တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်သေၵမ်း

တႆးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် l တႅမ်ႈ?...

V.1: ဝၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၸၢတ်ႈတႆး လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸၢတ်ႈတႆးလႆႈႁၵ်ႉမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတူၵ်းၽၢၼ်….


V.2:  ဝၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇ သိုင်ႇၸိုင်ႈႁဝ်း ၸၢတ်ႈတႆးႁႂ်ႈမႂ်ႇသုင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵျေႃႇသိူဝ်းၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ယႃႇဝႆႉၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁၢႆလၢႆ ၶိူဝ်းတႆး ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၸၢတ်ႈတႆး (တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုင်ႇၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်တႆး)2….

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.