မွၵ်ႇဢွၼ်ႇၵဝ်လုမ်းလႃးမႃး


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မွၵ်ႇဢွၼ်ႇၵဝ်လုမ်းလႃးမႃး l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၵဝ် ပဵၼ်ဢၢႆၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၵဝ်ပဵၼ်ဢၢႆႈၵူၼ်းလိူင်းသေပိူၼ်ႈ  မွၵ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၵဝ်လုမ်း လႃး မၢပ်ႇၸႂ်ဢၢင်ႈႁၵ်း ယၵ်းပိတ်းၼူမ်ၶိုၼ်း ဝူၼ်ႉလႆႈၼႆႉၵဝ်ၶိုၼ်းယိၼ်းဢၢႆ...


V.2:     ပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉလႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈယွၼ်းလၢတ်ႈၼေပိူဝ်ႈ မွၵ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵဝ်လုမ်း လႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၢင်ႈႁၵ်း ယၵ်းပိတ်းၼူမ်မၼ်း ပႃးၸႂ်ႁူထိုင်ၽွင်းတေႃႈလဵဝ်...


CHO:   တၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမီးၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် တေသွၼ်ႇၵွပ်ႈၼႂ်းၵေႃႉဢီႈလူ ဢေႃႈ...ၼွင်ႉꧦဢွၼ်ႇဢိူၺ် ဢမ်ႇ  ပၼ်ႁၼ်ၺႃး...တၢင်းၽိတ်းသင်ၼႃႈ ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ဢိူဝ်ႈ...

(လၢတ်ႈၵႂၢမ်း/ ပၢၼ်ဢွၼ်ဝၼ်းလင် ပဵၼ်ဝူတ်ႈမႃးလႄႈ ၵႂင်လႄႈလႆႈၺႃး ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ)မွၵ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵဝ်လုမ်းလႃး ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်း တူၵ်းႁူင်ႈသေၵမ်း တိုၵ်ႉလႆႈမီးၸႂ်ယွၼ်းသူးပၼ်

CHO:   တၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမီးၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် တေသွၼ်ႇၵွပ်ႈၼႂ်းၵေႃႉဢီႈလူ ဢေႃႈ...ၼွင်ႉꧦဢွၼ်ႇဢိူၺ် ဢမ်ႇ  ပၼ်ႁၼ်ၺႃးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႃႈ ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ဢိူဝ်ႈ.....
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.