မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်သေၵမ်း


မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ l တႅမ်ႈ/?

V.1: ပူၵ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉမွၵ်ႇလွႆယၢဝ်းသွမ်ႇ ထွမ်ႇသဵင်ၼူၵ်ႉၼူၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းႁူ ၼႂ်းၵႄႈႁူၺ်ႈၼမ်ႉယႂ်လႆလူင်း တူၺ်းႁၢင်ႈလီၼႃႇမိူင်းလွႆ... 

Cho: လွႆလူင်ယၢဝ်းယၢဝ်း ၼမ်ႉမႄႈယႂ်ႇယႂ်ႇတီႈယူႇပီႈၼွင်ႉတႆး သဵင်ဝၢၼ်ဝၢၼ်ၼႃႈၶွင်ႇၶွင်ႇ ၶၢၼ်မၢၵ်ႇၵႂၢမ်းၵၼ် ဢူၼ်ယူႇၼႂ်းႁႆႈ ၼႆႉ ပဵၼ်သၢဝ်ဢွၼ်ႇမိူင်းလွႆ... 

V.2: ၶၢဝ်းၵတ်းမူၺ်ႇဢွၼ်ႇႁူင်ႈပေႃးၽိူၵ်ႇ မွၵ်ႇၵွၼ်လွၼ်ႉၵီႈ ၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းၸႂ် တူဝ်းလႄႈၼူၵ်ႉၵႃႈပၼ်ႇပၢင်ပွႆး ပၼ်းဝႆႉသဵင်သႅင်ႇမွင်းၵွင်... 

Cho: လွႆလူင်ယၢဝ်းယၢဝ်း ၼမ်ႉမႄႈယႂ်ႇယႂ်ႇတီႈယူႇပီႈၼွင်ႉတႆး သဵင်ဝၢၼ်ဝၢၼ်ၼႃႈၶွင်ႇၶွင်ႇ ၶၢၼ်မၢၵ်ႇၵႂၢမ်းၵၼ် ဢူၼ်ယူႇၼႂ်းႁႆႈ ၼႆႉ ပဵၼ်သၢဝ်ဢွၼ်ႇမိူင်းလွႆ...


[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.