ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလွင်ႈ Windows 10


     မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေဢဝ် ႁူဝ်ယွႆႈပၢႆးႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ IT မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၶဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ၊Windows ပဵၼ်ဢီႈသင်ၼႆ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈတေႁူႉၵၼ်လီယူႇၶႃႈၼေႃႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Windows XP,Windows 7,Windows8,Windows 8.1 လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼႄၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် Windows 10 ၶႃႈယဝ်ႉ၊ Windows 10 ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆ မႃးၸၢမ်းဢၢၼ်ႇတူၺ်းၵၼ်ၵႂႃႇၶႃႈလႄႈၼေႃႈ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30/10/2014 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ်လူင် Microsoft လႆႈပိုတ်ႇတူဝ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Windows ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်(ပၢၼ်မႂ်ႇ) ၼႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈWindows 8+8.1 သေ ၵူၼ်းတင်းလၢႆထၢင်ႇဝႃႈတေမီး Windows 9 ပေႃႇမႃးၼႆၼၼ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉလႆႈလၢမ်းၽိတ်းပိူင်ႈလႄႈ ၊ ဢၼ် Microsoft ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၼႆႉသမ်ႉ လႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ Windows 10 ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈလႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈပဵၼ် Windows 10 ၼႆၵေႃႈMicrosoft ဢမ်ႇလႆႈသၢင်းလၢင်းဢီႈသင်ပႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။


       ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် Microsoft ၵေႃႈလႆႈမႅင်ႇပၼ် Windows 10 Technical Preview တႃႇထတ်းသၢင်ႈၸႂ်ႉၸၢမ်းတူၺ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ၊Windows 10 ၼႆႉၼွၵ်ႈလိူဝ်သေပဵၼ် Windows ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆ Run လႆႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈယိပ်းတိုဝ်းတၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်လႆႈၼမ်လၢႆလူးၵွၼ်ႇ၊ တေႇၸဵမ် သမရၢတ်ႉၾူၼ်း ၼႃႈၵႂၢင်ႈ 4 ၼိဝ်ႉ တေႃႇထိုင် TV ၼႃႈၵႂၢင်ႈ 80ၼိဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၼိဝ်ႉမိုဝ်းပတ်းဢဝ်ႁိုဝ်ႉ၊ ၸႂ်ႉမဝ်ႉ(သ်)လႄႈၶီးၿွတ်ႇႁိုဝ်ႉ၊ၸႂ်ႉၸွႆးၵဵမ်းႁိုဝ်ႉ၊ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်ႉၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တီႈတူဝ်ႁိုဝ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉတႃႇၽူႈၵျိူၵ်ႈၶူင်သၢင်ႈApp ပိူင်Universal app ၶဝ်ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈၵိုၵ်းလၢႆလၢႆၶိူင်ႈယိပ်း တီႈၸႂ်ႉ Windows 10 ၼႆႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၼႆႉယဝ်ႉပဵၼ်ပိူင်လူင်ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉမွင်း Windows 10 ဢွၵ်ႇမႃး၊ လႄႈတွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉ Windows Phone 8 ၼႆႉၶႅၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင်လၢင်လႄႈပဵၼ်သူးတွၼ်ႈၶိုၵ်ႉၶမ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ယူႇ၊ Windows 10 ပၢႆႁပ်ႉႁွင်းလၢႆးတိုဝ်းမႂ်ႇဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Snap Assist   ၸွႆႈႁႂ်ႈၸႂ်ႉ ၵၢၼ်လႆႈၼႂ်းပိူင် Multiple Desktop လႄႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုတ်းၸႂ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။       ဝၢႆးသေ Microsoft လႆႈၽုၺ်ႇတူဝ် Windows 10 တႃႇထတ်းသၢင်ႈၸၢမ်းတူၺ်း မိူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတၼ်းႁၼ်သင်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ဢွၼ်ႇၵွၺ်း Windows 10 သမ်ႉပေႃးတၼ်း တဵမ်ၽွမ်ႉတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼင်ႇ မၼ်ႈၵိုမ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉMicrosoft ၵေႃႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၽုၺ်ႇတူဝ် ဝိူဝ်(ရ်)ၶျၼ်ႉမႂ်ႇတႃႇၽူႈၸႂ်ႉၵူႈၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ လႄႈတေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၽုၺ်ႇတူဝ် Windows 10 တီႈမိူင်း Redmond (ဝေႃးသိင်တၼ်)ၼႂ်းဝၼ်း ထိႈ 21/01/2015 ဝူင်ႈတေမႃး ၼႆႉယဝ်ႉ။
 Windows 10 လႄႈၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး(ၵမ်ႈၽွင်ႈ)
  • ၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈလိၵ်ႈတႆးၵူႈတူဝ် လႄႈဢမ်ႇတၢပ်ႈလူင်းၽွၼ်ႉတႆးၵေႃႈလႆႈ၊(လိၵ်ႈတႆးဢၼ်တႅမ်ႈၸွမ်းပိူင် Unicode)

  • ႁၼ်လိၵ်ႈတႆးလႆႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ႁူင်းၵၢၼ် Adobe သၢင်ႈဢွၵ်ႇတင်းမူၺ်း။
  • မီးပၵ်းပိူင်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈလီ မိူဝ်ႈၶႂ်ႈပိုတ်ႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဢၼ် လႄႈဢမ်ႇႁူၵ်ႉသင်။
  • မီးလွၵ်းသွၵ်ႈႁႃၶေႃႈမုၼ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။
  • မီးလွၵ်း Staet Menu ၵိုၵ်းမႃးပႃးၵမ်းလဵဝ်။
  • တီႈၼႃႈ Start Menu ၼၼ်ႉႁွင်ႉၸႂ်ႉ ဢႅပ်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်လႆႈၼင်ႇၶၼ်ဝႆး။

  • လိူၼ်သေၼၼ်ႉ ယင်းၵိုတ်းထႅင်ႈတၢင်းၼမ်၊ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵႅပ်ႈလႄႈတီႈ ဢေႇသုတ်း ဢၼ်ၶႃႈႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း၊သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၵၼ်ၼႆၸိုင် ဝၼ်းထိႉ႒႑ ၼႆႉပႂ်ႉဢဝ်မႃး ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈလႄႈ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီဢမ်ႇႁၢင်ႉၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယွၼ်းလိုဝ်ႈၵႃႈၼႆႉၵွၼ်ႇၶႃႈ ပေႃးမီးသင်လီလီ ၸင်ႇၵွႆႈဢဝ်မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈ
    လိူၼ်တႆး      
26/March/2015
မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.