ပုၼ်ႈတႆး


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ပုၼ်ႈတႆး l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

Am                                        Am                                           Am
ၵွပ်ႈလုၵ်ႈၵွပ်ႈမေး ႁဵတ်းၼႃးမႅၵ်ႇထႆ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈၵွပ်ႈမိူင်း တိုၵ်းသိုၵ်းလၼ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်း
Dm                                    G                                          C
မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်ႈႁိုဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၵႂႃႇၼႆ ၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃး တၵ်းလႆႈမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ 
Am                                             C   Am
တူင်ႉတိုၼ်ႇၵႂႃႇလႄႈမိုင်ႉယႃႇငဝ်တူၺ်းပိူၼ်ႈ ၽႂ်လႅၼ်ၽႂ်ၼႆ ႁဝ်းပေႃးႁူႉယဝ်ႉ
Dm1/2             G1/2          Am                                      Dm 1/2       G 1/2 
ပၢၼ်ဢွၼ်ၸဵမ်လႂ်တဵၵ်းႁဝ်းမႃး လိူင်ၶဵဝ်လိူၼ်လႅင် ပူၵ်းၽႂ်းၽႂ်းလူး သင်ၵူဝ်တၢႆၼႆမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း
C                                     Dm                       C              Dm                       C
ၶိူဝ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် ၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃး တိုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈဢိူၺ်း ပေႁူၼ်လင် တိုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈဢိူၺ်း ပေၵူဝ်သင်
Am                                      Am                                           Am
မႄႈပႃႈပေႃႈလုင်း ၼၢႆးလႄႈပူႇၶဝ် ၵွပ်ႈလုၵ်ႈၵွပ်ႈလၢင်း ၶိုၼ်းဝၼ်းႁိူဝ်ႇလႆမႃး
Dm                                            G                                          C
လိူတ်ႈၵေႃႈလႆႈတူၵ်းပေႃးႁွတ်ႇပႃႇႁဵတ်ႈ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈၵွပ်ႈမိူင်း တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆ
Am                                            C   Am
ပုတ်ႈမႃႇဢဝ်လႄႈ တႆးၼုမ်ႇၶဝ်တင်းသဵင်ႈ တႃၶဵဝ်တႃလႅင်တူၺ်းႁတ်းႁတ်းလူး
Dm1/2             G1/2       Am                                      Dm 1/2       G 1/2 
ၸႂ်ၶဵဝ်လႅင်ႁဵတ်းႁတ်းႁတ်း ပေၵွင်လင်သေႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ပေတိုဝ်ပေၵႂင်ယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ
C                                     Dm                       C              Dm                       C
ၶိူဝ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ်ၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃး တိုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈဢိူၺ်း ပေႁူၼ်လင် တိုင်ႈၶိုၼ်လႄႈဢိူၺ်း ပေၵူဝ်သင်
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.