မိူရ်းတႆးမွင်းပႂ်ႉယူႇ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မိူရ်းတႆးမွင်းပႂ်ႉယူႇ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းဢိူဝ်ႈ ယူႇထင်ၵိၼ်သဝ်းၵေႈၵူၼ်းၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းတႆးမႃးဢိူဝ်ႈ ၸွင်ႇမႂ်းႁူႉႁိုဝ် မႂ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႂ်းမီးၼမ်ဢိူဝ်ႈ...

V.2:     ယႂ်ႇသုင်မႃးယဝ်ႉၵွင်လင်ပႅတ်ႈမိူင်းတႆးႁဵတ်းသင် ပိင်ႇၺႃႇတဵမ်တူဝ်မႃးယဝ်ႉ ၵွင်လင် တေႃႇၶိူဝ်းတႆး ပႅတ်ႈသေ ၸွင်ႇမႂ်းဝူၼ်ႉႁိုဝ် မႂ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပိူၼ်ႈမုင်ႈမွင်း မႂ်းတင်းၼမ်ဢိူဝ်ႈ...

CHO:    ပိုၼ်းတႆးႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁို်ဝ် ထုင်းတႆးႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် မိူင်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းသုမ်းဝႆႉ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်း  ၵိၼ်းဢိူဝ်ႈ ဝၢႆႇမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းလႄႈတႆး ဢိူၺ် ...

V.3:      ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးႁဝ်း မုင်ႈမွင်းၸႂ်ၸပ်းမႂ်းဝႆႉဢိူဝ်ႈ ယႃႇပၢႆႈမႅပ်းပႅတ်ႈ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈႁင်း မႂ်းၵေႃႉလဵဝ် ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႃႈ 
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.