ်းၶႃး
 104. ၵေႃႉဢမ်ႇႁူႉ ၽူႈသိူၼ်ႈ ယႃႇႁွမ်းငိူၼ်ႈႁွမ်းသဝ်း
 105. ၵေႃႉဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၼၼ် ၵေႃႉဢမ်ႇႁၼ်ဝႃႈတႄႉ
 106. ၵေႃႉဢွၵ်ႉလဝ်ႈသူႇရႃႇ ၵႂၢမ်းသတ်ႉၸႃႇႁိုဝ်ၵိုမ်း
 107. ၵွၵ်းႁူဝ်ပဵၼ်သၢင် ပွတ်းၵၢင်ပဵၼ်ၽီ ၽၢႆႇတႂ်ႈသၢႆလီလူင်း ပဵၼ်ၵူၼ်း
 108. ၵိုၵ်းငိုၵ်းလႄႈ ၵိုင်ႇငိုင်ႇ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းၵိုင်ႇၵၼ်မႃး
 109. ၵိုၵ်းလိုၵ်း ၵဝ်ႇလဝ်ႇ ၸၢင်ႈမေႃၶဝ်ႇ မေႃယႅၼ်း
 110. ၵိုၵ်းလိုၵ်းလႄႈ ၵိုင်ႇလိုင်ႇ မၢၵ်ႇတိုင်ႇ လႅၵ်ႈၵိူဝ်သၢႆး
 111. ၵၢင်ၶမ်ႈ လွတ်ႈလိူၼ်သႂ် ၵႄႈၵၢင်ၸႂ် မဝ်ႇမူၼ်ႈ
 112. ၵၢင်သႆး ဝႆႉၼိူဝ်ၶႃႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇထုၵ်ႇပႃမုင်း
 113. ၵၢင်သႆး ဢမ်ႇဢိုတ်းၵူၼ်ႈ ထုၵ်ႇၸႂ်မူၼ်ႈၵိၼ်ၸွမ်း
 114. ၵၢင်သႆးဢမ်ႇဢိုတ်းၵူၼ်ႈ မူၼ်ႈယႃႉၵိၼ်တၢင်းၼႂ်း
 115. ၵၢင်ၼႂ် ႁဵတ်းၼင်ႇၼၢႆး ဝၢႆးငၢႆး ႁဵတ်းမႄႈၶၢဝ်ႉ ၶမ်ႈယဝ်ႉ ႁဵတ်းၼၢင်းသၢဝ်
 116. ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း ႁူဝ်မူၵ်းၽႃႈ လႅတ်ႇထွင်ႇၼႃႈ သမ်ႉဝႃႈလိူၼ်လႅင်း
 117. ၵၢင်းႁွင်ႈၽ ဢမ်ႇၵႃႉၵေႃႈ လႆႈၵိၼ်
 118. ၵုင်ႇတေႃႇ ၸဝ်ႈသၢမ်မွၼ်း သီႇသူပ်းၶွၼ်း ၵႆႉလွတ်ႈ
 119. ၵွင်ငိုၼ်း တၢၼ်ႇလွႆႁႆႈ ပေႃးႁူဝ်ၶႆႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိူဝ်း
 120. ၵွင်ႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးတႃ ပိူၼ်ႈငႃႁူဝ်ၵေႃႈလႆႈ
 121. ၵွင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ဝၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇႁူႉ
 122. ၵွင်ႇမႆႉ ၼူပ်ႈၸူးတၢင်း ပိုတ်းသႂ်ႇၵၢင်း ၵေႃႉၼူပ်ႈ
 123. ၵွင်းမူး ထၢတ်ႈလီလွၼ်ႇ မီးတမ်ႇၵွၼ်ႇ ႁၼ်ငၢမ်း
 124. ၵိုင်လိုင် ၵၢင်ႉလၢင်ႉ ပူႇၵၢင်ႉၵေႃႈ မၼ်းထဵင်
 125. ၵိုင်ႇလိုင်ႇလႄႈ ၵိုၵ်းလိုၵ်း ပိူၼ်ႈတိုၼ်းၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ
 126. ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိၼ် ၸၢင်ႈၵႅၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၼ်ႈ ၸၢင်ႈလူမ်ႉ
 127. ၵႆၽေး ႁႂ်ႈဝႄႈၽေး ၸမ်ၽေး ယႃႇဝႄႈၽေး
 128. ၵႆႇတေၶၼ် ယႃႇဢဝ်ၶွၼ်ႉၽၢတ်ႈ ပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉလၢတ်ႈ ယႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶတ်း
 129. ၵႆႇတူမ်ႈၵွၼ်ႉမႃးတမ်း ၵမ်းၵမ်းဝိၼ်ႇပၢႆႈ တေႃႈဢၢႆႈ ဢမ်ႇသိူဝ်းၵိၼ်
 130. ၵႆႇမႄႈၸၢင်ႈမေႃၶၼ် ထုၵ်ႇဢဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ
 131. ၵႆႇလၢၵ်ႈႁၢင် ၼၢင်းလၢၵ်ႈသိၼ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈလၢၵ်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း မုၼ်ၸၢင်းလၢၵ်ႈသၢင်းပိူင်ႇ
 132. ၵႆႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသူႈပႄႉၵႆႇထိူၼ်ႇ ၵူၼ်းတီႈဢိုၼ်ႇ ဢမ်ႇသူႈပႄႉ ၵူၼ်းတီႈၸမ်
 133. ၵႆႇႁၢင်ႈလီပိူဝ်ႈၶူၼ် ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ပိူဝ်ႈၶိူင်ႈ
 134. ၵႆႇႁၼ်တိၼ်ငူး ငူးႁၼ်တိၼ်ၵႆႇ
 135. ၵႆႇႁၼ်တိၼ်ငူး ငူးႁၼ်ၼူမ်းၵႆႇ
 136. ၵႆႇဢွၼ်ႇတေၵိၼ်ႁဵၼ် မိူင်းပေႃးယဵၼ်ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ
 137. ၵႆႇဢွၼ်ႇတေၽိုၵ်းၶၼ် တိၼ်ယၼ်ၵွၼ်းၵႆႇမၼ်ႈ
 138. ၵႆႉၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၶၢၼ်ႉၵၢၼ်ႁိူၼ်း
 139. ၵႆႉၶၢႆႉၵေႃႈ ၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ
 140. ၵႆႉၶတ်းသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယႃႇၼွၼ်းၽၢၼ်တဵတ်ႇႁၢင်ႈ
 141. ၵႆႉသွၼ်ၸင်ႇလႆႈ ၵႆႉၶႆႈၸင်ႇတွင်း
 142. ၵႆႉၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၶၢၼ်ႉၼႃႈႁိူၼ်း
 143. ၵႆႉပၢႆႈၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ် ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ
 144. ၵႆႉပွင်ႉၵႆႉၸ ယေႈထ ယေႈတိုဝ်
 145. ၵႆႉၶတ်းသၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယႃႇၼွၼ်းၽၢၼ်တဵတ်ႇႁၢင်ႈ
 146. ၵႆႉသွၼ်ၸင်ႇလႆႈ ၵႆႉၶႆႈၸင်ႇတွင်း
 147. ၵႆႉၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၶၢၼ်ႉၼႃႈႁိူၼ်း
 148. ၵႆႉပၢႆႈၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ် ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ
 149. ၵႆႉပွင်ႉၵႆႉၸ ယေႈထ ယေႈတိုဝ်
 150. ၵႆႉပွတ်ႈၸင်ႇလီ ၵႆႉသီၸင်ႇၵဵင်ႈ
 151. ၵႆႉဢုပ်ႇႁူဝ်သႅၼ် ၸၢင်ႈလႅၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ
 152. ၵၢႆးယွၼ်းၵီႈၼႂ်း လူင်ႇမွၵ်ႇသွမ်ႇ ၽႂ်လၢတ်ႈၵေႃႈ လီထွမ်ႇႁင်းမၼ်း
 153. ၵႂၢႆးၶၢၼ်ႉပၢႆႈၵၢၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ်ႁႃၼီႈ
 154. ၵႂၢႆးငၢၼ်သွင်တူဝ် ဢိူၵ်ႇဢိူင်ႇၶိူဝ်လုၵ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ
 155. ၵႂၢႆးငၢၼ် ဢမ်ႇမီးႁွၵ်ႈ ႁႃၵႅတ်ႇသွၵ်ႈ ၼၢၼ်းၺႃး
 156. ၵႂၢႆးတေႃးၵၼ်ယႃႇယႃႇ မႃးၼႃႇႁူဝ်တႄးၼႃး
 157. ၵႂၢႆးပၢႆႈဢႅၵ်ႇ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပၢႆႈၶႅၵ်ႇ
 158. ၵႂၢႆးၽိူၵ်ႇမီးလုၵ်ႈလမ် လဵင်ႉၵူၼ်းၼမ် ဢမ်ႇသဵင်ႈ
 159. ၵႂၢႆးၽိူၵ်ႇမီးလုၵ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၼႃး ဢမ်ႇပေႃးၼမ် လႆႈၶဝ်ႈ
 160. ၵႂၢႆးလမ် ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ လဵင်ႉတိူၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး
 161. ၵႂၢႆးလမ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ ၵႃႇလလိူၵ်ႇတႃႇ
 162. ၵႂၢႆးၽိူၵ်ႇမီးလုၵ်ႈလမ် လဵင်ႉၵူၼ်းၼမ် ဢမ်ႇသဵင်ႈ
 163. ၵႂၢႆးၽိူၵ်ႇမီးလုၵ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၼႃး ဢမ်ႇပေႃးၼမ် လႆႈၶဝ်ႈ
 164. ၵႂၢႆးလမ် ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ လဵင်ႉတိူၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး
 165. ၵႂၢႆးလမ်မီးလုၵ်ႈၽိူၵ်ႇ ၵႃႇလလိူၵ်ႇတႃၸင်း
 166. ၵူၺ်တႃႁၢင်ႇ တၵ်းၼမ်ႉ ႁဵတ်းသမ်ႉ ၶၢင်းႁိူဝ်ႉမွႆႈ
 167. ၵူၺ်ႈလီ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵဝ်ႈ ၶဝ်ႈလီ မိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်း
 168. ၵူၺ်ႈဢမ်ႇလုမ်းလႃး ပဵၼ်ယူၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇတူၵ်ႇ ဢမ်ႇႁႃ ပဵၼ်ပိူၼ်ႈ
 169. ၵွႆပႃႈလင် ပဵၼ်ၶႃႈ ၵွႆပႃႈၼႃႈ ပဵၼ်ၶုၼ်
 170. ၵွႆႈၵိၼ် ၵွႆႈၵႅၼ်ႉ ၵွႆႈလႅၼ်ႈ ၵွႆႈႁိူဝ်ႉ
 171. ၵွႆႈၶိုင် ၵွႆႈယၢၵ်ႈ ၵွႆႈၶႂၢၵ်ႈ ၵွႆႈၵႂင်
 172. ၵွႆႈတိုတ်ႉ ၵွႆႈငၢၵ်ႈ ၵွႆႈပၢၵ်ႈ ၵွႆႈတၼ်
 173. ၵွႆႈထွမ်ႇ ၵွႆႈၶႅမ်ႉ ၵွႆႈယႅမ်ႉ ၵွႆႈပွင်ႇ
 174. ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈၸၢၼ်ႈ ၵွႆႈတၢၼ်ႈ ၵွႆႈလီၸင်း
 175. ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈတိုမ် ၵွႆႈႁိုင် ၵွႆႈလိုမ်း
 176. ၵွႆႈယူႇ ၵွႆႈဢၢႆ ၵွႆႈၶၢႆ ၵွႆႈဢမ်ႇၶၢတ်ႇ
 177. ၵွႆႈလၢတ်ႈ ၵွႆႈယၢၼ် ၵွႆႈသၢၼ် ၵွႆႈၽိတ်း
 178. ၵွႆႈလၢတ်ႈ ၵွႆႈဢမ်ႇထွမ်ႇ တႃသွမ်ႇၸမ်ႉ ပေႃးၶဵဝ်
 179. ၵွႆႈဝူၼ်ႉ ၵွႆႈၸႂ်ႈ ၵွႆႈၶႆႈၸႂ် ၵွႆႈလႅင်း
 180. ၵွႆႈႁိုင် ၵွႆႈၸတ်ႉ ၵွႆႈႁတ်ႉ ၵွႆႈတႅၵ်ႇ
 181. ၵွႆႈႁဵတ်း ၵွႆႈယၢပ်ႇ ၵွႆႈတၢပ်ႇ ၵွႆႈၽိတ်း
 182. ၵွႆႈႁဵတ်း ၵွႆႈႁူႉ ၵွႆႈလူႉ ၵွႆႈမေႃ
 183. ၵတ်ႉၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႅၼ်ႇ လႅၼ်ႇၵေႃႈ ယႃႇဝႃႈႁဝ်းၵျ
 184. ၵတ်ႉၵေႃႈ ယႃႇဢုပ်ႇၼႅၼ်ႇ ၶႅၼ်ႇၵေႃႈ ယႃႇဢုပ်ႇလူင်
 185. ၵတ်ႉသင်တၢႆၵွပ်ႈၼၼ်ႉ ၵတ်ႉၼမ်ႉ တၢႆၵွပ်ႈၼမ်ႉ ၵတ်ႉၽႆး တၢႆၵွပ်ႈၽႆး
 186. ၵူတ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၵွင်ႉၵၼ် ၽႂ်ႁၼ် ၽႂ်ၶႂ်ႈၶႃႈ
 187. ၵူတ်ႉဢမ်ႇပႄႉသိုဝ်ႈ လိုဝ်ႈဢမ်ႇပႄႉပႆ
 188. ၵွတ်းထူၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇႁႃ ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလၢပ်ႇ
 189. ၵွတ်းႁဵၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇႁႃ ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႆႉ
 190. ၵွတ်းႁဵၼ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇႁႃ ၶႃႁၵ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလၢပ်ႇ
 191. ၵိုတ်းလိုတ်း ၵၢတ်ႇလၢတ်ႇ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ပေႃႉဢမ်ႇတၢႆ
 192. ၵိူတ်ႇပႃးမႃး ယႃဢမ်ႇလႆႈ
 193. ၵႂၼ်းၼမ် ၽႆးဢမ်ႇၵိုၼ်း ၽိုၼ်းၼမ် ၽႆးဢမ်ႇလုၵ်ႉ
 194. ၵၼ်ႉၵဵပ်းမတ်းသႂ်ႇမူၵ်ႇ မႃလၵ်ႉတူပ်ႇပႅတ်ႈမူတ်း
 195. ၵၼ်ႉလၢတ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သမ်ႉပွႆႇၼႃႈပွႆႇလင်
 196. ၵၼ်ႉႁဵတ်းၵၼ်ႉၵျၢမ်ႇ လႆႈၶၢမ်ႇၺႃးၸူၼ်
 197. ၵၼ်ႉႁဵတ်းၵၼ်ႉၵျၢမ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတၢင်းလီ
 198. ၵၢၼ်ၵျၢမ်ႇၵူတ်ႉႁၢမ်းသိၼ် မဝ်ႇပေႃးၵိၼ် ထူၼ်ႈၸူဝ်ႈ
 199. ၵၢၼ်ၼၵ်းၼႃ ၵၢၼ်ၸဝ်ႈဢွႆႈ ၵၢၼ်ဢွႆႇမွႆႈ ၵၢၼ်ၶိင်းၵျွင်း
 200. ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ႁႃႈတၢင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ႁႃႈတီႈ
 201. ၵၢၼ်မေး သိပ်းႁႃႈႁူဝ် ၵၢၼ်ၽူဝ် သိပ်းႁႃႈလွင်ႈ
 202. ၵၢၼ်မေး ႁႃႈႁူဝ် ၵၢၼ်ၽူဝ် ႁႃႈလွင်ႈ
 203. ၵၢၼ်မဵဝ်းလႂ်ၵေႃႈယႃႇ ပေႃးႁဵတ်းၵႂႃႇတၵ်းပဵၼ်
 204. ၵၢၼ်မိူၵ်ႈၵူႈလၢႆဢၼ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇဝႄႈ
 205. ၵၢၼ်မိူၵ်ႈၼႆႉယႃႇၸိုၵ်း ၵၢၼ်ၽိုၵ်းယႃႇပေၶၢၼ်ႉ
 206. ၵၢၼ်လီ ၵူႈလၢႆသမ်ႇ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇယွင်ႈ လူဝ်ႇပွင်
 207. ၵၢၼ်လီ လူဝ်ႇမေႃၵျၢမ်ႇ ၵၢမ်ႇလီ လူဝ်ႇမေႃပွင်
 208. ၵၢၼ်လိူင်း ၵူႈလၢႆလွင်ႈ ပိၵ်ႉပိူၼ်ႈယွင်ႈ ပေႁဵတ်း
 209. ၵၢၼ်လိူင်းၵူႈလၢႆလွင်ႈ ပိူၼ်ႈယွင်ႈၵေႃႈပေႁဵတ်း
 210. ၵၢၼ်ဢမ်ႇမီး လူဝ်ႇႁႃ ငိုၼ်းဢမ်ႇမီး လူဝ်ႇၺၢမ်ႇ
 211. ၵၢၼ်ႈမူဝ် ၼႄလွင်ႈၼမ်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈ ၼႄလွင်ႈၵူၼ်း
 212. ၵိၼ်ၵႃႈသူပ်း ၶူပ်းၵႃႈတွင်ႉ
 213. ၵိၼ်ၵႃႈပၢၵ်ႇ ယၢၵ်ႈၵႃႈပုမ်
 214. ၵိၼ်ၵိၼ် ၶီႈၶီႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၼီႈ တေၵႂႃႇမိူဝ်းလႂ်
 215. ၵိၼ်ၶဝ်ႈၽႂ် ပဵၼ်ၸႂ်မၼ်း
 216. ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႅတ်းလၵ်း ၵိၼ်ၽၵ်း ႁႂ်ႈယႂ်ႇမူႈ
 217. ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႆႉ
 218. ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇၽဵဝ်ႈမူႇ ယူႇလႂ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၸင်း
 219. ၵိၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈလၼ်းၵၼ်း ၸူၵ်းၶွင်မၼ်းမိုဝ်းသၼ်ႇ
 220. ၵိၼ်ၶွင်ပိူၼ်ႈ လၼ်းၵၼ်း ၸူၵ်းထွင်းမၼ်း မိုဝ်းသၼ်ႇ
 221. ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁႆ ပႆတၢင်းႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ
 222. ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁဝ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ၼမ်ႉငိူဝ်ႈသိူၼ်ႈထိုင်ၸိၵ်း
 223. ၵိၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၶဝ်ႈ ဢဝ်သင်လဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵႂႆး
 224. ၵိၼ်သင် ဢမ်ႇလီၼႄ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇလီၼႄ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 225. ၵိၼ်သင် ဢမ်ႇလီၼႄ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇလီပၼ် မႄႈမၢၼ်း
 226. ၵိၼ်သူမ်ႈ ဢမ်ႇပႃးၵိူဝ် သူမ်ႈဢိူဝ်လိူဝ် ၸၢင်ႈၽၢတ်ႇ
 227. ၵိၼ်တၢင်းသူပ်း ယႃႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇ တၢင်းသူပ်း
 228. ၵိၼ်ၼင်ႇမႃ ၼွၼ်းၼင်ႇဝူဝ်း ၸင်ႇၸဵဝ်းတူဝ်းၶိုဝ်ႉၶႂၢၵ်ႈ
 229. ၵိၼ်ၼင်ႇဝူဝ်း ၼွၼ်းၼင်ႇမႃ ပိၵ်ႉႁႃႁွမ် ႁွၼ်ႇမၢၵ်ႈ
 230. ၵိၼ်ၼမ်ၵေႃႈတွင်ႉၶူၼ်ႉ ဝူၼ်ႉၼမ်ၵေႃႈႁူဝ်ႁွၵ်ႇ
 231. ၵိၼ်ၼမ် တွင်ႉၶူၼ်ႉ ဝူၼ်ႉၼမ် ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ
 232. ၵိၼ်ၼမ်မဝ်းသေႇ ၵိၼ်ဢေႇမဝ်းယွႆႈမဝ်းယႅမ်း
 233. ၵိၼ်ၼမ် ဢမ်ႇပီး ႁၢပ်ႇၼမ် ဢမ်ႇမီး
 234. ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵိၼ်ပႃ ဢမ်ႇၵၢဝ်ႇႁႃ ပေႃႈမႄႈ တိၼ်ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်ႁႄႈ ၵၢဝ်ႇႁႃမႄႈ ၵမ်းလဵဝ်
 235. ၵိၼ်ပႃပႄႈၶဝ်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈပႄႉၼိူဝ်ႉ
 236. ၵိၼ်ပႃလိပ်း ပဵၼ်ၽိူဝ်ႉ ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉလိပ်း ပဵၼ်ႁႅင်း
 237. ၵိၼ်ပႃ ႁႂ်ႈလူၵၢင်ႈ ႁဵတ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈလူၶူဝ်း
 238. ၵိၼ်ပႃလူဝ်ႇလိူၵ်ႈၵၢင်ႈ ၵိၼ်ၸၢင်ႈလူဝ်ႇလိူၵ်ႈၵၢၼ်
 239. ၵိၼ်ပႃဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵၢင်ႈ ၸၢင်ႈၸူၵ်ႉသဵပ်ႇၵူင်ၶေႃး
 240. ၵိၼ်မၢၵ်ႇၶၢမ် ၸႂ်ၸ ၵိၼ်မၢၵ်ႇၼ ၸႂ်လီ
 241. ၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပတ်းတီႈ ထုၵ်ႇၼီႈ တေႃႇပေႃးတၢႆ
 242. ၵိၼ်လီၸင်ႇမီးႁႅင်း ၼုင်ႈလီတႅင်းတႃပိူၼ်ႈ
 243. ၵိၼ်လီ ၼွၼ်းဢုၼ်ႇ ၵႃႉသုၼ်ႇ ၶၢႆမၢၼ်
 244. ၵိၼ်လီလီ ၼုင်ႈလိူမ်ႈလိူမ်ႈ မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈၵိူမ်ႈ ႁၢမ်းၵႅၼ်
 245. ၵိၼ်လဵၵ်ႉ ထႃႈယႂ်ႇ ၵိၼ်မႂ် ထႃႈယွတ်ႈ
 246. ၵိၼ်လူင် ဢမ်ႇပီး ႁဵတ်းလူင် ဢမ်ႇမီး
 247. ၵိၼ်လဝ်ႈလႄႈသူႇယႃႈ ယေႈလႃႈယေႈၶႅၼ်းယွမ်
 248. ၵိၼ်ဢႄႇဢႄႇ လူႇႁႅင်းႁႅင်း ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉပႅင်း ၵူႈၵေႃႉ
 249. ၵိၼ်ဢိတ်းဢိတ်း ၼုင်ႈဢႄႇဢႄႇ လႆႈပွင်တႄႇ ႁိူၼ်းလူင်
 250. ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ မိူဝ်းၵၢတ်ႇ ၶၢႆဢမ်ႇၶၢတ်ႇ မိူဝ်းၵျွင်း
 251. ၵူၼ်ႈမေႃႈပွင်ႇ ယႃႇၵွင်ႇၶေႃး ပႂ်ႉၵိၼ်
 252. ၵူၼ်းၵႃႉ ၵူၼ်းၵူး သိုဝ်ႉမူး ၶၢႆမၢတ်ႈ
 253. ၵူၼ်းၵတ်ႉ လူမ်ႉၵူၼ်းၼမ် ၵူၼ်းၼမ် လူမ်ႉဢႃႇၼႃႇ ဢႃႇၼႃႇလူမ်ႉတၢင်းမေႃ
 254. ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈလမ်သူႇ ၵွႆႈယူႇၵွႆႈၽၢၼ်ၵႅၼ်း
 255. ၵူၼ်းၵွတ်း တႅင်ႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ မဝ်ႇလၢၵ်ႇပိူင်ႈလႂ်မႃး
 256. ၵူၼ်းၵွတ်း ဢမ်ႇလီ ဢဝ်ႁဵတ်းၵႄႇ ၸဝ်ႈမုၼ်လႄႇ ဢမ်ႇလီဢဝ်ၼင်ႈၵျွင်း
 257. ၵူၼ်းၵၢမ်ႇၵႅၼ်ႇ ၺႃးပိူၼ်ႈလႅၼ် ပိူၼ်ႈလၵ်ႉ
 258. ၵူၼ်းၵၢမ်ႇၵႅၼ် ပၢႆႈတႅၼ် သမ်ႉၺႃးတေႃႇ ပၢႆႈတေႃႇ သမ်ႉၺႃး ၽိူဝ်ႉၼွၼ်းဝၼ်း
 259. ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ၽၵ်းၵဝ်ႈၵႄႇ ႁႃၽိုၼ်းသႄႇၵူၼ်ႈမေႃႈဢမ်ႇမီး
 260. ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ၽၵ်းၵဝ်ႈၵမ် ၵူၼ်းၼမ်ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ
 261. ၵူၼ်းၵျႃႉ လႆႈတူၵ်းၵိၼ်း လွင်ႈဢၢၼ်းဢဵၼ်းမဝ်ႇၽႃႈ
 262. ၵူၼ်းၶေႃႉ ဢမ်ႇလီသူပ်းယၢဝ်း ၵူၼ်းလႄႇလၢဝ်း ဢမ်ႇလီဢႃႇၵႃႇ
 263. ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ပၢႆႈၵၢၼ် မိူၼ်ၵႂၢႆးငၢၼ် ပၢႆႈဢႅၵ်ႇ
 264. ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ယႃႇၸႂ်ႉသွႆးၽၵ်းမီႇ ၵူၼ်းထီႇ ယႃႇၸႂ်ႉပွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်
 265. ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ် ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမၼ်ႈ
 266. ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇမီးၵတိ
 267. ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ယႃႇယွၵ်ႇ တေႃလွၵ်ႇ ယႃႇၶွၼ်း
 268. ၵူၼ်းၼမ်ၽႆးဢမ်ႇၵိုၼ်း ၽိုၼ်းၼမ်ၽႆးဢမ်ႇလုၵ်ႉ
 269. ၵူၼ်းၵၢမ်ႇၵႅၼ် ပၢႆႈတႅၼ် သမ်ႉၺႃးတေႃႇ
 270. ၵူၼ်းပဵၼ်ၵႆႉၸႂ်ပွတ်း ၵူၼ်းၵွတ်းၸႂ်လမ်ငၢႆႈ
 271. ၵူၼ်းၸႂ်လီမီးဢေႇ ၵူၼ်းၶႃႇၵေႇမီးၼမ်
 272. ၵူၼ်းၸႂ်တူၵ်း ၵိၼ်လဝ်ႈ ၸဝ်ႈတေလု မိူၵ်ႈလိူင်း
 273. ၵူၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ ယႃႇလိုဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းမၼ်း
 274. ၵူၼ်းၸႂ် ဢမ်ႇလီ ယႃႇသီၶႆး ႁူမ်ႈတႃႈ
 275. ၵူၼ်းၸၢင်ႈၶႃႉ မဝ်ႇပႅတ်ႈၵၢၼ်ပွင် ၵူၼ်းၶႅၼ်ၶွင် ဢူၺ်းၵေႃႉဢႄႇ
 276. ၵူၼ်းၸၢင်ႈၶႃႉ မဝ်ႇပႅတ်ႈၵၢၼ်ပွင် တူၵ်းတၢႆၵွင် ၸွမ်းၼမ်ႉ
 277. ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈႁူင် ၵူၼ်းသူင်ၼမ် ၵူၼ်းၸင်းၵေႃႈလိူင်ႇ
 278. ၵူၼ်းသၢမ်မဵဝ်း ယႃႇႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၼမ်ႉသၢမ်ႁူၺ်ႈ ယႃႇႁဵတ်းၼႃး
 279. ၵူၼ်းသူပ်းၵျၢမ်း ၵေႃႉဢႄႇ ၼင်ႇလႅတ်ႇၵႄႇ ဝၼ်းႁၢင်း
 280. ၵူၼ်းသူပ်းၶႅဝ်း ၸၢင်ႈၶႃႉ ၵူၼ်းၵႃႉ ၵႂၢမ်းမေႃလႅၼ်
 281. ၵူၼ်းသူပ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸေႃႉမူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸၢၼ်း ၽၢၵ်ႈၶွၼ်ႈ
 282. ၵူၼ်းသူပ်းဝၢၼ် ၵေႃႉဢုမ်ႇ ယိူင်ႈမိူၼ်ပုမ်ႇ ဝူင်းလိူၼ်
 283. ၵူၼ်းသူပ်းဝၢၼ် ၵူၼ်ႈသူမ်ႈ ယႃႇလိုဝ်ႈႁူမ်ႈႁိူၼ်းမၼ်း
 284. ၵူၼ်းသွမ်း ၼင်ႇမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ လီဢိမ်ႇမိူဝ်ႇ ၸႂ်မၼ်း
 285. ၵူၼ်းတေလူႉ ၵိၼ်လဝ်ႈ ၸဝ်ႈတေလူႉ မိူၵ်ႈလိူင်း
 286. ၵူၼ်းတၼ်း ဢမ်ႇမီးမၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇတၼ်း
 287. ၵူၼ်းတၢင်းႁူႉ ၵေႇၵႅပ်ႈ မဝ်ႇထုၵ်ႇလႅပ်ႈ ၵၢင်ပွႆး
 288. ၵူၼ်းတၢင်းႁူႉယႂ်ႇၼႅၼ်ႈ ၸင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈပွႆးလူင်
 289. ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်တြႃး လုၵ်ႈလၢၼ်မႃး ၸင်ႇၸႅင်ႈ
 290. ၵူၼ်းထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၶဝ်ႈၵူႈပိူင် ၵူၼ်းၼိူဝ်ႉလိူင် တပ်းၵႂ်ႈ
 291. ၵူၼ်းၼူၵ်ႇၺႃးၸိူၵ်ႈၽႅတ်း ၵူၼ်းလႅတ်းၺႃးမၢၵ်ႇၵင်ႇ
 292. ၵူၼ်းၼမ်ပွႆးဢမ်ႇၵိုၼ်း ၽိုၼ်းၼမ်ၽႆးဢမ်ႇလုၵ်ႉ
 293. ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဝူင်ဢွၵ်ႇ
 294. ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၵ်ႉတႃႇၶဝ်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ႁၵ်ႉၼဵင်ႈယမ်း
 295. ၵူၼ်းပိင်း တႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇ မဝ်ႇထွမ်ႇသႃႇ မႃးၸႂ်
 296. ၵူၼ်းပိင်း ဢမ်ႇလီႁဵတ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းႁၢင်ႈသေႃႉလေႃႉ ဢမ်ႇလီပၼ်ၵူႈငိုၼ်း
 297. ၵူၼ်းပဵၼ် ၸႂ်ပွတ်း ၵူၼ်းၵွတ်း ၸႂ်ပိတ်း
 298. ၵူၼ်းပဵၼ် ၸႂ်ပွတ်း ၵူၼ်းၵွတ်း ၸႂ်လမ်
 299. ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမီး ၵႂၢမ်းပီးတၢၼ်ႇလုၵ်ႈပၵ်ႉ
 300. ၵူၼ်းၽၢၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇပွတ်း ၵူၼ်းၵွတ်း ၽႃႈႁူမ်ႇမၢင်
 301. ၵူၼ်းမီးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽၢၼ် ၵႂၢမ်းဝၢၼ်တၢၼ်ႇၼမ်ႉဢွႆႈ
 302. ၵူၼ်းမီးငိုၼ်း လၢတ်ႈသမ်ႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး လၢတ်ႈၶႅင်
 303. ၵူၼ်းမီးငိုၼ်း ဢႃႇၵႃႇ လွင်ႈၵျၢမ်ႇမႃႇ တၵ်းထူပ်း
 304. ၵူၼ်းမီး ၸၢင်ႈၵႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸၢင်ႈၵႂၢမ်း
 305. ၵူၼ်းမီး ၼႃႈႁိူၼ်းၶၢၼ်ႉ မဝ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉ ပိူင်ၵူၼ်း
 306. ၵူၼ်းမႂ်ႈ တိုၼ်းၵႂၢမ်းၼမ် ပိၵ်ႉဢမ်ႇထၢၼ် ၵေႃႈလၢတ်ႈ
 307. ၵူၼ်းမဝ်ႇလွမ် ၵွင်ႇၵေႃႈ ၵႅၼ်ႇတူၵ်းယေႃႈ တင်းလူင်
 308. ၵူၼ်းမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၵျႃႉပႃႈၼွၵ်ႈ ၵူၼ်းမၢၵ်ႇၸွၵ်း ၵျႃႉၵူႈၽၢႆႇ
 309. ၵူၼ်းမၢၵ်ႇလိူဝ်ႇ ၵျႃႉပႃႈၼွၵ်ႈ ၼွၼ်ၽွၵ်ႈၸီး တၢင်းၼႂ်း
 310. ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ႁၼ်ၽူႈမျၢတ်ႈ သႄႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၶၢႆၵဝ်း
 311. ၵူၼ်းမၢၼ်း ဢမ်ႇလီၶီႇလေႃႉ ၵူၼ်းၶေႃႉ ဢမ်ႇလီႁဵတ်းၼၵ်း
 312. ၵူၼ်းယိင်း ၽူႈၵႄႇထဝ်ႈ ၸၢင်ႈလၢတ်ႈလဝ်ႇသွၼ်ၵႂၢမ်း
 313. ၵူၼ်းယွင်ႈၶိုၼ်ႈ ယႃႇပၼ်ႁုင် ၶဝ်ႈၽၵ်း ၵူၼ်းဢမ်ႇလၵ်း ယႃႇပၼ်ယိပ်းၶိူင်ႈ
 314. ၵူၼ်းယွၼ်း လူဝ်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ ၵႄႇဝၢၼ်ႈ လူဝ်ႇၸႂ်ယၢဝ်း
 315. ၵူၼ်းလီၸႂ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉလီ လူဝ်ႇမေႃၽႄ ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈ
 316. ၵူၼ်းလီ ၸင်ႇႁူမ်ႈပိူၼ်ႈ ၸၢင်ႈႁူႉငိူၼ်ႈ ႁၼ်ႁွႆး
 317. ၵူၼ်းလီ ၼင်ႇလၢင်းသုၵ်း ၼွၵ်ႈၼၢမ်ပုၵ်း ၸႅၼ်ႇယင်ႈ
 318. ၵူၼ်းလီၽီၸွႆႈမႃႉ ၵူၼ်းၵျႃႉပိူၼ်ႈၸွႆႈႁွပ်ႇ
 319. ၵူၼ်းလီ ၽီဢဝ်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸႃႉ ၽီလႃႉၶိုၼ်း
 320. ၵူၼ်းလီ မီးယေႈၸဝ်ႈ မိုၼ်ႇၵူၼ်းတဝ်ႈၵိူဝ်းလီ
 321. ၵူၼ်းလီ ဢၢႆႈသူပ်းဝႅင်ႇ ယႃႇၵႆႉတႅင်ႇ ႁဵတ်းၵႂၢမ်း
 322. ၵူၼ်းလၵ်း သမ်ႉႁၢင်ႈသိူၼ်ႈ လႄႇၸွပ်ႇငိူၼ်ႈ ႁႃႁွႆး
 323. ၵူၼ်းလၵ်းလႅမ် ဝူၼ်ႉၺၢၼ်ႇ မၢၼ်ႇသေ ၽူႈငိူဝ်ႈ လႆႈတႃႁၼ်
 324. ၵူၼ်းလၵ်း ဢဝ်ၵိၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢဝ်တိၼ်ယဵပ်ႇ
 325. ၵူၼ်းလူင် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇသွၼ်ႇၵိၼ်မၼ်း
 326. ၵူၼ်းလူင် ႁဵတ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽႂ်မဝ်ႇသွၼ်ႇ ၵူဝ်ယမ်
 327. ၵူၼ်းလႅတ်းဝူၼ်ႉ ပူၼ်ႉၵူၼ်းငိူဝ်ႈ တူဝ်ထူပ်း
 328. ၵူၼ်းလႅတ်း ႁၼ်ၽေးၵႆ ဝႄႈဝၢင်းပႆ ဢမ်ႇသူႈ
 329. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပေႃးလႆႈလွၵ်ႈၵေႃႈ လွၵ်ႈသေ ၼႂ်းဝဵင်း
 330. ၵူၼ်းႁူႉၼမ် ၵူၼ်းၵမ်ၵေႇ
 331. ၵူၼ်းႁူႉ ပဵၼ်ၵူၼ်ႈႁူး တၢၼ်ႇၵိုင်ႇၸွႆႉ ၵိုင်ႇမူး
 332. ၵူၼ်းႁူႉမေႃ ၺၢၼ်ႇၵႂၢင်ႈ ၵူႈမွၵ်ႇ ၸၢင်ႈႁိုဝ်မီး
 333. ၵူၼ်းႁူႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵွၼၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပေႃးလႆႈလွၵ်ႈၵေႃႈ လွၵ်ႈသေ ၼႂ်းဝဵင်း
 334. ၵူၼ်းႁူႉၼမ် ၵူၼ်းၵမ်ၵေႇ
 335. ၵူၼ်းႁူႉ ပဵၼ်ၵူၼ်ႈႁူး တၢၼ်ႇၵိုင်ႇၸွႆႉ ၵိုင်ႇမူး
 336. ၵူၼ်းႁူႉမေႃ ၺၢၼ်ႇၵႂၢင်ႈ ၵူႈမွၵ်ႇ ၸၢင်ႈႁိုဝ်မီး
 337. ၵူၼ်းႁူႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵွင် ပေႃးဝႆႉမွင် မဝ်ႇႁူၼ်ႈ
 338. ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸ ၵႂၢမ်းၼမ် ၵူၼ်းတိုဝ်တၼ် ၸၢင်ႈသမ်ႇ
 339. ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸ ၼႅၼ်ႇၼႃႇ ဢိင်ပႆႇၺႃႇသေ သဝ်း
 340. ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ မီးလၢင်ႇ ၵၢင်းႁၢင်ႈလီ မီးၼူတ်ႇ
 341. ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ မီးလၢင်ႇ ၵူၼ်းၼႃႈၸိုၼ်ႈတႃပၢင်ႇ မီးသိဝ်
 342. ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ဢမ်ႇၵႃႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇၼႃႈ ၼၢၼ်းမီး
 343. ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ ဢမ်ႇၵႃႈ ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉ ဢမ်ႇပေႃး
 344. ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၼႃႈလၢႆး ၵႂၢႆးႁၢႆႉၵႂၢႆးမႄႈမွင်ႉ
 345. ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၼႃႈလၢႆး ၵႂၢႆးႁၢႆႉ ၵႂၢႆးႁူဝ်ၵူၵ်ႇ
 346. ၵူၼ်းႁၢႆႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈတႅၼ်ႇ ၵူၼ်းၶႅၼ်ႇ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈပေႃႉ
 347. ၵူၼ်းႁိတ်ႉၽႅဝ် လူဝ်ႇႁႅတ်ႉ မေးၸၢင်ႈပႅတ်ႈ ယႃႇမွၵ်ႇ
 348. ၵူၼ်းႁဵတ်းမေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇ မဝ်ႇမွင်းၽႂ်ႇ မၼ်းၵွႆ
 349. ၵူၼ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈၽမ် ၶၢင်းယဵတ်ႇယိုတ်ႈ
 350. ၵူၼ်းဢီးလိုမ်းၵေႃႈ ၵေႃႉလူမ်ႉ တွင်းယူႇ
 351. ၵူၼ်းဢၼ်ပေႃႈမၼ်းတႅမ်ႇ ပွင်ယွမ်ႇယႅမ်ႇ မဝ်ၽျၢင်း
 352. ၵူၼ်းဢၼ်မႄႈမၼ်းယေႃႈ ႁွၼ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလီ
 353. ၵူၼ်းဢမ်ႇလီ လူဝ်ႇပေႃႉ ၵေႃႉဢမ်ႇလီ လူဝ်ႇဢမ်
 354. ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ထမ်ႇမႃႇ သမ်ႇသရႃႇ ယၢဝ်းယိုၼ်း
 355. ၵၢပ်ႇၽႂ်ႇ ႁေႃႇလမ်းမၼ်း ၵၢပ်ႇပူၵ်ႇ ႁေႃႇမႆႉပူၵ်ႇ ၵၢပ်ႇဢေႃႈ ႁေႃႇမႆႉဢေႃႈ
 356. ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလႄႈ ၶီႈႁဵၼ် တိုၼ်းတေၵဵၼ်ၵၼ်ယူႇ
 357. ၵၢပ်ႈၸၢင်ႉ လႆႈၵူဝ်ၵႂၢႆး ႁဵၼ်လၢႆး ၵူဝ်ၵႆႇၽူႈ
 358. ၵၢပ်ႈၸၢင်ႉ လႆႈၵူဝ်ၵႂၢႆး ႁဵၼ်လၢႆး လႆႈၵူဝ်မူၼ်ႈ
 359. ၵဵပ်းၵႃႈၼမ်ႉ လႆႈႁွႆ ၵဵပ်းၵႃႈလွႆ လႆႈမၢၵ်ႇ
 360. ၵဵပ်းမတ်း သႂ်ႇမူၵ်ႇ ၸၢမ်းတၢင်းၼူၵ်ႇ
 361. ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉ တဵမ်ပၼ်း
 362. ၵႅပ်ႉသင် တၢႆၵွပ်ႈၼၼ်ႉ ၵႅပ်ႉမႆႉ တၢႆၵွပ်ႈမႆႉ ၵႅပ်ႉၼမ်ႉ တၢႆၵွပ်ႈၼမ်ႉ
 363. ၵမ်ပႃယဵၼ်ႇၶိုၼ်ႈၽ ႁႃတၢင်းၸတေႃႇၵၼ်
 364. ၵမ်မၼ်ႈမၼ်ႈ ပၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇ
 365. ၵမ်ယူႇလႄႈဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈလူႉ ထၢင်ႇလွင်ႈလီ
 366. ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႆႉႁဵတ်းၵၢၼ် တိုၵ်းတၢင်းၽၢၼ် မဝ်ႇမိူဝ်ႈ
 367. ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၵွတ်းၽၢၼ် သမ်ႉသူႇယႃႈ
 368. ၵမ်ႈၽွင်ႉ သိပ်ႉႁႂ်ႈထီႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီႇႁႂ်ႈႁၢင်ႇ
 369. ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႃၶဝ်ႈသႂ်ႇယွင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁႃယွင်သႂ်ႇၶဝ်ႈ
 370. ၵမ်းပိုင်း ႁၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ သႂ်ႇသႂ်ႇ ဢဝ်ႁၢမ်းလၢႆ
 371. ၵၢမ်ႇၵူၼ်းၽၢၼ် မၢၼ်ၶီႈၵႆႇ
 372. ၵၢမ်ႇသုၼ်ႇ မုၼ်ပၼ် ႁိုင်ႁိုင် ႁၼ်ယေႈပွၵ်ႈ
 373. ၵၢမ်ႇယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၶုၼ် လိူၵ်ႈႁႃမုၼ် သႂ်ႇႁၢင်ႈ
 374. ၵၢမ်ႇလီၵေႃႈ ၸၢင်ႈၽၢၼ် ၵၢၼ်လီၵေႃႈ ၸၢင်ႈသုမ်း
 375. ၵၢမ်ႇလီ မီးၵမ်ႈႁႃ ၼႃးလီ မီးၵမ်ႈၽုၼ်ႇ
 376. ၵႂၢမ်းၸဝ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလိူဝ် ၵႂၢႆးဢိူၵ်ႇၶိူဝ်ၵႃႈလႆႈၶီႇ
 377. ၵႂၢမ်းသႄႉ မိူၼ်မႃႁဝ်ႇ ၵႂၢမ်းယွင်ႈ မိူၼ်လူမ်းပဝ်ႇ
 378. ၵႂၢမ်းသင်ႇ မိူဝ်ႈၸမ်တၢႆ ဢဝ်တွင်းမၢႆ တေႃႇၸူဝ်ႈ
 379. ၵႂၢမ်းသၢင်းၽေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇႁူ ၵူၼ်းတေႃးႁုၵ်ႇ
 380. ၵႂၢမ်းသွၼ် မိူဝ်ႈပႆႇတၢႆ ယႃႇဢဝ်ႁၢႆ သွၼ်ႇႁူင်ႈ
 381. ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ တိုဝ်ႉၸၼ်း ၶၼ်းႁူ ၵူၼ်းၵူတ်ႉ
 382. ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ တိုဝ်ႉၸၼ်း ၶၼ်းႁူ ထွမ်ႇၸဵဝ်းယဝ်ႉ
 383. ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ မိူၼ်တိုဝ်ႉၸၼ်း လၢတ်ႈလၼ်းၵၼ်း ထွမ်ႇယၢၵ်ႈ
 384. ၵႂၢမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇလီႁူ ဢေးလူ ဢမ်ႇဢိမ်ႇတွင်ႉ
 385. ၵႂၢမ်းတေႃးတုၵ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇႁူ ၵူၼ်းသၢင်းၽေႃး
 386. ၵႂၢမ်းထၢမ် ၸဝ်ႈဢမ်ႇလႃႇ ၵႂၢမ်းဢႃႇၵႃႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၸူမ်း
 387. ၵႂၢမ်းထၢမ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႃႇ ၵႂၢမ်းၶႃႇၵႄႇ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူမ်
 388. ၵႂၢမ်းထုင်းမီး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပေၽႃႈယွၼ်ႇ ၵဵပ်းတွင်း
 389. ၵႂၢမ်းၼမ် ပႄႉၵၢၼ်ႈၶႄႈ ၶီႈႁေႈ ပႄႉတူင်ၸၢၼ်း
 390. ၵႂၢမ်းၽူႈမျၢတ်ႈ ၵူၼ်းလီ မဝ်ႇၶွၼ်းၼီ ၸၢႆႉပိူင်ႈ
 391. ၵႂၢမ်းမဝ် ၵႂၢမ်းၽၢင်း ယႃႇၼပ်ႉလၢတ်ႈ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းပၢတ်ႈတူဝ်ႁဝ်း
 392. ၵႂၢမ်းယွၼ်း ယႂ်ႇလိူဝ်သိုဝ်ႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႈပိုဝ်ႉၶၼ်ႁႅင်း
 393. ၵႂၢမ်းယွၼ်း ယႂ်ႇလိူဝ်သိူဝ် တႃလႅမ်ႉၵိူဝ်ဢွၼ်ႇဢီႈ
 394. ၵႂၢမ်းလီ ၶေႃႈဝႃႇၸႃႇ ပိူၼ်ႈထွမ်ႇသႃႇ ၸူမ်းငိၼ်း
 395. ၵႂၢမ်းလီၶဝ်ႈႁူၽႂ် ဢမ်ႇၸႃႉ ၵႂၢမ်းၸႃႉၶဝ်ႈႁူၽႂ်ဢမ်ႇလီ
 396. ၵႂၢမ်းလႆႈဝႃႈၽႃႉလႆႈမၵ်း မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁၵ်းဢမ်ႇၵပ်းလႆႈ
 397. ၵႂၢမ်းလႅၼ် ပႅၼ်ပၢၵ်ႇ ယူႇယၢၵ်ႈ ဝၼ်းလိုၼ်း
 398. ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမီး ၽၢမ်းဝႃႈ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၶတ်းဢဝ်
 399. ၵႂၢမ်းဢမ်ႇမီး လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈၵိၼ် ၼေႃႇၸႄႈတႃႈ လိူၼ်သၢမ်
 400. ၵူမ်ႈၼႃႈတေႃႇလိၼ်မိူင်း တေႁိူင်းယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ
 401. ၵျၢမ်ႇတိူၵ်ႈ ၸင်ႇၶုတ်းၶမ်း ႁူင်ႇၵူၼ်ယမ်း ၸႄႈၼမ်ႉ
 402. ၵျၢမ်ႇတိူၵ်ႈ ၸင်ႇၶုတ်းသႅင် သိူဝ်ႈၶူဝ်းလႅင် ၵူဝ်ႈၵူမ်ႇ
 403. ၵဝ်ႈၵေႃႉၵဝ်ႈၵမ် ၵူၼ်းၼမ်ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်ႈ
 404. ၵဝ်ႈယၢင်း ဢမ်ႇလီယ ၵိၼ်ႈသၢင်း ဢမ်ႇလိပျ
 405. ၵဝ်ႉၼႄးၵႃၵေႃႈ ၵႃၼႄးၵဝ်ႉ
 406. ၵဝ်ႉၼႄးႁၢင်ႈလမ်ၵႃ ၵႃၼႄးၵဝ်ႉတႃယႂ်ႇ
 407. ၵဝ်ႈၵေႃႉၵဝ်ႈၵႄႇ ႁႃၽိုၼ်းသႄႇၵူၼ်ႈမေႃႈ ဢမ်ႇမီး
 408. ၵဝ်ႉယႃႇပေၼႄးၵႃ ၵႃယႃႇပေၼႄးၵဝ်ႉ ဢလဝ်ႉဝဝ်ႉၼင်ႇၵၼ်
 409. ၵူဝ်ၼႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတၢႆ ဢၢႆၼႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈလူမ်ႉ
 410. ၵိူဝ်ၸဵမ်း ၽူတ်ႉၼႂ်းၵၢင် ၵိူဝ်ၸၢင် ၽူတ်ႉၸွမ်းႁိမ်း
 411. ၵျၢမ်ႇတိူၵ်ႈၸင်ႇၶုတ်းၶမ်း-ႁူင်ႇၵူၼ်ယမ်း ၸႄႈၼမ်ႉ
 412. ၵျၢမ်ႇတိူၵ်ႈၸင်ႇၶုတ်းသႅင်-သိူဝ်ႈၶူဝ်းလႅင် ၵူဝ်ႈၵူမ်ႇ
 413. တွၼ်ႈ-ၵ သုတ်းယဝ်ႉ
  လုၵ်ႉတီႈဢဝ်မႃး ¶  wikimedia.org/wiki/Wp/shn/ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ
  03/July/2017

  [facebook]

  Featured Post

  သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

  ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

  Contact Form

  Name

  Email *

  Message *

  Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.