ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    တေယိူင်းသေဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိုဝ်းတူၺ်း တိူဝ်ႉၸပ်းၶႃၵူၺ်း ပေႃးသမ်ႉပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်း ပေႃးယိုဝ်းၺႃးတီႈယမ်မၼ် သင်တၢႆပႅတ်ႈၸိုင် ၵၢင်လၢႆတေသႄႉၼေး မူးသိူဝ်းလူင် တေယိုဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇမိုဝ်း ဢမ်ႇ ယိုဝ်းသမ်ႉပေႃးလႆႈယိူင်းယဝ်ႉ ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်းယူႇ ၵႂင်ငိူဝ်ႈၵိုတ်းယူႇ ဢဝ်ၼူၵ်ႉဝိၼ်ပႅတ်ႈ။


V.2:     ပႃလုၵ်းလူင်တူဝ်ၽိတ်းတၢင်းမႃးသေႃႉၸွၵ်ႉၵႄႈၵၢင်ၶႄႉ ဢၢၼ်းတီႉလဵၼ်ႈသေလႄႈဢုမ်း ဢုမ်းယဝ်ႉ သမ်ႉၵူဝ်ငႅင်ႈမၼ်း ၵူဝ်ပၢႆငႅင်ႈၶမ် ၵူဝ်ပၢႆငႅင်ႈၸူၵ်ႉၺႃး မိုဝ်းၸဵပ်းလႄႈ တေၺွပ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇမိုဝ်း ဢမ်ႇ ၺွပ်းသမ်ႉပေႃးလႆႈဢုမ်းယဝ်ႉ ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်းယူႇ ၵႂင်ဢိူဝ်ႈၵိုတ်းယူႇ ပႃလုၵ်းႁၢႆပႅတ်ႈ။


V.1:    သၢဝ်ႁၢင်ႈလီယိင်းလဝ်းလဝ်းသုတ်ႉသုတ်ႉၼင်ႈၸမ်ၸၢႆး ၼႂ်းပွႆးလၢမ်းလူင်ပၢင်ၵိုၼ်း ၶိုၼ်းၸတိၵ်ႉသူဝ်းလူင်မူၼ်ႈသိူဝ်း သႅဝ်ဢၢႆႁိုၼ်းႁွမ် ႁွမ်ထိုင်ႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆး သုၵ်ႉသၵ်ႉသေ တေႁၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇတူၺ်း ဢမ်ႇႁၵ်ႉသမ်ႉပေႃးဢိူမ်ႈၶၢင်းဢႅပ်ႈ ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်းယူႇ ၵႂင်ဢိူဝ်ႈၵိုတ်းယူႇ သၢဝ်သွင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈ။
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.