တေၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

တေၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1    ႁၼ်ၵၼ်ၵႅပ်ႉၵမ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႁွႆႈတိတ်းလဵၼ်ႈယႂ်ႇၼမ် ယူႇၼိူဝ်လွႆမိူင်းၵတ်းလႄႈ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼူၼ်းၶၢဝ် တႆးဝဵင်းၸႃႉဢၼ်လဝ်းလဝ်းသုတ်း တႆးဝဵင်းၸႃႉဢၼ်လဝ်းလဝ်းသုတ်း ။


 v.2    ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆးတဵၼ်ႈတွတ်ႇလိူဝ် ယူႇလႂ်ၶႂ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းဢႃႈမေႃလိူမ်ႈၵဝ်းလဵၼ်ႈꩪႅင်ႈ တႆးဝဵင်းၸၢႆးပီႈသုမ်းမႂ်းယဝ်ႉ တႆးဝဵင်း ၸၢႆးပီႈသုမ်းမႂ်းယဝ်ႉ ။


CHO: သၢဝ်တူပ်ႉၶူဝ်းၼိူဝ်လွႆဢိူၺ် သၢဝ်တူပ်ႉၶူဝ်းၼိူဝ်လွႆဢိူၺ် ပေႃးပီႈႁၵ်ႉၸီ ၸွင်ႇတေႁၵ်ႉၼီႇ ပေႃးၼီႁၵ်ႉၸီ ၸွင်ႇတေႁၵ်ႉၼီ ႁဝ်းႁၵ်ႉသူၸွင်ႇသူႁၵ်ႁဝ်းႁိုဝ်။


V.3    ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႆမိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႈတႄႉတိုတ်းႁွႆႈဢမ်ႇႁၢႆ တႃႇတေၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၸူးၼွင်ႉၼိူဝ်လွႆၼႆႉထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တႆးဝႆးၸၢႆးတေၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ တႆးဝဵင်းၸၢႆးတေၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ။

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.