ၶေႃႈၼွမ်းမေႃၵႂၢမ်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ၶေႃႈၼွမ်းမေႃၵႂၢမ်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:       (သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ် ၸေႇၼႃႇၵဝ်ၶႃႈႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၵီႈ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းပၵ်းသင်ႉပၼ် ဝႃႇသႃႇၼႃႇၵဝ်ၶႃႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ ႁႆႇတိင်ႇဢွၼ်ႇသေႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၢင်ႈၸႃႉလႄႈ ဢမ်ႇလီတူၺ်းၵေႃႈ ဢေႃႈ... ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼေ )2


V.2:      လီထွမ်ႇၸိုင်ထွမ်ႇၵျေႃႇꧦသင်ဝႃႈမီးတၢင်းၽိတ်းဢိတ်းဢီႈၸိုင် ယႃႇဝူၼ်ႉၽိတ်းႁၼ်ပိူင်ႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁွင်ႉပုၼ်ႈတႃႇၵျေႃႇသင်ၵႂႃႇလေႃႇၺႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းထွမ်ႇၸိုင် ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်းၽိတ်း ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်းၼွမ်း ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၵဝ်ၶႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.