ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

 ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး


v.1:        တႃႇတေပဵၼ်သထေးလူင် ႁိုဝ်တေမုင်ႈမွင်းမႃး တႃႇတေႁွတ်ႈမိူဝ်းမိူင်းၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ႁိုဝ်ပႃႈယွၼ်းသူး မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉယူႇ လွင်ႈတႆးႁၵ်ႉၵၼ် လႆႈယွၼ်းသူးယူႇႁႂ်ႈတႆးၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်...


V.2:        ယူႇထင်လင်ႁိူၼ်းလဵဝ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈယေးလဵဝ် ၶိင်ႇဢၼ်မႄႈတႆးတူၵ်းၵိၼ်းယူႇၶမ်ၶွၵ်ႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၽိတ်းၵၼ် ပိူၼ်ႈဢႃးလႃးယူဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸင်းၵၼ် ပိူၼ်ႈၶႅၼ်းၸူမ်းၼႃႇယူဝ်ႉ...

CHO:       (ဝၼ်းတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် ဝၼ်းတႆးႁဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ဝၼ်းတႆးႁဝ်းႁၵ်ႉၵၼ် ဝၼ်းတႆးႁဝ်းတေလွတ်ႈလႅဝ်း )ꧦ..


V.3:        ၵၢဝ်ႇထိုင်ၼမ်ႉၶူင်းသေဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်းလႄႈ တႃႇလၢၼ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းမႃးဝၢႆးလင်ၼပေၼ်တၢင်းလႄႈ မႄႈမိူင်းတႆးယူႇ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉယူႇ လွင်ႈတႆးၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်
...

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.