ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၶူးမေႃ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၶူးမေႃ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:       ႁဝ်းမႃးႁူပ်ႉၵၼ် ႁဝ်းမႃးထူပ်ႉၵၼ် မႃးၽွမ်ႉၶွၼ်ႈႁႅင်း ၼႄလႅင်းတီႈမွၵ်ႇၸၢမ် ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းသိုၼ်း ၶိုင်ၶပ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵိုၼ်း ၸိူဝ်းႁဝ်းသိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း...

V.2:       ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ႁဝ်းႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ် ဝၼ်းမၼ်းထိုင်မႃးႁႂ်ႈႁဝ်း ပူၵ်းတိုၼ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး မေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းသၢႆၸႂ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မႄႈမိူင်းတႆးတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းယွင်ႈ တွင်းမၢႆသႂ်ႇဝႆႉပိုၼ်း...

CHO:        ၵဝိမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇႁိုဝ်ယွၼ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈလီ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵွပ်ႈၶဝ်ၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ ၵဝိပၢၼ်မႂ်ႇ တေတႅၼ်းပုတ်ႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၵႂႃႇ ထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ ႁဝ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း...

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.