ပီႈတေတိုတ်းလဝ်ႈၵွပ်ႈသူၵူၺ်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ပီႈတေတိုတ်းလဝ်ႈၵွပ်ႈသူၵူၺ်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:   ထူပ်းဢူၺ်းၵေႃႉသေၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယဝ်ႉ လႆႈၵၢၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽႃဢိူမ်ႈၽိူဝ်း ဢဝ်မိူင်းၼွၼ်းသေ ႁူမ်ႇပၼ်ၽႃႈ...


V.2:    ဢူၺ်းၵေႃႉမႃးဢႅဝ်ႇဢဝ်လဝ်ႈမႃးပႃး တီႈႁိူၼ်ႈတီႈယေးထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႃၶူဝ်ႈၽၵ်း    ဢၼ်ၵပ်းမႃးသေ ပႆႇၸႂ်လမ်....


CHO:  ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉသိုဝ်ႉမႃးၵူၺ်း ၵိၼ်တူၺ်းၶႂ်ႈၼမ်ပႅတ်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ မဝ်းယဝ်ႉၸႂ်ၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇသွၼ်ႇလွင်ႈ ၽိတ်း လွင်ႈထုၵ်ႇသင် တၢပ်ႇမင်လၢႆးၶႅၼ်ႉ ၸူးမေးႁႃးၸိုင် ၽိူဝ်ႇႁၼ်ပေလင်မေးႁႃး မီးႁွႆးၶွၼ်ႉသေ ဢဝ်မဝ်း လဝ်ႈပေႇပႅတ်ႈ သဵင်ႁႆႈသႅတ်ႈꧦ မႃးတွင်ႈဢူၵ်းၸႂ်ဢၢႆႈႁႃး မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢိူၺ် မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢိူၺ် ပီႈတေတိုတ်းလဝ်ႈၵွပ်ႈသူၵူၺ်း     မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢိူၺ် မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢိူၺ် ပီႈတေတိုတ်းလဝ်ႈၵွပ်ႈသူၵူၺ်း  ယႃႇပေၵဵၼ်ၶူဝ်းလဵင်း သွင်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈပီႈၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.