ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်သေၵမ်း

ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် l တႅမ်ႈ/ၸၢႆးထီးသႅင်

V.1:     သဵင်ၵွင်သဵင်မွင်းတႆး မေႃးလင်ၵူႈတၢင်းဢိူၺ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးထူပ်းၵၼ် မူၼ်ႈၵိုၼ်းသိူဝ်းၵျေႃႇ ပဵၼ်ၸႂ်ၵၼ်ႁဝ်းၸိူဝ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁႅင်းတိူဝ်း ပီႈၼွင်ႉတႆးၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်….

Cho: (ယိင်း) မႂ်ႇသုင် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိူဝ်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆ မိူင်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢႆ ၶတ်းၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈလုၵ်ႈလၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆး လႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

Cho: (ၸၢႆး)  ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၶဝ် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း မႂ်ႇသုင်သေတႃႉၼေႃ  ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈတိူဝ်းသုင် ၵင်;ပႅတ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ထႅမ်ၸွႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၸႂ်ၵႅတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးလႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

V.2:    ၸႂ်သုင်လူၺ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း ဝူၼ်ႉၸႂ်ၸိုၼ်ႈထိုင်ထိုင် ယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇႁဝ်း လႆႈတူၵ်းၽၢၼ် ႁၢမ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢိူၺ်း ပေႃးႁၼ်လႆႈသၵ်းသၵ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလႆႈထုၵ်ႇသၢင်ႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းသုင်

Cho: (ယိင်း) မႂ်ႇသုင် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိူဝ်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆ မိူင်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢႆ ၶတ်းၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈလုၵ်ႈလၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆး လႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

Cho: (ၸၢႆး)  ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၶဝ် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း မႂ်ႇသုင်သေတႃႉၼေႃ  ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈတိူဝ်းသုင် ၵင်;ပႅတ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ထႅမ်ၸွႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၸႂ်ၵႅတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးလႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

V.3:    ထိုင်ၵွႆပၢႆဝၢႆးမႃး ႁဝ်းယႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းယဵၼ်း သွၼ်ၶိူဝ်းႁဝ်းႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵဝ်ႇ ပၢႆၸွမ်ပၢႆၽူၺ်းႁဝ်း တၵ်းထုၵ်ႇလႆႈပူၵ်းသဝ်း ဢမ်ႇၸူးပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇပႅတ်ႈလိုမ်းၸႂ်

Cho: (ယိင်း) မႂ်ႇသုင် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိူဝ်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆ မိူင်းတႆးယႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢႆ ၶတ်းၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈလုၵ်ႈလၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆး လႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

Cho: (ၸၢႆး)  ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးၶဝ် မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း မႂ်ႇသုင်သေတႃႉၼေႃ  ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁႂ်ႈတိူဝ်းသုင် ၵင်;ပႅတ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၢႆ ပဵၼ်လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ထႅမ်ၸွႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၸႂ်ၵႅတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးလႆႈၶိုတ်းပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.