ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်သေၵမ်း

ယႃႇႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းႁၢႆ l တႅမ်ႈ?...

V.1: ၵၢၼ်မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵၢၼ်ၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တေဝႆႉတႃႇပုၼ်ႈၽႂ် ဢဵၼ်ႁႅင်းတႆးၼႆႉ တေသုတ်းႁႅင်ႈတၢႆ တႃႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼိူဝ်ၽႂ် ၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢမ်ႇႁႂ်ႈႁၢႆဝၢႆး ( ၶိူဝ်းတႆးႁႂ်ႈယႂ်ႇသုင်/ မိူင်းတႆးႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင် ) ဢမ်ႇႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆဢဵၼ်ႁႅင်းတႆးလူင်ႁဝ်း သိုပ်ႇၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် ပၼ်ၾႆးလႅင်းတႃႇတႆး….V.2: ၵွပ်ႈမိူင်းတႆးယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉ သူႁဝ်းယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်ႉတႆးဝၢႆးႁၢႆ ၸိူဝ်ႉတႆးတူၵ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇဢၢႆပိူၼ်ႈႁႃႉတႆးလူင်ႁဝ်း ပုၼ်ႈပၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ယႃႇပၢႆႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းႁဝ်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇၵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈဢႅၼ်ႁႅင်းၶိူဝ်းသိူဝ်လၢႆ သိုပ်ႇႁဵတ်းတႃႇၵၢၼ်ဢဵၼ် ႁဵင်းတႆး တေႁိူင်း….

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.