ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:      လူမ်းယဵၼ် ထူဝ်းလဵၼ်ႈ ႁဵဝ်းငိုၼ်းႁွမ်မွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇပိၵ်ႇယၢၼ်တူၼ်ႈမၼ်း တူၵ်းႁူင်ႈယူႇၵူႊဝၼ်း ၵွင်းမူးလူင် ၵိုၵ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ႁိုဝ်လၢႆပီယဝ်ႉမၼ်းႁၼ် လိူင်ႈၼႆႉမႃးႁိုဝ် ၽႂ်လႂ်ထၢမ်ၵေႃႈမၼ်းသမ်ႉတေၶိုၼ်းလၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်း ...


V.2:      ရူတ်ႉလႅၼ်ႈ ၶပ်ႉတဵမ် ၸွမ်းတၢင်းၵဵင်းမႆႇ တမ်ႇရူတ်ႇဝႆႁူဝ်မၼ်း ႁိူဝ်ႉၸႂ်ယူႇၵူႈဝၼ်း လမ်းတိထႅင်ႈ တႆးပၢႆႈၽၢတ်ႇမိူင်း ယၢၼ်ၵႆမၢၼ်ႈလိူင်းမႃးသမ်ႉ လိူင်ႈၼႆႉယွၼ်ႉသင် ၽႂ်လႂ်ထၢမ်ၵေႃႈၵွင်းမူးႁိုဝ်ၶိုၼ်းလၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်း...


CHO:       ၵွင်းမူးလူင်ၵိုၵ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ၵူႊၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ ၸႂ်လမ်တၢင်တႆးႁဝ်း ၸႂ်လဵၵ်ႉတၢင်တႆးႁဝ်း မႃးသဝ်းထင် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉတႆးႁဝ်းသမ်ႉ တႆးႁဝ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်ထၢမ်းငၢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ          ဢႃႈ...ႁႃႈ... ၵူဝ်ꧦႁေꧦႁဵတ်းꧦၵိၼ်ꧦၶိၼ်ၸႂ်ယူႇၵူႊဝၼ်း ႁေးဝႃႈတႆးလႄႈထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်...


 V.3:      လူမ်းယဵၼ်ထူဝ်းလဵၼ်ႈ ႁဵဝ်းငိုၼ်းႁွမ်မွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇပိၵ်ႇယၢၼ်တူၼ်ႈမၼ်း တူၵ်းႁူင်ႈယူႇၵူးဝၼ်း ၵွင်းမူးလူင်ၵိုၵ်း ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ၵူႊၸဝ်ႉၼႂ်ႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ ႁိုဝ်ႁၼ်မႅၼ်ႈတႆးႁဝ်းမိူၼ် လိူင်ႈထုင်းၾိင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်လႂ်ႁူဝ်   ၶမ်ႈလူမ်းယဵၼ် တေထူဝ်းၽၢတ်ႈၽိတ်ႈလဵၼ်ႈ မွၵ်ႇႁွမ်မွၵ်ႇႁိုၼ်း...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.