တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:           လႅၵ်ႈလၢႆႈတီႈယူႇ ၽင်ႁူၵ်ႉၽင်ႁႄႇမႃးတူင်းတီႈမိူင်းၵႆ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶူၼ်ပိၵ်ႇ သီၶိူင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆးလဵၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈသဵင်ဢုပ်ႇသဵင်လၢတ်ႈၸူးၵၼ် တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ လိုမ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉႁိုဝ်။


V.2:           ယၢႆႈယၢၼ်ၵၼ်တႅၵ်ႇ လၢႆလၢႆၸင်းၽၢတ်ႇၶိူဝ်းႁဝ်းလွႆးꧦသေ ၼုင်ႈၶူဝ်းပိူၼ်ႈၼႃ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ ၼႃႇလိုမ်းထုင်းႁဝ်းၸိုင် ယိုင်ႈယၢင်ႈယိုင်ႈယင်ႇ ၵူဝ်လႆႈတူၵ်းၸူမ် ယဵၼ်းႁဵတ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ၶိူဝ်းတႆးလူႉဝၢႆးႁၢႆ။


CHO:         ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် လုၵ်ႈသိုပ်ႇလၢၼ် တႆးၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်တႆး တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ တႆးမီးမိူင်းၵႆၶိုၼ်းဝူၼ်ႉ တူၺ်းၵၼ်လႄႈ။


V.3:           ပုၼ်ႈပၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေငၢႆးမိူၼ်တဝ်ႇ ထိူင်းꧦထိုင်ႉၼိုၵ်းၼႃ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႂ်ႈတႆးၶိုၼ်ႈ  ယႂ်ႇ ၶတ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၼိုင်ႈထဝ်ႈၼိုင်ႈလမ်ႇ ႁူဝ်ၵူမ်ႈၸူးၸိုင် တူၵ်းလုၵ်းၽင်ႁိူၵ်ႇ လၢႆးႁူၺ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းလူင်။


CHO:         ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် လုၵ်ႈသိုပ်ႇလၢၼ် တႆးၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်တႆး တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ တႆးမီးမိူင်းၵႆၶိုၼ်းဝူၼ်ႉ တူၺ်းၵၼ်လႄႈ။

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.