လိၵ်ႈတႆး မ ႁႃႈတူဝ်ၵႂၢမ်းၼမ်း

                  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈဢိင်လူၺ်ႈလၢႆးႁဵၼ်း/သွၼ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းသေ၊ ႁၼ်ဝႃႈမၼ်းမီးလၢႆလၢႆး လၢႆပိူင်ယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း တေလၢတ်ႈထိုင်ၼႆၵေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
                  ဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ တူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵဝ်ၶႃႈတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လၢႆးဢၼ်ႁဵၼ်းၸွမ်း ပိူင်လိၵ်ႈ ႁႃႈတူဝ်ၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈလႄႈပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈလိူဝ်ပိူၼ်သုတ်း၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇမီးလၢႆးမႂ်ႇ၊ လွၵ်းမႂ်ႇ ပိူင်မႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၵိုင်ႇထုၵ်ႇ လီၸႂ်ႉၸွမ်းလၢႆးႁဵၼ်းဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈပႅင်ႈၼင်ႇမီးၼၼ်ႉယူႇ။  ယၵ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိင်လူၺ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵဝ်ၶႃႈသေ ပေႃး ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆး၊ ၶေႃႈသဵင်လၢတ်ႈတႆးၸိုင် ဢမ်ႇပႃးယၵ်းၶိုၼ်ႈၵေႃႈ တဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၼႃႇဢၼ်      လႆႈတႅမ်ႈ၊ သွၼ်ပႃး ၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ပိူင် ႁႃႈတူဝ်လႄႈႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးလွၵ်းမၼ်းၵူႈလွင်ႈသေ ဢမ်ႇၵိုင်ႇထုၵ်ႇလီသိၵ်ႇဝႅင်ႇယႃႉ လႅဝ်ပႅတ်ႈ၊ ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ။ တူၼ်းသဵင်ယၵ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈမီး ၼမ်ယူႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈယၢမ်ႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးယၵ်းၶိုၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းယၵ်းၶိုၼ်ႈသမ်ႉမႃးဝႃႈႁင်းၶႃႈ။ ၽိူဝ်ႇမိူဝ်ႈထိုင်ၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇသေ ၶႃႈႁဝ်းသွၼ်ပၼ်ပႃးယၵ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇ သူင်ၸႂ်ႉယၵ်း ၶိုၼ်ႈသမ်ႉမႃးဝႃႈထႅင်ႈ၊ ၺႃးလႃႇတၢင်းၶိုၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ ၵဝ်ၶႃႈၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇဝႃႈ တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸႂ်မီသေ လီၸႂ်ၽိုင်ႈၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႆ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယၵ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶေႃႈ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်း သေတႃႉၵေႃႈ  ၺႃးမိူဝ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇ ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႅမ်ႈၸွမ်းသဵင်ဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇ ယုမ်ႇယမ်ၼင်ႇၼႆ
                 လိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ လႄႈလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်သိုပ်ႇသွၼ် သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈလိၵ်ႈ လၢႆးတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈထိုင်လႆႈတီႈတႆးၵူႈၵေႃႉ လႄႈထိုင်လႆႈတီႈတႆးၵူႈတီႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵမ်း…..


      လိူၼ်တႆး      
26/March/2015

မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.