ယွၼ်းသူးထိုင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈ


ယွၼ်းသူးထိုင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး
V.1:    ၼင်ႇၼူၵ်ႉၸပ်းၵွၼ်း တေၼွၼ်းႁူမ်ႈၵိင်ႇလဵဝ် မွၵ်ႇမူဝ်မွင်းပႂ်ႉသၢႆလႅင်းလိူၼ်ထွင်ႇပၼ် ဝၼ်းမၼ်းႁွတ်ႈမႃးထိုင် ၶိုင်ပဵၼ်ပွႆးၶိုၵ်ႉပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈယူႇႁူမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလူမ်းထူဝ်းၵေႈ တၢင်းသွင်လႆႈၶၢင်းဢိူမ်ႈယူႇၸမ် ၶဵၼ်ႇတႅင်ႈၶမ်း ၵႂၢင်းဝႆႉလုၵ်ႈသႅင်လီ...

V.2:    ယၢတ်ႇၼမ်ႉဝၼ်းၼၼ်ႉၵွပ်ႈယွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶွႆႈ ၼင်ႇၽၢႆတင်းၼမ်ႉႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵၼ်လႆႈ မူၼ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇ ထိုင်ပဵၼ်ၶိင်းၼၢႆး ပဵၼ်ပႃးထႅင်ႈပူႇပိူၼ်ႈ သိူင်ႇငိူၼ်ႈတေႃးသလႄႈ တၢင်းၸႂ်လမ်ပိတ်းပွတ်းတေႃႇၵၼ် ၽၢၵ်ႇထိုင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉ ယိုၼ်ႈသူင်ႇပၼ်ႉႉႉႉ

Cho:  ပေႃးမေးႁၵ်ႉၼိုင်ႈ ၽူဝ်ႈလီႁၵ်ႉသွင် ပေႃးမေးႁူႉၼိုင်ႈ ၽူဝ်လီႁူႉသွင် မွၵ်ႇၼုမ်ႇမၢၵ်ႇၼုမ်ႇပေပၼ်တၢႆၽၢႆးၼႃႈ လူဝ်ႇယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၵၼ်ႉႉႉႉ

V.3:     လိူတ်ႇမႆႈလေႃးတုၵ်ႉ လွင်ႈသုၵ်ႉႁႂ်ႈၵႆတူဝ် ၵၢမ်ႇၽူဝ်ၵိုၵ်းမေး ႁႂ်ႈယုမ်ႉႁႂ်ႈၶူဝ်မူၼ်ႈ ပွႆးဝၢႆးယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇ ပၢၼ်ဢွၼ်တၢင်းႁၵ်ႉႁႂ်ႈၵိုမ်းမၼ်ႈၵႂႃႇလီ တီႇၽဵဝ်ႈၸွမ်းတၢင်းသဵၼ်ႈ ဢၢၼ်းပႆႁူမ်ႈၶၢင်းၵၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ ၵႆႇၶူဝ်ၵေႃႈဝၢင်းမႆႉသွင်ၽႅၼ်ႇၼႃႉႉႉႉCho:....


   

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.