မဝ်းသႃႈၶူမ်ၼမ်ႉလၼ်ႈ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မဝ်းသႃႈၶူမ်ၼမ်ႉလၼ်ႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး


V.1   ၼင်ႈရူတ်ႉၸၢင်ႈမိၼ် လႆႈမႃးၼင်ႈၵိၼ် ၼိူဝ်ႉမူသႃႈၶူမ် တီႈသႅင်ႇသၢဝ်မေႃယုမ်ႉ ယွၵ်ႇလႅၼ် လဵၼ်ႈၵဝ်း ႁႂ်ႈမဝ်းၼိူဝ်ႉသႃႈၶူမ်မဝ်းၼမ်ႉလဝ်ႈၶၢဝ် မဝ်းပႃးထႅင်ႈသၢဝ်....


V.2   လုၵ်ႈယိင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထိူၵ်ႈႁူပ်ႉထူပ်ႉႁၼ် ၼွင်ႉသၢဝ်ႁၢင်ႈလီမေႃဢုပ်ႇသဵင်ယွႆႈယႅမ်း တေႃႈ တမ်ႈတွၵ်ႈတႅင်း ႁႂ်ႈႁဝ်းႁၵ်ႉပႅင်ၼမ်လိုမ်းႁိူၼ်းတီႈယူႇလိုမ်းလုၵ်ႈမေးလီ ....


CHO: ၽၵ်းဝၢၼ်တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉမၢင်ပွၵ်ႈၵႆႉၸၢင်ပေႃးဢဝ်သႃႈၶူမ်သူၼွင်ႉလဵၵ်ႉမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းတၢင် သၢင်ႇ ထုၵ်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမေႃၵႆႉမဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈ....


V.3     သင်ၵႆႉၶႂ်ႈၵိၼ် ၵူဝ်ၵႂၢမ်းၼွင်ႉပိၼ်ႇ လိၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶုပ်ႇပေႃဢုပ်ႇလႅၼ်လဵၼ်ႈၽၢင်း ယၢပ်ႇၸႂ် ၵွပ်ႈၼၢင်း မိူၼ်တၢင်းၼမ်ႉလဝ်ႈၶၢဝ်ၵပ်းၼိူဝ်ႉသႃႈၶူမ်မဝ်းလူမ်းလႅင်ႉလၢႆ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.