ယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး

ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းပီမႂ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸွမ်းတၢင်းၶတ်းၸႂ်သေၵမ်း


ယုၵ်ႈယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး l တႅမ်ႈ/ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းl ႁွင်ႉ/ၸၢႆးထီးသႅင်

V.1:    မွၵ်ႇဢၼ်ၵီၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ  ဢၢႆမီးၶူႈင်လႅပ်ႈၼူမ်လႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈႁွမ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ ၽိုၼ်ယႂ်ႇထမ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ မွၵ်ႇတေၵီၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႃႈ ထုၵ်လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်

V.2:    ပီႇဢၼ်တိုင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ သဵင်မီးႁူးႁူလႅပ်ႈငိၼ်းလႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်ႈ လိၵ်ႈယႂ်ႇၵႂၢမ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ ပီႇတေတိုင်ႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်


V.3:   လႅတ်ႇဢၼ်ႁိူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ပေႃးလႆႈဝႃႈတၢႆႁၢႆလၢႆ သၢႆမီးလုၵ်ႈတႃလႅပ်ႈႁၼ်လႆႈ လီသိုပ်ႇႁႂ်ႈသႂ်ၼႂ်းၸႂ် ပေလိုမ်းပႅတ်မုၼ်ယႂ်ႇငဝ်းလူင် ၶူးမေႃတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်တင်းလၢႆ လႅတ်ႇတေႁိူဝ်ႈၵႂႃႇပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင်…..

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.