ၸၢႆးၵူၼ်းပျွင်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ၸၢႆးၵူၼ်းပျွင်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ဢၢႆႈသူႇယႃႈၵူၼ်းပျွင်းပႃးထူင်ၼႂ်းထူင် သမ်ႉမီးပျွၵ်းယႃႈလမ်လဵၵ်းသႅၼ်ႉလႅမ်ဢွမ်ၼမ်ႉမၼ်း ၶီႈဢုပ်ႇၶီႈလူမ်းၵူၼ်း ၵႂၢမ်း ၼမ်ၼွၼ်းၾၼ်ႁွတ်ႈမိူင်း ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇလုၵ်ႈၶူင်းၵၢင်ၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းပျွင်းလူင်...


V.2 မိူဝ်ႈၼုမ်ႇႁၢင်ႈလဝ်းပီးပေႃးတၼ်ၼၢင်းသၢဝ်ၽူႈယိင်းၼွၼ်းပေႃးၾၼ်ၸၢႆးဢၢႆႈငၢၼ်သဵင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလွင်ႈဢမ်ႇ ၸႂ်း မၼ်းၹၢမ်းတူၺ်းၼႆဝၢႆးၵိၼ်ယႃႈမႃးပေႃးလႆႈပဵၼ်ၸၢႆးဢၢႆႈယွမ်သၢင်ႇၵိၼ်ယႃႈၵူၼ်းပျွင်းလူင် ...


CHO: လီဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ၸၢႆးတႆးႁဝ်းၶဝ်ယႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈၽွၼ်လီၶီၸႂ်ၶၢၼ်ၸႂ်ပေႃးၹပ်းတိတ်းယႃႈၽႂ်ပေႃးၵႂၢင်း ဝႄႈၵၼ် ယႃႇပေယိူင်ႈဢၢႆႈၸၢႆးၵူၼ်း ပျွင်းလူင်...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.