ၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်သေၵမ်း

ၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး l တႅမ်ႈ?...

V.1: ( ပီႈၼွင်ႉမီးတီႈမိူင်းလႂ် ၵေႃႈတိုၼ်ႇလႄႈႁဝ်း တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး)2 ဝႆးဝႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်မႃး ယႃႇပေပႅတ်ႈၵၼ်လႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁၢပ်ႇ မႃးလႄႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်ႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈတင်းလူင်ႁဝ်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် လုၵ်ႉတိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၵေႃႉႁဝ်းဢိူၺ်း ယိင်းၸၢႆးဢၢႆႈလၢႆးငၢၼ်

V.2:  ( ပီႈၼွင်ႉမီးတီႈမိူင်းလႂ် ၵေႃႈတိုၼ်ႇလႄႈႁဝ်း တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး)2 ဝႆးဝႆးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်မႃး ယႃႇပေပႅတ်ႈၵၼ်လႄႈၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆး ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁၢပ်ႇ မႃးလႄႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ  မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၼိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ မီးၵႃႈမီးၶၼ် ႁဝ်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆး ယိင်းတင်းသဵင်ႈႁဝ်းဢိူၺ်း ႁႂ်ႈလီသေမိူဝ်ႈၶိုၼ်းၵဝ်ႇ ( ပီႈၼွင်ႉမီးတီႈမိူင်းလႂ် ၵေႃႈတိုၼ်ႇလႄႈႁဝ်း တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး)2….

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.