ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈ      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈ I  တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:     ၵုမ်ႇယူႇၶၢင်း ဢိူမ်ႈၼၢင်းၼင်ႈႁိမ်းၸမ် ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၢင်း လုၵ်ႈလၢင်းလႆႈယၢမ်းၼၼ် ပၼ်ႇယူႇၸွမ်း ၼႃးႁိူၼ်းယေးသေ ႁူဝ်ႁွၵ်ႇမႃးယဝ့် ၶဵဝ်ႈပေႃးသွၼ်ႇႉႉႉ။V.2:   ဢမ်ႇပွင်ႇပိုၼ်း မိူဝ်ႈသိုၼ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၵႂႃႇပႃး မိူဝ်ႈဝႃးပိူၼ်ႈၸူဝ်းၵဝ် ၵုမ်ႇယူႇၸွမ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵတ်းၸႂ် ပႅတ်ႈလၢႆၶၢဝ်းတၢင်း သဵၼ်ႈႁႃးယဝ့် …။


Cho.1: ထိုင်ၶိင်ႇယၢမ်းၼႆ့ ၶႆႈပဵၼ်ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈၶတ်းႁႅင်းသၢင်ႈထိုင်ၵေႃႈၼေႃး ဢၢႆႈႁႃးၼႆ့ လႆႈတူၵ်းသုမ်း လႆႈပူၵ်းမိုဝ်း ၽဝပၢၼ်ၵူၼ်း တႆးၼၵ်းလိၼ် …


V.3:   ၵုမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်း ပိူၼ်ႈဢၢမ်းလဵၼ်ႈဢၢမ်းလၢႆ ၵုမ်ႇယုမ်ႇလၢႆး ပိူၼ်ႈပၢႆးႁႂ်ႈၶိူဝ်းႁၢႆ ဢမ်ႇႁၢပ်ႇၵွၼ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းလႄႈ ထဝ်ႈၸင်ႇၶိုၼ်းႁူႉ လွင်ႈၽိတ်းၵဝ်ႉႉႉႉ။


Cho.2:  လိၼ်ပႃႇၸႃႉပႂ်ႉ ႁၵ့်ႁွမ်ဢၢႆႈႁႃး ယၢမ်းတမ်းၶျႃးတိၼ်ၶွၼ်ၼိုင်ႈယဝ့် မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ့် မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼၼ့် ဝူၼ့်တူၺ်းၶိုၼ်း ပႄႉမႃးၼႅင်ၸႂ် ငိၼ်းသေးလၢႆ …
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.