မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:       ၵၢမ်ႇၽႂ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်း ၵူၼ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢွၵ်းမႂ်းလူၼ်ႉၸိုင် ဢွၵ်းမႂ်းတေလိူဝ် ၺၢၼ်ႇၽႂ်ႇၺၢၼ်ႇမၼ်း ၵူၼ်းမီးပၢႆးႁၼ် တၢင်းမႂ်းႁူၵ်ႉၸိုင် တၢင်းမႂ်းတေတၼ် မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵျွင်းၽြႃးသေ ၵွမ်းၶုပ်ႉဝႆႈသႃ သိမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး မၢၼ်ႇမႃႇၼၼႆႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ပီႈၵူၼ်းၵျႃႉၶဝ် တူၵ်းတႅမ်ႇၼႃႇ ယွမ်းဢိတ်းၼိုၵ်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ...


V.2:       ယွင်ႇၽႂ်ယွင်ႇမၼ်း ၵူၼ်းမီးတၢင်းမေႃ လဵၵ်းမႂ်းၺၢမ်ႉၸိုင် လဵၵ်းမႂ်းတေႁေႃ ယုမ်ႇၽႂ်ယုမ်ႇမၼ်း ၶိုၼ်းဝၼ်းၶမ်ႈၼႂ် တိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းတူဝ် တိုၵ်းသိုၵ်းၼွၵ်ႈတူဝ် မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵျွင်းၽြႃးသေ ၵွမ်းၶုပ်ႉဝႆႈသႃ သိမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး မၢၼ်ႇမႃႇၼၼႆႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ပီႈၵူၼ်းၵျႃႉၶဝ် တူၵ်းတႅမ်ႇၼႃႇ ယွမ်းဢိတ်းၼိုၵ်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ...


V.3:         ထၢင်ႇၽႂ်ထၢင်ႇမၼ်း ၶတ်းႁႅင်းပတ်ႉလႄႈ ပေႃးမႂ်းၵျႃႉၸိုင် ႁဵတ်းၵူၼ်းထူဝ်းႁူဝ် မၢင်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်း ၶတ်းႁႅင်းဝတ်ႉလႄႈ ပေႃးမႂ်းၺၢမ်ႉၸိုင် ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းလမ် မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵျွင်းၽြႃးသေ ၵွမ်းၶုပ်ႉဝႆႈသႃ သိမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး မၢၼ်ႇမႃႇၼၼႆႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ပီႈၵူၼ်းၵျႃႉၶဝ် တူၵ်းတႅမ်ႇၼႃႇ ယွမ်းဢိတ်းၼိုၵ်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.