ပီမႂ်ႇလိသေႃး


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ပီမႂ်ႇလိသေႃး l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1  တႆႇသၼ်လွႆသုင် မႃးၶဝ်ႈပွႆးမူၼ်ႈပီမႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်သႂ်လီႁၵ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလိသေႃး မေႃႁပ်ႉႁွင်း ဢမ်ႇလိုမ်း တိုၼ်းဝႃႈတေႃႇၸူဝ်ႈ ၶူဝ်ယုမ်ႉၸူး ၵျေႃႇသိူဝ်းသတ်ႉၵပ်ႉတဵမ်ဢူၵ်း သၼ်ယွႆႉတူၵ်း ၼမ်ႉတႃ ၹူမ်းသိူဝ်းၼႃႇ သႂ်ယိုင်ႈယမ်းဝႆႉ...


V.2  မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ယိုဝ်ႈယူဝ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵေႃႉသႂ်ၽိူၵ်ႇ ၽိူၵ်ႇၶၢဝ်သႂ်လီ မိူၼ်ၶဝ်ႈပုၵ်းမိူဝ်ႈ ပွႆးမူၼ်ႈ ဢူၼ် ႁူၼ်ႈမေႃး တိင်ႇသိူင်း လိသေႃးဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၵၢင်ၵေႈပွႆး ပီႇႁွမ်းလိသေႃးလင်မေႃး ၵမ်ၶွပ်ႈမိုဝ်းယိပ်းမၼ်ႈ ၵျွၵ်းၵႃႈပၼ်ႇ ဝႅၼ်တိုပ်ႈတင်းသဵင်ႈ...


CHO: မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉ ယိပ်းၵွင်းၼမ်ႉယႃႈယႃ မိုဝ်းၶွၼ်ၶႂႃယိပ်း တင်းပွတ်းၼိူဝ်ႉမူယႅၼ်ႈ မဝ်း မဝ်းၼမ်ႉ ယႃႈယႃ မဝ်း မဝ်းၼိူဝ်ႉမူယႅၼ်ႈ လၵ်ႉမဝ်းပႃး ထႅင်ႈ....V.3   ႁူၺ်ႇတႃ သႂ်"ၼွင်ႉႁိုဝ်ႈတိုၵ်း လဝ်ႈတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ ၶွင်ႇလႅင်ၶၢဝ်လီ သီၵႅမ်ႈလွၵ်းယုမ်ႉၸူး ပီႈ တေ ယၢၼ်မိူဝ်း ဢမ်ႇယိၼ်းသိူဝ်းၼႂ်း ၹႂ်လႆႈ ႁိုဝ်ၶႂ်ႈမိူဝ်း ဢမ်ႇမီးႁႅင်းယၢင်ႈ တိၼ်လူင်း သၼ်လွႆၸၼ်း လိသေႃး မိူဝ်း သွၵ်ႉၼေႇၵျႃမ လေးပီ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.