တႃတေႃႇတႃ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

တႃတေႃႇတႃ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:   ၶိူဝ်ႈႁဝ်းႁတ်းႁၢၼ် ၶိူဝ်းႁဝ်းႁတ်းႁၢၼ်ဢိူၺ် ၸႂ်ငၢၼ်ၸႂ်ႁၢၼ်လိူတ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပူႇမွၼ်ႇႁဝ်းၶဝ်ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ် လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်း ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉဢမ်ႇၵႃး ႁတ်းၽၼ်းယိုဝ်းမႃးဢိူဝ်ႈသူၶဝ်ပေပၼ် ပိုၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ၶီႉယၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႃႈ။


Cho:   ၸုပ်ႇၵိၼ်လိူတ်ႈႁဝ်း ၵဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလႅဝ် ဢဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ ယႃႇပေဝႆႉၵိုတ်းငဝ်ႈ ၵိုတ်းၽၵ်းၵိုတ်းတေႃ တိုၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႉလႄႈႁမ်းလႄႈ ယႃႇပေဝႆႉၵိုတ်းၸိူဝ်ႉၵိုတ်းၾၼ်း ။


V.2:     ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁတ်းႁၢၼ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းႁတ်းႁၢၼ်ဢိူၺ် ၸႂ်ငၢၼ် ၸႂ်ႁၢၼ်လိူတ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း လူဝ်ႇသိုပ်ႇလႅင်းၵႂႃႇ ပၢၼ်သူႁဝ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ် လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်း ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉဢမ်ႇၵႃး ႁတ်းၽၼ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင် လၢၼ်လိၼ်လႅၼ် လုၵ်ႈလၢင်းဝၢႆးလိုၼ်းႁဝ်းလႆႈပုတ်ႈၸၢမ်ႇဢိူဝ်ႈ။

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.