မၢဝ်ႇလႄႇၵျေႃႇ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မၢဝ်ႇလႄႇၵျေႃႇ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1  မၢဝ်ႇလေႇၵျေႃႇပီႈၵူၼ်းၵႃႉၼၼ်ႉမီး ငိုၼ်းၶမ်းၼမ်ၵေႃႈ ယႃႇထၢင်ႇယႂ်ႇ ၼႃႇၼွင်ႉၼၢင်းဢိူၺ်း ဝၢႆးမႃး ႁၢင်ႉလၢႆၼႃႈ တူၺ်းႁၼ်ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႄႈတႆးႁဵတ်းႁႆႈၼႃးသူၼ် ဢိတ်းၼိုင်ႈ ၼၢင်း ဢိူၺ်....


V.2 မၢဝ်ႇသၢင်ႇဢွၼ်ႇပီႈ ႁဵတ်းၼႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵွတ်းၵူၼ်းၽၢၼ်ဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇ လေႇၵျေႃႇၼင်ႇပီႈၵူၼ်းၵႃႉ ၸၢႆးၵေႃႉ လူင်ႉလူင်လႆႈ ၶူဝ်းဢွၼ်ႇယွၵ်းၼႃႇ ၼိူဝ်ႉဢွၼ်ႇၵေႃႈသႃးငၢႆးၼူၵ်ႉသႅဝ်း လမ်ၵူၺ်းၵႃႈၼၢင်း ဢိူၺ်....

CHO: ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈၸၢႆးႁၵ်ႉသူ ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈၸၢႆးႁၵ်ႉ မႅၼ်ႈသူ ႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆးႁၵ်ႉသူၼၢင်းၼႆႉ ႁၵ်ႉၼၢင်းတႄႉဢိူဝ်ႈ ဢိူဝ်း...


V.3 မၢဝ်ႇလေႇၵျေႃႇပီႈၵူၼ်းၵႃႉၼၼ်ႉမီး ငိုၼ်း ၶမ်းၼမ်ၵေႃႈ မၢဝ်ႇဢမ်ႇလေႇ ၵျေႃႇပီႈမႂ်း ၼႆႉမီး ၼႃးမီးသူၼ်ဢိူဝ်ႈ ၸၢႆးပႆႇလႆႈပႅင်ႇ လႆႈသႅင်ႇၵေႃႈၼေႃး ၸၢႆးၶႂ်ႈသီးသေယွၼ်းၶႅၼ်ၼၢင်းဢိူၺ်...

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.