မႃးႁဝ်းဝႅင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မႃးႁဝ်းဝႅင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:     ႁဝ်းႁႃးလႆႈမႃးထူပ်းၵၼ် ႁဝ်းႁႃး လႆႈမႃးမိုတ်ႈၵၼ် ယၢမ်းၼႆႉႁႂ်ႈပေႃးသိူဝ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇ ၵႃႈလႄႈႁဝ်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင် ...


V.2:       ထုင်းႁဝ်းႁႂ်ႈပေႃးႁိူင်းသႂ် မႃးႁဝ်းၽွမ်ႉႁႅင်းၶတ်းၸႂ် ဢူၺ်းၵေႃႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းတင်းလၢႆႊ ပေဢၢႆႊမႃးႁဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၵႃႈလႄႈႁဝ်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်...


Cho:      ၸၢပ်ႇသႅင်ႇၶဝ်ႁႆႇလုၵ်ႈမွင်း ၵႃႈမူၼ်ႈၸွမ်းၵွင် ယုမ်ႉလူးၵေႃႉယိင်းႁၢင်ႈလီ ယုမ်ႉလူးၵေႃႉၸၢႆးႁတ်း ႁၢၼ် ယိင်း ဢိူၺ် ၸၢႆးဢိူၺ် ၵျေႃႇၼႃႇ ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်ႁဝ်း...


V.3:      တူၺ်းလူးပိူၼ်ႈပေႃးဢၢမ်းၶွႆ ထုင်းႁဝ်းၾိင်ႈတႆးမိူင်းလွႆ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် မိူၼ်သူႁဝ်းႁႃးလႆႈၵျေႃႇ လွင်ႈမူၼ်ႈတၢင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်...


Cho:      ၸၢပ်ႇသႅင်ႇၶဝ်ႁႆႇလုၵ်ႈမွင်း ၵႃႈမူၼ်ႈၸွမ်းၵွင် ယုမ်ႉလူးၵေႃႉယိင်းႁၢင်ႈလီ ယုမ်ႉလူးၵေႃႉၸၢႆးႁတ်း ႁၢၼ် ယိင်း ဢိူၺ် ၸၢႆးဢိူၺ် ၵျေႃႇၼႃႇ ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်ႁဝ်း.
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.