မူဝ်ႁၢင်ႈလီ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မူဝ်ႁၢင်ႈလီ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

 V.1: တူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ၵိုင်ႇပဵၼ်ၶီႉၶႃႉတၢင်းႁၵ်ႉပႅင်းသူလႄႈ တၢင်းႁၢင်ႊလီသူႁႃႉမူဝ် ႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈတၢင်းတုၵ်းယွၼ်းမႂ်း ၸႂ်ႉႁႆႈၵေႃႈႁႆႈ ၸႂ်ႉၶူဝ်ၵေႃႈၶူဝ် ဢူဝ်းႁူဝ်ij မူဝ်ႁၢင်ႈလီ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသူပဵၼ်ႁၢဝ်းၶူဝ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်း။

Cho: ၼူၵ်ႉၶုမ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းမွင်းမီးမႃးႁၢင် ပၢင်တၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းမွင်းမီးမႃးၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇဢွၼ်ႇမၼ်းမွင်း မီးႁွၼ် ပီႈတႄႉမွင်းလွင်ႈၸွၼ်ႁၵ်ႉမူဝ် ဢူဝ်းႁူဝ်ijမူဝ်ႁၢင်ႈလီမူဝ်ႈႁၵ်ႉပီႈ မူဝ်ႈႁၢင်ႈလီ မူဝ်ႁၵ်ႉပီႈ ။

V.2: ၼွင်သႂ်ၼမ်ႉယိုင်ႈ မွၵ်ႇမူဝ်ၸိုၼ်ႈၵီႊႁၢမ်းႁွႆးၸတ်ႉၵွပ်ႈ ပီႈယွၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ၽီပႂ်ႉၼွင် ၼွင်သႂ်ၼမ်ႉယိုင်ႈ ၶုၼ်ႇ ဢူၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼမ်ႉၼွင်းမႃး ၼမ်ႉတႃသႂ်လႆ ႁၵ်ႉၵၼ်တေၵႆ ဢူဝ်ႁူဝ်ijမူဝ်ႁၢင်ႈလီ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသူပဵၼ်ႁၵ်ႉမူဝ်တႃႇႁွမ်ပီႈၵူၺ်း။
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.